Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim
W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Trudności z kształtowaniem się umiejętności społecznych wiążą się ze zwiększoną podatnością do naśladownictwa, z ograniczonymi .Ocena końcowa.. Zachowanie - Dawid w ciągu całego roku szkolnego zrobił duże postępy w funkcjonowaniu społecznym jak i w samym zachowaniu podczas zajęć.. Przyroda klasy 6 wymagania na poszczególne oceny .. Dla ułatwienia pracy „niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Indywidualny program rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Diagnoza: Diagnoza medyczna: mózgowe porażenie dziecięce (spastyczne, 4-kończynowe).. Odpowiada funkcjonowaniu intelektualnemu 6-9-latka.. językowe.. Jest uczniem pogodnym i koleżeńskim.. W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych .Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.. ); o. dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek; p. przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie Bardziej szczegółowon.. Przy ocenianiu poprawności ortograficznej .Zestaw materiałów ćwiczeniowych - kart pracy został opracowany przez specjalistów, w tym nauczycieli z doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.. Język polski klasa 4 wymagania na poszczególne oceny (nowa .Indywidualny program rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne.Hanna Piekarska • Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum• 1 Hanna Piekarska - nauczyciel wspomagający i lider Zespołu ds.Integracji w Gimnazjum nr 2 im..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową.

Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. Przyroda klasy 4 wymagania na poszczególne oceny .. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaa)upośledzenie lekkie - opóźniony rozwój mowy, pojedyncze wyrazy pojawiają się do 3 r.ż., natomiast zdania w 5-6 r.ż., mowa bywa wiązana i często pod względem formy i składni nie różni się od mowy zdrowego człowieka, jednak występują trudności z wypowiadaniem myśli i formułowaniem wypowiedzi, zasób słownictwa jest .Kompleksowa ocena uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wymaga odniesienia do: aktualnych możliwości ucznia, jak i jego ograniczeń, wkładu pracy, zaangażowania, samodzielności w wykonywanych działaniach, poziomu umiejętności, motywacji do pracy, systematyczności, postępów w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.Ocena opisowa z wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym .. to przykładowe oceny opisowe z wychowania fizycznego i zajeć sportowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczeszczajacych do klas ponadgimnazjalnych..

54-35 IQ Wechslera - upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.

Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna.. Rok szkolny 2014/2015.. Pobierz (docx, 13,5 KB) .. stara się wykonywać ćwiczenia w stopniu .Sprawności.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim najwolniej osiągają dojrzałość w sferze uczuć moralnych i wiedzy moralnej, najszybciej w sferze postaw, wartości, przekonań i poglądów moralnych.. Ocena końcowa.. Uczniowie klas II i III: Uczniowie klas II i III z obniżonymi wymaganiami (opinia PPP) Mówienie: Uczeń posługuje się zwrotami stosowanymi na co dzień, zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w inscenizacjachPlik Ocena Opisowa upośledzenie lekkie.doc na koncie użytkownika madzikD • folder Oceny opisowe • Data dodania: 6 maj 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Kryteria ocen z zachowania są takie same jak dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim; dodatkowo uczniowie mogą otrzymać ocenę opisową..

Diagnozowane w 10% przypadków.Ocena opisowa - Dawid - upośledzenie lekkie.

Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno z zachowania jak i zajęć edukacyjnych.. Sprawność intelektualna utrzymuje .. Lubi zabawy z kolegami i chętnie bierze udział w organizowanych przedstawieniach.Treści zadań do arkusza oceny wiadomości i umiejętności uczniów sformułowałam w oparciu o: 1. ,,Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi"Liliana Kwas • IPET dla uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum .. Data urodzenia x.xx.1996 r. Dane szkoły Publiczne Gimnazjum w G. klasa/grupa II bProgram edukacyjno - terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym realizujących II etap nauczania został opracowany w oparciu o: • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia .Chemia klasa 7 wymagania na poszczególne oceny (nowa podstawa) Chemia klasa 8 wymagania na poszczególne oceny (nowa podstawa) Przyroda klasy 4-6 wymagania na poszczególne oceny .. Sybiraków w Augustowie Wprowadzenie Od początku istnienia naszej szkoły przyjmowano uczniów niepełnosprawnych z różnymiWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej I WOPFU Przeprowadzone badanie psychologiczne wykazało zaniżone wyniki ze względu na silne lęki występujące u Marty.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Paulina M.. Prowadzenie dziennika dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w szkole podstawowej (2012-05-27 22:37:38) .. Nauczyciel może swobodnie wybierać te elementy, które w jego ocenie będą najdogodniejsze dla jego uczniów.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Wpływają on na trudności w zadaniach wymagających myślenia i przywoływania wiedzy.Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_2.doc .. Rok szkolny 2014/2015.. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu: na oceny z zajęć edukacyjnych; promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie .Mogą w niej Państwo znaleźć pomoce, ćwiczenia logopedyczne, podręczniki a także róznego rodzaju pomoce dla dzieci z zespołem aspergera czy autyzmem oraz zabawki edukacyjne.dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Określając wymagania dydaktyczno-wychowawcze wobec dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, należy pamiętać o konieczności zapewnienia im .Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym wykazują opóźniony rozwój motoryczny: później uczą się siadać i chodzić.. podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd..Komentarze

Brak komentarzy.