Bilans energetyczny świata geografia
Pytania i odpowiedzi.. Poziom wymagań Nr lekcji Temat lekcji dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący .. przedstawia problemy przemysłu energetycznego w Polsce prognozuje zmiany w bilansie energetycznym świata do 2050 r. Podaje przykłady zastosowania tych surowców.. 18 proc. bilansu energetycznego świata stanowi właśnie energia odnawialna, w Polsce - mniej niż 3 proc. Niektóre z państw europejskich, takie jak Austria czy Szwecja już w jednej czwartej bazują na energii uzyskiwanej z wód płynących .Matura z geografii.. (2 pkt) Podaj dwa przykłady zmian zachodzących w bilansie energetycznym świata, które mają pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.. Zasoby naturalne Ziemi.. Po gimnazjum.. Szkoła ponadgimnazjalna Geografia .. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne.WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY b) minerały rozszczepialne - uran - tor NIEODNAWIOALNE a) minerały kopalne - stałe: węgiel kamienny, torf - płynne: ropa naftowa - gazowe: gaz ziemny ŹRÓDŁA ENEGRII ODNAWIALNE b) źródła ograniczone - paliwa roślinne: drewno, biomasa - paliwa zwierzęce: Wymagania programowe: Ucze ń przedstawia podział zasobów naturalnych.. Podział i rola surowców mineralnych 30.. Ważni producenci c).. Źródła informacji geograficznej.. Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie 28.. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie i transporcie..

Bilans energetyczny świata 31.2.

Czynniki lokalizacji przemysłu.. Gazeta Wyborcza 04-10-2007-2) Wykres przedstawia zmiany w wykorzystaniu różnych źródeł energii na świecie w XX wieku.. Energia od zawsze była potrzebna ludziom w ich życiu.. Energia pierwotna - energia zgromadzona we wszystkich wydobywanych surowcach energetycznych, zagospodarowanych energetycznie wodach oraz źródłach alternatywnych.Bilans energetyczny jest równy zero.. Podaj ich nazwy.. Bilans energetyczny na maturze Bilans energetyczny stanowi strukturę zużycia energii pierwotnej w ogólnej produkcji różnych energii, do .Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii, zakres podstawowy - klasy IA,IB,IC,ID, I BS.. Bilans energetyczny świataBilans energetyczny świata Napisano: 27.03.2013 09:01.. Pobierz wszystkie .energetyczne ‒ bilans energetyczny świata ‒ energia słoneczna ‒ przyszłość energetyczna Ziemi ‒ rozróżnia odnawialne i nieodnawialne źródła energii ‒ wymienia nazwy powszechnie stosowanych surowców energetycznych ‒ przedstawia bilans energetyczny świata na podstawie wykresów i danych statystycznychgeografia elektoralna w Polsce .. zmiany bilansu energetycznego świata na przestrzeni lat na maturze z geografii.. Bilans energetyczny energii świata przedstawia podział źródeł źródeł energiipodaje przykłady zastosowań surowców energetycznych dla energetycznym świata wymienia największych producentów wybranych surowców energetycznych opisuje wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych nacharakteryzuje zmiany w bilansieScenariusz lekcji "Bilans energetyczny świata" 3 MB..

Bilans energetyczny świata.

Zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach, na schematach i modelach.. Zmniejszenie udziału węgla kamiennego, ponieważ prowadzi to do spadku emisji do atmosfery szkodliwych gazów powstających przy przetwarzaniu węgla.. Wymienia surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne.. Przeliczenie paliwa umownego według równoważnika węgla dotyczy węgla?. \ Korzystając z wykresu, wymień dwa źródła energii, których udział w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku najszybciej wzrastał, i podaj przyczynę tak szybkiego wzrostu znaczenia w bilansie .Bilans energetyczny świata.. Powstały podczas spalania biomasy popiół jest znakomitym nawozem, nie ma więc problemu z jego utylizacją.Geografia Polski Geografia społeczno-ekonomiczna Polski - Geografia fizyczna Polski Geografia społeczno-ekonomiczna świata Gospodarka na świecie - Ludność - Podział polityczny świata - Przemysł - Rolnictwo, gospodarka leśna, rybołówstwo - Siły zbrojne - Transport - Turystyka Człowiek a środowisko Środowisko geograficzne i człowiekKocioł poruszany drewnem.. Zakres podstawowy.. W geografii , zwłaszcza w klimatologii i hydrologii bilans energetyczny dla danego miejsca jest obliczany jako różnica energii pochłoniętej (słonecznej, ciepła z atmosfery) i uwolnionej (oddawanie ciepła do atmosfery).W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych..

Problemy energetyczne świata.

Czynniki lokalizacji przemysłu 29.. Seria: Tylko geografia ZP (szkoły ponadgimnazjalne / geografia) Poziom: Część III.. komunikaty pomorskie PB;PB 27-03-2001. jedynie spalanie biomasy w niewielkim stopniu wpływa na emisję zanieczyszczeń).. Bilans energetyczny świata.. Zasoby naturalne Ziemi.. Energetyka jądrowa.. Podział i rola surowców mineralnych.. Działalność gospodarcza na świecie.. Wykres przedstawia zmiany udziału trzech wybranych źródeł energii w bilansie energetycznym świata w latach 1850-2010.. Rozwiąż poniższy test.Maturę 2017 z geografii na poziomie rozszerzonym rozwiązywać będą przez 150 minut.. Biomasa należy do odnawialnych źródeł energii, gdyż rośliny odrastają, wymaga to jednak prowadzenia racjonalnej i ekologicznej gospodarki.. Rozpoznaj te źródła zaznaczając poprawny .Wyżywienie ludności świata.. (Rocznik statystyczny).. .Strona z GeografiiBilans energetyczny jest to zestawienie udziału poszczególnych źródeł energii pierwotnej w ogólnej produkcji energii na świecie lub kraju.. Opisuje rozmieszczenie złó ż i produkcj ę wybranych surowców.. Uzasadnij odpowiedź.. Karty pracy ucznia.. Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii.. liczba pobrań: 181. zaktualizowany: 01 lipca 2015.🎓 a) W pierwszej połowie XX w. największy udział w bilansie energetycznym świata miał węgiel..

Zróżnicowanie gospodarcze świata ; 18.

Alternatywne źródła energii i ich charakterystyka i wykorzystanie.. Produkcja energii elektrycznej: główni producenci i główni producenci na 1 mieszkańca.. Struktura wykorzystania energii na świecie.. Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie.. Podaj dwa przykłady zmian zachodzących w bilansie energetycznym świata, które mają pozytywny wpływ .Scenariusz lekcji "Bilans energetyczny świata" OLD; geografia; szkoła ponadgimnazjalna; Tylko geografia (NPP) Tylko geografia (NPP) Część III.. Scenariusz lekcji "Bilans energetyczny świata" 2 MB Scenariusze lekcji Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Bilans energetyczny to struktura zużycia energii pierwotnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej, cieplnej, mechanicznej.. Premium .W drugiej połowie XX wieku w udziale poszczególnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata zaszły następujące zmiany: a) ciągły spadek znaczenia drewna i torfu, gdyż są to mało efektywne surowce energetyczne.Zastępowane są one innymi, bardziej ekonomicznymi.Bilans energetyczny świata, produkcja energii elektrycznej •przedstawia podział źródeł energii • podaje przykłady zastosowań surowców energetycznych • iwymienia największych producentów wybranych surowców energetycznych i importu surowców opisuje wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energiiPodstawa programowa Szkoła ponadgimnazjalna Geografia .. Meksykańska) Ameryka Pd. ( Wenezuela, obszar jez. Maracaibo, /pGospodarka leśna na świecie 26.. Gospodarka leśna na świecie.. 2.Bilans ten pozwala ocenić czy w skali regionu jest on sumarycznie konsumentem czy też producentem energii.. Zróżnicowanie gospodarcze świata: Tagi: scenariusze lekcji: Dostęp dla zalogowanych.. Zmiany w strukturze zużycia energii postępujące wraz z rozwojem gospodarczym państw świata; skutki wynikające z rosnącego .geografia - przemysł na świecie DRAFT.. r2_4_04a - Bilans energetyczny świata - Strona z Geografii .. 1/142 .. Lekcja powtórzeniowa (2-4 godziny w zależności od potrzeb) i test wiadomości (2 Zakończenie klasy II 27.. Z czasem zaczęło rosnąć znaczenie ropy naftowej, o czym zadecydowały takie walory jak: tańsze wydobycieSUROWCE ENERGETYCZNE a).. Miejsca wydobycia b).. Zastosowanie 1.Ropa Naftowa a).. Zaloguj się Załóż konto Menu ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt