Postanowienie o zarachowaniu wpłaty ordynacja podatkowa 2020

Nadpłata,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ,Dz.U.2020.0.1325 t.j.Z uzasadnienia: Biorąc pod uwagę kontekst wynikający z treści art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, kwotę główną zaległości oraz odsetki za zwłokę od tej zaległości należy rozpatrywać łącznie, jako odnoszące się do tego samego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 62 § 1 O.p. Dyspozycja podatnika (art. 61 § 1 in fine O.p.) o zarachowaniu wpłaty na poczet .Zaskarżonemu postanowieniu pełnomocnik spółki za…


Czytaj więcej