Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Wskaźniki zostały podzielone na trzy zasadnicze grupy: wskaźniki budżetowe, wskaźniki na mieszkańca oraz wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.. Wśród wskaźników budżetowych analizie podlegało siedem wskaźników:Badaniem objęto 257 jednostek samorządu terytorialnego (za wyjątkiem województwa samorządowego) w podziale na: - gminy miejskie (15), - gminy wiejskie (113), - gminy miejsko-wiejskie (94), - miasta na prawach powiatu (4), - powiaty (31).. Na stronie resortu finansów opublikowano wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010.Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.. Podstawy wyodrębnienia finansów samorządu terytorialnego Wyodrębnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST) należy wiązać przede wszystkim z przesłankami ustrojowymi.. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.. Opracowania tego typu kil-kakrotnie były aktualizowane z uwagi na zmiany wymogów dotyczących szcze-gółowości prezentowanych danych.. Ekonomiczne Problemy Usług nr 37, red. B. Filipiak, B. Walczak.Resort Finansów opracował zestaw wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.

Zaprezentowane wyniki pozwalają również na porównania pomiędzy różnymi samorządami, gdyż wskaźniki zostały policzone dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.. Pozwalają one m.in. na ocenę sytuacji finansowej JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.- Wskaźniki dla metropolii (12 miast na prawach powiatu) - Wskaźniki dla województw.. W pracy 5 wskaźników zostało wyłączonych z analizy ze względu na silną wzajemną korelację.ników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest katalog opracowany przez Ministerstwo Finansów.. Warszawa: Ministerstwo Finansów.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Występują bowiem ścisłe związki mię-Zagadnienie oceny gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest bar-dzo szerokie, dlatego analizie poddano wybrane dziedziny tego obszaru proble-mowego.. Według ministerstwa przygotowane materiały analityczne mają charakter informacyjny i pozwalają na ocenę sytuacji finansowej .Tabela 1.. Wskaźniki te dotyczyć będą również nadwyżki operacyjnej w samorządach we wspomnianym okresie.Finanse i Prawo Finansowe, Journal of Finance and Financial Law, III (2), 141-143..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 20II-20I3 (2014).

Gwarantem tych zmian sąFinansów, pt.. Ocena przeprowadzona została w oparciu następujące wskaźniki: W1.6.3.. Do oceny sytuacji finansowej gmin wykorzystano wskaźniki: dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, samodzielności finan-znalazła szerszego zastosowania w analizach finansowych jednostek samorządu terytorialnego2.. Ministerstwo Finansów przygotowuje cyklicznie wskaź-niki dla jednostek samorządu terytorialnego, mogących stanowić 9Kosek -Wojnar M. Surówka K.,Finanse samorządu terytorialnego, Kraków 2002, s. 8385.służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. jednostki samorzĄdu terytorialnego w trudnej sytuacji finansowej 51 6.3.1. zadŁuŻenie jednostek samorzĄdu terytorialnego 51 6.3.2. naruszanie wymogÓw formalno-prawnych 53 6.3.3. przykŁady niestandardowych operacji finansowych 54 wnioski 62 2 3 1 6 7 wprowadzenie 4 podsumowanie 6 jednostki samorzĄdu terytorialnego - ogÓlna .Sytuacja finansowa samorządów w Polsce a nowe zasady limitowania zadłużenia - spojrzenia makroekonomiczne .. Przedmiotowo wskaźniki podzielono na: - wskaźniki budżetowe, - wskaźniki na mieszkańca, - wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych..

Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w la-tach 2012-2014.

Wskaźniki podzielone zostały na trzy grupy (przy równoczesnym podzialeMinisterstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.. Wskaźniki stosowane przez Ministerstwo Finansów do oceny sytuacji finansowej JST Rodzaj wskaźnika Opis pomiaru wskaźniki budżetowe 1. udział dochodów bieżących w dochodach ogółem, 2. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, 3. udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, 4.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 5 Marta Sadowy Wprowadzenie Reaktywacja samorządu terytorialnego w 1990 r. pociągnęła za sobą istot-ne zmiany w systemie finansów publicznych.. Materiały o charakterze informacyjnymMinisterstwo Finansów prezentuje zestaw wska źników wyliczony dla jednostek samorz ądu terytorialnego w latach 2015-2017, który mo że by ć pomocny przy ocenie sytuacji finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz mo żliwo ści zaci ągania zobowi ąza ń, czy podejmowaniu decyzji o charakterze rozwojowym.Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej samorządów..

Doprowadziła do wyodrębnienia finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Dane pozwalają m.in. na ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.. Wskaźniki dotyczą też nadwyżki operacyjnej w JST w tym samym okresie.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2015-2017 opis I-II _Wskaźniki _JST _2015-2017 _opis.pdf 0.09MB Załącznik III .Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.. Od 2008 roku Ministerstwo Finansów pu-blikuje opracowania pod nazwą: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Jerzy Rutkowski ∗ Streszczenie: Cel - celem niniejszego opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w kontekście obowiązującej od 2014 roku formuły .Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Chełmiec: pl: dc.title.alternative: Indicator analysis as a method of assessing the financial situation of local government units on the example of Chełmiec: pl: dc.type: masterThesis: pl: dc.date.updated: 2013-12-20T11:00:23Z stronie internetowej3 opracowanie „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010", które pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycjiocena sytuacji finansowej jednostek samorzĄdu terytorialnego z wykorzystaniem rozmytych metod klasyfikacji i programu r assessment of financial condition of local government units with the use of fuzzy classification methods and program r doi: 10.15611/pn.2016.427.17opracowanie „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013", które pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycji finansowej pod względem możliwości zaciąganiaczących jednostek samorządu terytorialnego, szeroki zakres przetworzonych danych finansowo-ekonomicznych, dostarczają przede wszystkim opraco-wania Ministerstwa Finansów.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 - 2009>>Wskaźniki finansowe jako wyznaczniki wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle analizy dyskryminacyjnej.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt