Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego 2020 wzór
Agnieszka Liszczyk.. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Specyficzna sytuacja, w której znajdują się szkoły nie wiąże się ze zmianą terminów i zasad ustalania oceny dorobku zawodowego.. Powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny.. zrealizowała zadania przewidziane na wyżej wymieniony okres stażu w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i .Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2020/21.. Zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu (18/18 godzin tygodniowo) 5.. Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy: Ustawa z 26 stycznia 1982r.. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel (przedmiot) 3. karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.. Przepisy prawa oświatowego nie zawierają jednak jakichkolwiek wskazówek dla .W najtrudniejszej sytuacji są jednak nauczyciele stażyści, którzy mają zakończyć staż w połowie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela .W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie postępowania kwalifikacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie wyjaśnia, że w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zrealizował staż i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a następnie (przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania ..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie stażu od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2005r.. do 31 sierpnia 2005r.. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. Łowicz.. Dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela: 1) zasięga opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego, zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 3) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opiniiOpiekun stażu jest zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu - dyrektor szkoły musi otrzymać projekt w terminie 14 dni od zakończenia stażu na awans nauczyciela (§ 5 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).. W okresie od 01.09.2019 r. do 31.05.2020 r. w/w nauczycielka odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO KATARZYNY KUCZEWSKIEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2015 Data zakończenia stażu : 31.05.2018 Opiekun stażu : Anna Kłopocka Miejsce odbywania stażu : Szkoła Podstawowa im.. 2019 r. Rozpatrzenie wniosku do 31 grudnia 2019 r. Wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r. wtorek, 8 października 2019 7OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 1. do 31.05.2017r., długość stażu 9 miesięcy.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ nadzoru pedagogicznego jest ostateczna..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Czas na ustalenie oceny dorobku przez dyrektora (po zasięgnięciu opinii rady rodziców) -21 dni.. poz 2215), Rozdział 3aProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?Monika Derek - Kubiak, 2020-05-22 Łódź Awans zawodowy, Sprawozdania Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. Jeżeli złożenie wniosku do dyrektora nastąpi do 31.10.. Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego .Warszawa, dnia …………………………… …………………………………….. Wzór wniosku w plikach do pobrania na grupie Fb; Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust.. - czyli do 30 września.. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie Pani Katarzyna Kuczewska odbyła staż w wymiarze - 2 lata i 9 .Propozycja oceny dorobku zawodowego.. W szczególności zaś:Wzór 10.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Organ .Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu..

Projekt oceny dorobku zawodowego od opiekuna stażu -7 dni.

Numer 155 - Sierpień/Wrzesień 2020 r.Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego.. Imię i nazwisko nauczyciela: xxxx 2.. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.2.. Ewentualny wniosek nauczyciela o obecność przedstawiciela wskazanej zakładowej organizacji związkowej przy zapoznawaniu go z projektem oceny.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01.. 7 Karty Nauczyciela).PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego dotyczy: Pani .nauczyciela stażysty, zatrudnionej w. opracowany przez opiekuna stażu .. za okres stażu od 1.09.2016r.. Agnieszka Gibas.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż.Projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jegonegatywnej oceny dorobku zawodowego.. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego XX .. za okres stażu od 1 września 2003r.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu .. się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizował(a) zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Numer 157 Listopad 2020 r. TEMAT NUMERU Zatrudnienie pracownika z art. 15 UPO - praktyczne wskazówki.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 171407 razy.. Jeżeli termin rozpatrzenia odwołania nie zostanie dotrzymany, nauczyciel ma prawo złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne (nawet jeżeli otrzymał od dyrektora ocenę negatywną).Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 6 3.. /imię-imiona i nazwisko .Pisemny projekt oceny pracy - na druku oceny (wzór w załączeniu do Rozp.). Drobnice .. Grażyna Kurek.. Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 4.. Przekonajmy się, jakie jeszcze zmiany w Karcie nauczyciela czekają nas jeszcze w tym roku.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt