Statyczne wskaźniki płynności finansowej
Strategicznym celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści jego właścicieli, która wymaga w długiej perspektywie osiągania zysków, lecz w krótkiej perspektywie zapewnienia płynności finansowej.Analizę płynności finansowej można przeprowadzić na dwa sposoby - statyczny i dynamiczny.. Statyczne wskaźniki płynności obliczane są według stanu na dany moment na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat, .Wskaźniki płynności finansowej wbrew pozorom nie są trudne w interpretacji ani skomplikowane w obliczaniu.. Z drugiej strony łatwość wyznaczenia oraz prosta konstrukcja wskaź-W roku 1 wszystkie wskaźniki płynności kształtują się na dobrym, niemal książkowym, poziomie.. Chociażby wskaźnik płynności bieżącej czy wskaźnik płynności szybkiej to absolutna podstawa, jeśli chcemy oszacować, w jakiej kondycji finansowej znajduje się nasza firma.Wskaźniki finansowe.. : ciasteczka).. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi oraz czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne do .2.. W kolejnych akapitach przedstawiamy ich definicje.. Statyczne metody pomiaru bieżącej płynności finansowej Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa może być dokony-wany w dwóch płaszczyznach: statycznej i dynamicznej..

Wskaźniki płynności można podzielić na dwie grupy: statyczne oraz dynamiczne.

Wskaźniki finansowe wyliczane są na podstawie danych zawartych w bilansie, zatem świadczą o płynności w momencie jego sporządzenia.. Za optymalny poziom w praktyce przyjmuje się najczęściej następujące wielkości: dla wskaźnika płynności szybkiej - ok. 1,0 - 1,5; dla wskaźnika płynności bieżącej - ok. 1,5 - 2,0.Statyczne wskaźniki płynności finansowej.. Do najważniejszych mankamentów wskaźników płynności finansowej zaliczono : Wskaźniki płynności w swojej konstrukcji obejmują różne elementy aktywów obrotowych.Statyczne wskaźniki płynności finansowej spółki X w latach 2013-2015 Wskaźniki 2013 2014 2015 Wskaźnik płynności bieżącej 0,91 1,33 0,530 Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 1,22 0,470 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,29 0,050 Wskaźnik inwestycje krótkoterminowe/zob.. Określając podstawowe cele działania przedsiębiorstwa, najczęściej przyjmuje się, że w długim horyzoncie czasu dominuje maksymalizacja wartości rynkowej czy też maksymalizacja wartości dla właścicieli, natomiast w krótkim okresie celem przedsiębiorstwa .Wskaźniki statyczne płynności finansowej opierają się na danych pochodzą-cych z bilansu i oceniają płynność na konkretny moment bilansowy..

Wyjaśnimy również, jak interpretować każdy z nich.Dynamiczna i statyczna analiza płynności finansowej.

Leszczyńskiego.. Dodatkowo temat ten opisał P.. Płynność finansowa w ujęciu dynamicznym.. Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny.. Jest jednym z elementów oceny finansowej przedsiębiorstwa, bowiem płynność finansowa bezpośrednio wpływa na jego kondycję finansową i standing .Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia) Sposób obliczania.. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies …Oceniając statyczne wskaźniki płynności, ważne jest, aby robić to zawsze w powiązaniu z oceną jakości należności i pozostałych aktywów obrotowych.. Wskaźnik ten mówi nam, czy przedsiębiorstwo jest w stanie regulować bieżące zobowiązania z aktywów obrotowych oraz dostarcza informacji na temat aktualnego poziomu kapitału obrotowego netto, który jest niezbędny do .Wskaźniki statycznej, krótkoterminowej płynności finansowej .. statyczne - określanie poziomu płynności finansowej na podstawie danych wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat lub na podstawie wskaźników na dany dzień, np. dzień bilansowy, dynamiczne - określenie poziomu płynności na podstawie danych z przepływów pieniężnych, ale osiągniętych w określonym przedziale czasowym.Wskaźnik określa zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań krótkoterminowych w terminie około1-3 miesięcy..

Jest to zasadni-czy mankament, jaki wysuwany jest w stosunku do tego sposobu pomiaru płynności finansowej.

W. Gabrusewicz.. Zachowanie płynności finansowej jest podstawowym zadaniem każdej firmy, dbającej o interesy i relacje z kontrahentami oraz chcącymi utrzymać dobrą kondycję finansową spółki.. bieżące 0,01 0,28 0,002 .Wskaźnik bieżącej płynności finansowej WCPF = AB/ZB, gdzie AB to aktywa zbiorcze, a ZB to zobowiązania bieżące.. Danymi wyj-ściowymi do statycznej analizy płynności finansowej jest bilans, który zawiera stan majątku obrotowego i zobowiązań bieżących, a więc czyn-Płynność finansowa - zdolność podmiotu do wywiązywania się (spłacania) w terminie najbardziej wymagalnych (krótkoterminowych) zobowiązań (np. związanych z zapłatą kontrahentom za wyroby i usługi, wypłatą wynagrodzeń, itp).. Opis wskaźnika.. Do pomiaru płynności finansowej stosuje się również wskaźniki dynamiczne.Bieżąca płynność finansowa, czyli current ratio, to wskaźnik statyczny III stopnia będący podstawą oceny zdolności firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań za pomocą środków obrotowych.. Wskaźnik pozwala określić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje z obowiązania bie żące płynnymi aktywami, czyli aktywami obrotowymi.. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej oraz wskaźnik płynności szybkiej w roku 2 ulega jeszcze bardziej poprawie w porównaniu z rokiem 1, co należy ocenić pozytywnie, z wyjątkiem wskaźnika środków pieniężnych, który nieznacznie się obniża.Wskaźniki płynności finansowej - odzwierciedlają zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zaciągniętych zobowiązań na określony termin..

Aby dokonać statycznej analizy płynności finansowej, posłuż się wskaźnikami: płynności bieżącej, przyspieszonej i natychmiastowej.

Płynność finansowa zależy więc od tego, jakie jest prawdopodobieństwo zamiany aktywów obrotowych na środki pieniężne.Sytuacja finansowa; Analiza przychodów; Analiza kosztów; Analiza wyniku finansowego i rentowności; Analiza sytuacji majątkowej i finansowej; Analiza efektywności gospodarowania; Analiza płynności; Statyczne wskaźniki płynności ; Dynamiczne wskaźniki płynności; Wskaźniki wydajności ; Wskaźniki wystarczalności; Zasoby materialne .Do najczęściej stosowanych miar należy zaliczyć statyczne wskaźniki płynności finansowej (np. wskaźnik płynności bieżącej, gotówkowej, itp.), lub np. wartość kapitału obrotowego netto.. Przyspieszona płynność finansowa Ten wskaźnik stosuje się, by określić możliwość pokrycia zobowiązań za pomocą jedynie aktywów o wyższym stopniu płynności , czyli inwestycji oraz należności .Miarą płynności finansowe określamy dzięki wskaźnikom, np. wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik podwyższonej płynności czy wskaźnik gotówkowej płynności dzięki, którym możemy ocenić czy dane przedsiębiorstwo posiada wystarczające zasoby finansowe do spłacenia zobowiązań.. 19 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Do wskaźników oceniających możliwość spłaty zadłużenia zalicza się: Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Zysk brutto + odsetki odsetki Wskaźnik ten pomija spłatę samego kredytu, a wyraża tylko zdolność przedsiębiorstwa do opłacanie odsetek od kredytów i pożyczek.. Ważnym narzędziem w ocenie krótkoterminowej płynności finansowej są wskaźniki płynności, które określa się jako .Drugi rozdział poświęcono metodom oceny płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania finansowego jako podstawowego źródła informacji o płynności finansowej podmiotu gospodarczego.. Cztery podstawowe wskaźniki płynności finansowej .Między innymi, wady miar płynności zostały scharakteryzowane w pracy A. Skowronek-Mielczarek i Z.. Jak już zostało wspomniane, stanowi ona wynik ilorazu aktywów obrotowych i pasywów bieżących.WSKAZNIKI FINANSOWE WSKAZNIKI PLYNNOSCI Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a jej utrzymanie jest głównym zadaniem operacyjnego zarządzania finansami w każdej firmie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt