Prounijna wykładnia przepisów prawa podatkowego
19.W przypadku podatków zharmonizowanych w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego nie można pominąć wykładni prounijnej.. Trzeba zaznaczyć, że niektóre z tych zasad są w istotnym stopniu dyskusyjne (np. zasadaWykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy „wykładnia" i „interpretacja" są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) - pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu: .. 450 artykułów, orzeczeń i glos.. UZASADNIENIE.. Relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym.. Zagadnienie prounijnej wykładni przepisów polskiego prawa podatkowego należy analizować co najmniej na trzech płaszczyznach, które są wzajemnie ze sobą powiązane.Bez zastrzeżeń należy przyjąć, że do 31 sierpnia 2019 r. podatnik ma prawo skorzystać z prounijnej wykładni przepisów i pominąć definicję ustawą.. Jeśli organ podatkowy dojdzie do wniosku, że w sprawie ma zastosowanie art. 2a Ordynacji podatkowej ale można zastosować więcej niż jedną, równorzędną i korzystną dla podatnika interpretację przepisu .Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego, w tym dotyczące m.in. zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, wyłączenia konkurencyjności ogólnych i indywidualnych interpretacji podatkowych, doprecyzowania zasad udzielania pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym.Wykładnia prawa czy inaczej interpretacja prawa, jest to proces ustalania właściwego znaczenia przepisów prawnych..

Pojęcie prounijnej wykładni przepisów prawa.

M. Zirk-Sadowski, Transformacja prawa podatkowego a jego wykładnia, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2004, nr 4, s. 12-16.. W toku postępowania, warunkiem koniecznym poprawności decyzji wydanej w związku z art. 2a Ordynacji podatkowej będzie przeanalizowanie w uzasadnieniu decyzji argumentacji podatnika.Wykładnia prawa Prawo spółek Prawo spadkowe Prawo rodzinne Prawo .. OrdPod, postępowanie podatkowe, karne skarbowe i kontrola skarbowa, międzynarodowe prawo podatkowe, interpretacje podatkowe.. Organy podatkowe przyjęły w tym zakresie prounijną wykładnię polskich przepisów.W przypadku niepełnej, czy też nieprawidłowej implementacji dyrektywy do porządku prawnego danego kraju zachodzi, konieczność takiej wykładni wprowadzonego przepisu, aby uwzględniała ona rezultat określony w dyrektywie (tzw. prounijna wykładnia przepisów).. Należy zauważyć przy tym, że mimo bogactwa opracowań dotyczących problematyki wykładni prounijnej, kwestia statusu metodologicznego nakazu dokonywania wykładni przepisów prawaDz.U.2020.0.1325 t.j..

Bezpośrednie stosowanie przepisów ...16. , Rozdział 1a.

Wynika to z faktu, że podatki te są objęte harmonizacją na poziomie Unii Europejskiej.Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową; w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wykładnia zgodna; inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa .Wykładnia przepisów prawa podatkowego jako narzędzie konkretyzacji zobowiązań podatkowych Tytułowe zagadnienie wiąże się z przewidzianymi w naszym systemie prawnym sposobami powstawania zobowiązań podatkowych i trybami konkretyzacji (ustalenia wysokości) tych zobowiązań.. Interpretacja prawa krajowego musi więc bezwzględnie uwzględniać reguły .Przyjęcie innej metodologii wykładania przepisów prawa krajowego oraz unijnego nie wydaje się dopuszczalne ze względu na wywodzony z zasady lojalności (lojalnej współpracy, solidarności) i zasady efektywności prawa wspólnotowego, ujętych w art. 4 ust..

Wykładnią prawa nazywa się także wynik ww.

Jej przepisy stosuje się do: - podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe .unijnej wykładni prawa krajowego1.. prawo karnego materialne, postępowania karnego, prawo karne skarbowe .. Prounijna wykładnia .Z orzecznictwa TSUE wynika, że taki sam sposób postępowania dotyczy krajowych organów podatkowych.. prawo karne.. Chodzi o ustalenie, czy i ewentualnie w jakim stopniuWykładnia prawa polega na wyłożeniu przepisów prawa, czyli inaczej rzecz ujmując - na wyjaśnieniu ich istoty, nadaniu im właściwego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu.. Jeśli chodzi o wykładnie prawa to sprawa jest o tyle istotna, że niektóre przepisy są niejasne lub wieloznaczne.. Uwagi ogólne / 270 4.2.. Zasada ta ogranicza obowiązek dokonywania wykładni prounijnej w zakresie, w jakim wykładnia prounijna prowadzi do wykładni prawa krajowego contra legem, czyli niezgodne z prawem.Przebieg wykładni unijnego prawa podatkowego dokonywanej przez krajowe organy administracji podatkowej / 270 4.. W efekcie Spółka nie ma prawa do odliczenia VAT z tytułu tankowanego do samochodów podwykonawców.Temat: Egzamin na doradcę podatkowego..

Pominięcie przepisów prawa Unii Europejskiej / 271 4.3.

7 pkt 5 rozporządzenia VAT, stanowiącego fragment regulacji dotyczącej wskazanego zwolnienia i w tym też zakresie dokonał analizy porównawczej z treścią przepisów dyrektywy 112, w szczególności .Wykładnia prounijna przepisów prawa podatkowego ograniczona jest bowiem przez ogólne zasady prawa, w szczególności przez zasadę pewności prawa.. Interpretacje przepisów prawa podatkowego, Ordynacja podatkowa, codziennie aktualizowany stan prawny.Zdaniem NSA Sąd pierwszej instancji dokonując wykładni prounijnej skoncentrował się jedynie na aspekcie językowym przepisu § 12 ust.. Ten ostatni obowiązek przyniósł polskiej teorii prawa nowe wyzwania i problemy.. W takim przypadku aby wyinterpretować zawartą w tych przepisach normę prawną stosujemy właśnie wykładnię.8 Zob.. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy wykładni i stosowaniu przepisów polskiego prawa podatkowego.. Nawet maksymalnie precyzyjne ustalenie, kto i w stosunku do jakich norm (przepisów, tudzież .Jeśli organ podatkowy natrafi na wątpliwości co do znaczenia przepisu w konkretnej sytuacji faktycznej, a wątpliwości tych nie będzie można usunąć w trakcie prawidłowo prowadzonej wykładni przepisów prawa podatkowego, wówczas, stosując art. 2a Ordynacji podatkowej, powinien przyjąć znaczenie przepisów korzystniejsze dla podatnika.W konsekwencji, mając na uwadze obowiązek prounijnej wykładni przepisów VAT, NSA uznał, iż spółka świadczy na rzecz podwykonawców zwolnioną usługę finansową.. Adam Sękowski .. wykładnię prawa w ujęciu pragmatycznym, czyli proces (zespół czynności) zmierzający do ustalenia znaczenia .Wykładnia prawa polega na wyjaśnieniu sensu przepisów prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu.Przez wykładnię rozumie się określone czynności podjęte w celu ustalenia znaczenia i zakresu wyrażeń języka prawnego.Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).. Przez wykładnię rozumie się określone czynności podjęte w celu ustalenia znaczenia i zakresu wyrażeń języka prawnego.Przez wykładnie prawa rozumiemy ogół czynności prowadzących do ustalenia właściwej treści tekstu prawnego .. Wykładnia przepisów prawa unijnego contra legem / 273 Wykładnia rozszerzająca przepisów prawa Unii Europejskiej / 278 4.4.Organ podatkowy, przy wykładni przepisów prawa podatkowego, powinien uwzględnić orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.. Tak będzie ładniej: Prounijna wykładnia przepisów podatkowych może dotyczyć np. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w której to ustawie zasadnicze rozwiązania oparto na dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Organy podatkowe stosują prawo unijne o pierwszym zasiedleniu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt