Bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt
Wykaz akt stanowi podstawę oznaczania, rejestracji i łączenia dokumentacji w akta spraw oraz grupowania dokumentacji nietworzącej akt spraw.. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wskazuje, który z systemów wykony-Bezdziennikowy system kancelaryjny .. Z tego co czytałam bezdziennikowy system kancelaryjny zawsze jest oparty na rzeczowym wykazie akt.. Wykaz akt stanowi podstawę oznaczania, rejestracji i łączenia dokumentacji w akta spraw oraz grupowania dokumentacji nietworzącej akt spraw.. W jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt Czynności kancelaryjne są wykonywane w systemie tradycyjnym lub w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).. Jest on podstawą do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt.. W Ministerstwie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, zwanym dalej „wykazem akt".. W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, zwanym dalej „wykazem akt".. 2.Każde pismo w danej sprawie ma ten sam numer, tę samą sygnaturę.. Czynności, o których mowa w ust.. W Ministerstwie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na wykazie akt..

W UJ obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

W systemie tym dokonuje się rejestracji spraw (nie rejestruje się poszczególnych pism dotyczących tych spraw) w spisach .Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obowiązuje system kancelaryjny bez-dziennikowy, oparty na „Jednolitym rzeczowym wykazie akt Uniwersytetu Ekonomicz-nego we Wrocławiu".. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej Szpitala, klasyfikację akt powstających w toku działalności oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną.3) bezdziennikowy system kancelaryjny - system ewidencjowania spraw, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, polegający na ich rejestracji w spisie spraw na podstawie dekretacji rozpoczynającej sprawę; wszystkie pisma dotyczące tej samej sprawy oznacza się tym samym znakiem;2.. 3.System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt § 11.. 3.W przedszkolu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Wykaz akt stanowi podstawę oznaczania, rejestracji i łączenia dokumentacjiPaństwowe obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt..

W Sądzie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Oparcie budowy wykazu akt na systemie klasyfikacji dziesiętnej, o której mowa w ust.. W Politechnice Wrocławskiej obowi ą zuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Jednolity rzeczowy wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową niezależną od strukturyW Instytucie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Jest to dokument zawierający klasyfikację wszystkich akt powstających w toku działalności firmy/instytucji.. W wydziałach urzędów obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. 1 w Środowiskowym Domu Samopomocy obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Posty: 18.536 .W wydziałach urzędów obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Istotne jego modyfikacje dopuszcza wprowadzenie EZD w urzędach administracji ogólnej (od 2011 r.).3) bezdziennikowy system kancelaryjny - system ewidencjowania spraw, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, polegający na ich rejestracji w spisie spraw na podstawie dekretacji rozpoczynającej sprawę; wszystkie pisma dotyczące tej samej sprawy oznacza się tym samym znakiem;System kancelaryjny oraz jednolity rzeczowy wykaz akt §3..

W Szpitalu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Korespondencja jest kierowana do odpowiednich komórek organizacyjnych zgodnie z zakresem kompetencji.35) wykaz akt - jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący jednolitą, rzeczową klasyfikację dokumentacji, oznaczonej w poszczególnych pozycjach hasłami klasyfikacyjnymi i odpowiadającymi im symbolami liczbowymi oraz kategorią archiwalną.. Zgodnie z zapisem § 2 ust.. Rzeczowy wykaz akt stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2005 Dyrektora Instytutu z dnia 10.06.2005 r. 2 .. Ale utworzona przez innego pracownika instrukcja nie posiada nawet wzmianki na temat: jednolitego rzeczowego wykazu akt.. Sposób nadawania znaku pismom jest również opisany w instrukcji kancelaryjnej i opiera się na tzw. wykazie akt.W Instytucie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Instrukcja wprowadza bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt UKSW.. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną.3) bezdziennikowy system kancelaryjny - system ewidencjowania spraw, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, polegający na ich rejestracji w spisie spraw na podstawie dekretacji rozpoczynającej sprawę; wszystkie pisma dotyczące tej samej sprawy oznacza się tym samym znakiem;1..

W placówce obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Podstawą do zakładania teczek aktowych jest jednolity rzeczowy wykaz akt UJ.. Zgodnie z zapisem § 2 ust.. System bezdziennikowy oparty jest na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Rzeczowy wykaz akt to wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną.Obecnie w Polsce powszechnie stosowany jest rzeczowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt spraw z klasyfikacją dziesiętną.. 1 w Miejskim Ośrodku Kultury obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Czynności kancelaryjne są wykonywane w systemie tradycyjnym lub w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).. 4 pkt 2, polega na dokonaniu podziału wszystkich zagadnień, którymi zajmuje się dany podmiot, a tym samym całości wytwarzanej i gromadzonej w związku z tym dokumentacji, na maksymalnie dziesięć klas pierwszego rzędu, zwanych dalej "klasami głównymi".System bezdziennikowy oparty jest na jednolitym rzeczowym wykazie akt, który stanowi wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt.. Wykaz akt stanowi jednolitą rzeczową klasyfikację akt powstałych w toku działalności placówki oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną.6.. 2, dokonywane są przy wszczynaniu spraw w SądzieSystem kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw § 10 1.. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej Przedszkola,Wykaz akt, symbol sprawy w systemie bezdziennikowym W systemie kancelaryjnym bezdziennikowym pracownik nadaje każdemu pismu odpowiedni znak, zgodny ze znakiem załatwianej sprawy.. System bezdziennikowy charakteryzuje się tym, iż jednostki organizacyjne Uczelni nie re-§ 13.. W systemie tym podstawowej rejestracji spraw (nie pism) dokonuje się w spisach spraw dołączanych do teczek aktowych, zakładanych dla spraw o podobnej tematyce.. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej urzędu, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną.6.. Stanowi on o rzeczowej klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej akt powstających w jednostkach .2.. 7.System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw § 17 1.. Spis spraw prowadzi się dla każdej teczki oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.. Rzeczowy Wykaz Akt Jest podstawową, rzeczową klasyfikacją zagadnień i spraw występujących w uczelni, niezależną od struktury organizacyjnej.System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw § 10 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt