Dokumentacja procesu pielęgnowania
Autorzy niniejszej publikacji, bêd¹cy jednoczeœnie cz³onkami zespo³u trenerów, dziêkuj¹ za ogromne zainteresowa-DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA Nazwa placówki szkoleniowej:.. Krzakowski M, Orłowski T. Nowotwory płuca i klatki piersiowej.. Arkusz gromadzenia danych o pacjencie A. Pielęgnowanie pacjenta z przetokami 4.. Propozycje indywidualnej dokumentacji piel ęgniarskiej pacjenta w lecznictwie stacjonarnym .. KARTA PROCESU PIEL GNOWANIA - pacjenta Trudno ü w utrzymaniu w1.. Copyright © 2020 PZWL Regulaminy Polityka prywatności O nas KontaktCel opieki: brak zachowań agresywnych powodujących sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia pacjenta, personelu i innych chorych Działania pielęgniarskie: 1. sprawowanie opieki na oddziale przez właściwa liczbę osób (4 pielęgniarki+ sanitariusz) dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i innych chorych;Plik proces pielęgnowania(2).doc na koncie użytkownika kryswiec • folder obserwacja+ proces • Data dodania: 11 sty 2010Koncepcja procesu pielęgnowania zrodziła się na gruncie amerykańskim w latach 50.. POBIERZ PLIK .Proces pielęgnowania pacjentki po operacji wycięcia macicy drogą pochwową Kategoria » Ginekologia Problemy pielęgnacyjne: 6.. Gromadzone dane tworzą historię pielęgnowania, która pozostaje w bazie danych.Rozpoznanie potrzeb, w tym potrzeb higieniczno-pielęgnacyjnych, odbywa się w trakcie „procesu pielęgnowania", który według Jolanty Górajek-Jóźwik jest formą opieki, obejmującej rozpoznanie stanu bio-psycho-społecznego, kulturowego i duchowego podmiotu opieki, postawienie diagnozy, podjęcie celowych działań, które mają doprowadzić do utrzymania lub zmiany rozpoznanego stanu .6..

Przebieg procesu pielęgnowania.

Daje pielęgniarce możliwość samodzielnego działania w zidentyfikowaniu problemów zdrowotnych chorego i jego rodziny, dobrania najlepszych sposobów ich zaspokojenia, możliwość dokumentacji etapów i ocenę jakości opieki.Pewnie większości z was proces pielęgnowania został przedstawiony na pierwszym roku zajęć kiedy ktoś, kto miał sam o nim pojęcie dobrze wam go wytłumaczył, lub nie miał takowej ochoty i podał jedynie zagadnienia i numer rozdziału który należy przeczytać.. W każdym kolejnym dniu należy przedstawić ocenę stanu bio-psycho-społecznego pacjenta.. Treści merytoryczne.. Pielęgnowanie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.. Przeszkolone osoby sta³y siê liderami w swoich zak³adach.. Zapoznanie się ze specyfiką wybranych oddziałów specjalistycznych.. Dokumentacja procesu pielęgnowania Author: XP Last modified by: cieslakm Created Date: 11/21/2012 7:36:00 AM Company: Dom Other titles: Dokumentacja procesu pielęgnowania .pów procesu pielêgnowania.. Doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania opieki pielęgniarskiej oraz rozwoju zawodowego.. Dyskomfort związany z bólem rany pooperacyjnej, 3.Zatem jeśli dokumentacja pielęgniarska jest częścią dokumentacji medycznej, tworzonej przez zespół multidyscyplinarny, to wnioski i zalecenia powinny dotyczyć też sfery dalszego pielęgnowania..

Dokumentacja procesu pielęgnowania w ginekologii ocena: 4.0, 7.

To przykre wrażenie zmysłowe i emocjonalne, stan, w którym chory doświadcza silnego dyskomfortu.Plik DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE.docx na koncie użytkownika kasiula88 • folder procesy pielegnowania • Data dodania: 18 cze 2010Dokumentacja procesu pielęgnowania w ginekologii notatki.. Cały plik zajmuje 86.24 kB.. 2015-05-28 12:29:58 szesnascie04 ginekologia, 0 Komentarzy.. Ciągłość planu tworzy się z dnia na dzień poprzez bieżące uzupełnianie dokumentacji elektronicznej na każdym dyżurze, do czasu zakończenia leczenia.. Piśmiennictwo 1.. Dokumentacja procesu pielęgnowania powinna odzwierciedlać nie tylko wykonane procedury medyczne, ale także szeroko rozumiany stan psychiczny chorego.. Realizowanie działań pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych ograniczających skutki unieruchomienia (przykurcze, odleżyny, zaniki mięśniowe, zniekształcenia, zakrzepy, pogorszenie wydolności układu2.. W: Onkologia kliniczna.Ryc.. Paliatywna, mikrobiolgia, choroby metaboliczne u dzieci, plan szkolenia oddziały wewnętrznegomenu.. Występowanie problemów pielęgnacyjnych w przebiegu opieki nad chorym w terminalnej fazie choroby.. Rola pielęgniarki w rehabilitacji w opiece paliatywnej.. Rehabilitacja ruchowa i uzdrowiskowa chorych po zawale mięśnia sercowego..

Tak jest właśnie założeniach dokumentacji procesu pielęgnowania.

W Polsce proces pielęgnowania jako metoda pracy stosowany jest w wielu szpitalach i lecznictwie otwartym.. Rehabilitacja osób z zespołami otępiennymi.Dokumentacja skarbowa, Dokumentacja Bhp, Dokumentacja pracy fizjoterapeuty, Dokumentacja edukacji zdrowotnej AIDS, Dokumentacja edukacji zdrowotnej - cukrzyca, Dokumentacja edukacji zdrowotnej- stres, Dokumentacja procesu pielęgnowania w ginekologii, Zasady pobierania płytek krwi z pojedynczego wkucia oraz dokumentacja , dokumentacja medyczna, KolonoskopiaDOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA CHOREGO DZIECKA 2 4.. 3.W dniu założenia dokumentacji (rozpoczęcia procesu pielęgnowania) należy przeprowadzić i udokumentować dokładny wywiad na temat historii choroby pacjenta, dotyczący aktualnej jednostki chorobowej oraz schorzeń współistniejących.. Dokumentacja opieki.Materiały umieszczone w tej witrynie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego.. Jest zespołem reakcji organizmu na działanie bodźca bólowego (nocyceptywnego), który uszkadza tkanki lub grozi ich uszkodzeniem.. Materiały można kopiować, oraz sporządzać ich wydruk wyłącznie dla użytku prywatnego, dla celów niekomercyjnych.Dokumentacja w procesie pielęgnowania pielęgniarki rodzinnej ..

Opracowanie procesu pielęgnowania dowolnie wybranego pacjenta.

Strona, której szukasz nie istnieje.. Możliwość wystąpienia zaburzeń parametrów stanu ogólnego, 2.. Udział pielęgniarki w rehabilitacji według określonej metody.. Janina Książek 1, Dorota Wesołowska 2 1 - Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Akademii Medycznej w Gdańsku 2 - Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Oddzia³ Dermatochirurgii Akademii Medycznej w GdańskuDokumentacja procesu pielęgnowania i dokumentacja pacjenta dokładna, rzeczowa, uwzględniająca wszystkie etapy procesu pielęgnowania dokładna, rzeczowa, lecz nie uwzględniająca wszystkich etapów procesu pielęgnowania poprawna merytorycznie, niezbyt dokładna i nie uwzględniającaDOKUMENTACJA MEDYCZNA PROCESU PIELĘGNOWANIA ZAPIS WIZYTY LEKARSKIEJ .. **Oświadczam, że wnioskowana dokumentacja medyczna będzie wykorzystana w celu kontynuacji leczenia ww.Gromadzone dane tworzą elektroniczną dokumentację pracy pielęgniarskiej.. 404 Coś poszło nie tak.. Ich zadanie to przekazanie zdobytej wiedzy kole¿ankom i kolegom oraz nadzór nad tworzeniem wzorów dokumentacji procesu pielêgnowania.. Jest dynamiczną, uniwersalną metodą pracy pielęgniarskiej, którą można stosować w każdej.Ewaluacja jako ści a ocena dokumentacji procesu pielęgnowania Autorzy: dr n. med.. Pozwólcie że napiszę wam krótko, kilka wskazówek którymi ja się kierowałam pisząc procesy, a informacji do…Ból odgrywa istotną rolę w rozpoznaniu i umiejscowieniu procesu chorobowego.. 5 Ci ągło ść i dynamika procesu piel ęgnowania Ryc. 6 Ci ągło ść i dynamika procesu piel ęgnowania w układzie liniowym Metody (Techniki) gromadzenia danych o pacjencie: - Obserwacja - Wywiad - Pomiary - Badanie fizykalne (w zakresie uprawnie ń piel ęgniarki) - Analiza dokumentacji medycznej oraz informacjiProces pielęgnowania jest naukową metodą pielęgnowania, zapewniającą ciągłą, zaplanowaną i indywidualną opiekę nad pacjentem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt