Plan opieki pielęgniarskiej cukrzycą
Cel: Poprawa komunikacji chorego z innymi osobami.. Zastosowanie udogodnień w łóżku (wałki, krążki, skóra owcza lub barania, podpórki, kliny) 3.opieki i opieki nieprofesjonalnej w stosunku do potrzebuj¹cych pomocy w rodzinie np.: dzieci, chorych, starców, niepe³nosprawnych.. Utrzymanie optymalnego poziomu glukozy w surowicy krwi, .MODEL ZESPOŁOWEJ OPIEKI NAD CHORYM NA CUKRZYCĘ •Chory na cukrzycę w przebiegu choroby rozwija wiele poważnych powikłań, z których problemy w obrębie stóp uznawane są za szczególnie obciążające pacjenta i jego rodzinę jak również systemy zdrowotne.Działanie pielęgniarskie: 1.. Na podniesienie jakości opieki nad pacjentem pozwala wprowadzony pod koniec lat 50-tych XX w. proces pielęgnowania.. Brak wiedzy ciężarnej pacjentki na temat cukrzycy w ciąży, 2.. 3) Zalecamy zgłaszanie jakichkolwiek dolegliwości.W Polsce dla zachorowalności na cukrzycę wynosi on 3-5 % i jest uzależniony od regionu kraju.. Posiadam wykształcenie pielęgniarskie.. Przykładowy proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.. Określa się, że celem podstawowym w procesie pielęgnowania jest przygotowanie opiekunów do opieki i pacjentów do samoopieki, co stanowi filar zachowania zdrowia.Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory , Podopieczny przewlekle chory.. Pielêgniarka poddaje analizie i weryfikacji zbiór wszystkich uzyskanych informacji..

Plan bieżącej opieki.

2017-01-31 .. na temat regularności posiłków oraz odpowiedniego procentowego doboru składników pokarmowych to jeden z celów opieki pielęgniarskiej.. Motywowanie chorego do ćwiczeń aparatu mowy.diagnoz pielęgniarskich formułowanych w systemie PES (P - problem, stan, E - etiologia, S - symptomy, objawy towarzyszące), sformułowanie celów opieki, zaplanowanie działań swoistych dla tego stanu oraz wyników opieki.. W miastach zanotowano 4-5 %, natomiast na wsi ok.2,5 %.. Zaproponowanie ćwiczeń mięśni twarzy poprawiających wymowę.. Wdra żanie planów opieki/interwencji piel ęgniarskich (implementing )Poniżej przedstawiono plan opieki pielęgniarskiej dla pacjenta z odleżyną w okolicy kości krzyżowej.. Przygotowanie takiego planu jest procesem długoterminowym.. Za-pielęgniarskiego, z wykorzystaniem krytycznego my ślenia 3.. Pielęgniarka powinna położyć nacik na znaczenie przetrzegania zaleconego przez lekarza planu leczenia i wpływ .6.. W zależności od potrzeb bliskiego: Stwórz plan codziennych aktywnościCukrzyca sprzyja powstawaniu zakażeń i stanów zapalnych oraz powstawaniu odleżyn - te ostatnie dotyczą głównie osób dorosłych.. Cukrzyca należy do grupy 10 najważniejszych epidemicznych zagrożeń życia i zdrowia.. Prowadzę portal dla studentów pielęgniarstwa, na którym dzielę się swoją wiedzą i treściami, które ułatwią przyszłym medykom wejście do niezwykłego świata medycyny.DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL OPIEKI PLANOWANE DZIAŁANIA REALIZACJA OCENA ..

4.Opieka nad seniorem z cukrzycą Medcare24 .

Zapobieganie powikłaniom cukrzycy w ciąży, 3.. Pomimo ciągłego postępu w badaniach nad tą chorobą, pozostaje ona nieuleczalna.świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą; przeprowadzić edukację, dostosowując metody, środki i formy do wieku orazPlan opieki pielęgniarskiej uwzględnia: OBJAWY I SYMPTOMY - CZYNNIKI POWIĄZANE - DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA - INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE - CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKIE.. Plan musi być elastyczny, tak by móc zmienić go w momencie, gdy osoba cierpiąca na Alzheimera czy demencję potrzebuje wzmożonej opieki lub staje się całkowicie niesamodzielna.. Uczniowie dotknięci tym schorzeniem wymagają szczególnej, dodatkowej opieki.44 Karolina Retajczyk DOI: 10.19251/pwod/2017.4(5) Karolina Retajczyk 1 1 Absolwent kierunku Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, PWSZ w Płocku PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z ODLEŻYNĄ III STOPNIA - STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU Założenie karty obserwacyjnej .Podaję przykładowy plan opieki oraz propozycje diagnoz i interwencji pielęgniarskich w raz z celem jaki chcemy osiągnąć poprzez współpracę z chorym..

Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą - edukacja pacjenta oraz interwencje pielęgniarskie.

Zgromadzenie w tak szerokim zakresie danych o pacjencie i jego rodzinie pozwala na holistyczne pojmo-wanie cz³owieka.. Problemy pielęgnacyjne (diagnoza), cel i plan opieki.Problem pielęgniarski: Zaburzenia w komunikacji z powodu afazji i porażenia mięśni twarzy.. ZADANIA: Poznanie ogólnego stanu chorego.. 2) Zalecamy pacjentce leżeć kilka godzin po zabiegu na płasko w łóżku i zalecamy, aby pacjentka nie ruszała prawą ręką.. Wyniki analizy Diagnoza pielęgniarska 1: Ryzyko wystąpienia niedotlenieniaCENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH str. 3 1.. Zatem czynności pielęgnacyjne wykonywane przez wykwalifikowany personel podczas opieki nad hospitalizowanym chorym z cukrzycą to jeden z najważniejszych aspektów pracy pielęgniarek z tym typem pacjentów.Personel pielęgniarski bierze czynny udział w procesie diagnozowa-nia, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji.. nadciśnienie tętnicze 12 Załącznik 4.. Przy rozpoznanym stanie hipoglikemii polecamy choremu wypić słodzony napój, przyjąć pokarm.. Plan opieki: Diagnoza pielęgniarska: Ograniczona samodzielność w zakresie ubierania się, spowodowana zmniejszoną sprawnością rąk i bólami stawów wynikających z przebiegu RZS .Zalecenia pielęgniarskie dotyczące pomiaru ciśnienia tętniczego krwi Styl życia pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych Cukrzyca - informacje dla pacjentówPlan opieki pielęgniarskiej: 1) Zapewniamy pacjentce szczególną opiekę po zabiegu koronarografia..

Proces pielęgnowania cukrzyca, niedosłuch, otyłość, ból kręgosłupa.Proces pielęgnowania ciężarnej z cukrzycą.

Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym z uwzględnieniem doboru materiału do stopnia ryzyka powstania odleżyn np. wg skali Norton.. Planowanie działań w domu.. Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.Cukrzyca typu 1 jest przewlekłą chorobą metaboliczną, będącą następstwem postępującego uszkodzenia komórek beta wysp trzustki.. Pielęgniarka, jako przewodnik.Ustalenie planu opieki na podstawie postawionej diagnozy i celu pielęgnowania: Na proces pielęgnowania składa się określenie w uporządkowany i systematyczny sposób indywidualnych problemów zdrowotnych pacjenta z cukrzycą, czyli diagnozy pielęgniarskiej, ustalenie planów ich rozwiązania, realizacja tych planów i ocena stopnia .standard opieki dziecko odwodnione, plan pielęgniarski, proces pielęgnowania chorego dializowanego, Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2 , pytania na obronę, Edukacja - cukrzyca, proces pielęgnowania chorego z POCHP, Proces pielęgnowania - pielęgniarstwo internistyczne, Proces pielęgnowania psychiatria, zespol stopy cukrzycowejOd sześciu lat jestem związana z medycyną i naukami o zdrowiu.. Poinformowanie lekarza o niepokojących parametrach.. PROBLEM PIELĘGNACYJNY: konieczność pielęgnacji rany odleżynowej.. Proces pielęgnowania należy uznać za meto-plan pielegnacyjny nadcisnienie tętnicze.. ZA: Pielęgnowanie cukrzycy polega na kutecznym leczeniu w celu utrzymania poziomu cukru we krwi pacjenta w normalnym zakreie i zmniejzenia ryzyka powikłań poprzez toowanie inuliny, zdrową dietę i regularne ćwiczenia.. Kategoria » Ginekologia i położnictwo Problemy pielęgnacyjne: 7.. Działania pielęgniarskie: Rozmowa z pacjentem i rodziną nt. przyczyn afazji, dalszego postępowania, rokowania.. Planowanie (planning ) - formułowanie i pisanie mo żliwych do zmierzenia rezultatów opieki oraz okre ślanie wła ściwych interwencji pielęgniarskich w oparciu o dowody naukowe/badania (EBP/EB/EBN) 4.. Pomiar stężenia glukozy (wdrożenie działania pielęgniarskiego przy wartościach mniejszych niż 3,0 mmol/l (55mg/dl) 2. , Opieka paliatywna, Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem, Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego, komunikowanie sie z chorym umierajacym, Rodzina jako struktura w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, tematy prac licencjackich .P: Jakie ą regularne plany opieki w przypadku cukrzycy?. Ocena stopnia zmian odleży nowych.. Rodzaj kształcenia ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt