Tworzenie produktu turystycznego
Do nich należą8: •Muzeum Drukarstwa w Warszawie -oddział Muzeum Historycznego miasta sto-łecznego Warszawy,kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.. Tworząc imprezę turystyczna należy kierować się czterema podstawowymi zasadami: celem imprezy, programem imprezy, terminem imprezy oraz rodzajem transportu._ MODEL TWORZENIA SIECIOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO Magdalena Kachniewska _ WARSZAWA_2014/2015 ul. Nowy Świat 27 lok.. Pojęcie związane z tworzeniem strategii (2h).Tworzenie produktu turystycznego Marta Sidorkiewicz EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Uniwersytet Szczeciński 10 maja 2018 r. .. Filary produktu turystycznego Miejsce, Ludzie, promocja.. Plan szkolenia Dzień 1 8:00-8:05 - Rozpoczęcie szkolenia 8:05-9:30 - Produkt turystyczny - wprowadzenie 9:30-9:45 - przerwa kawowa 9:45-11:15 - Zasady tworzenia produktu turystycznego 11:15-11:30 - przerwa kawowa 11:30-13:00 - Produkt turystyczny w ujęciu marketingowymModel tworzenia sieciowego produktu turystycznego.. Kod: BTR-1-504-s. Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.. Jest to np. potrzeba wypoczynku, potrzeba spędzenia czasu z bliskimi poza miejscem zamieszkania, Produkt rzeczywisty (podstawowy) - podstawowe składniki pakietu turystycznego, tj. posiłki, nocleg, transport.1.Definicje produktu turystycznego (2h), 2..

Kategorie produktu turystycznego (2h), 3.

Tworzenie spójnej promocji oraz zintegrowanego systemu informacji turystycznej 6. .. turystycznych (tworzenia pakietów turystycznych).. Wykształcenie umiejętności samodzielnego kształtowania .Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego 27 Dla miłośników książek dodatkową atrakcją turystyczną są muzea powiązane z lite­ raturą od strony technicznej, odkrywające historię i proces tworzenia książki.. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i przedsiębiorczości skierowany na wzrost jakości usług turystycznych.Określony przestrzennie regionalny produkt turystyczny jest bez wątpienia istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój regionu turystycznego.. Mimo że turystyka należy do sektora usług, nie można bagatelizować znaczenia materialnych składników produktu turystycznego.Produkt turystyczny (serwis turystyczny) - to jest coś, co nigdy się nie zmaterializowała się postać.. W zakończeniu przed-stawiono wnioski z przeprowadzonej analizy w formie propozycji wzorca jakości sieciowego produktu turystycznego.. Nie można spróbować zobaczyć czy wykazać do uzyskania.. Przekazanie podstawowych pojęć związanych z tworzeniem produktu turystycznego i wiedzy nt etapów budowy produktu turystycznego..

Dbałość o jakość produktu turystycznego - audyt.

• komponenty produktu turystycznego są komplementarne np.: korzystanie z noclegu wiąże się z możliwością korzystania z usług gastronomicznych danego obiektu, co powoduje, że podaż turystyczna ma charakter łączny .Proces tworzenia produktu turystycznego obejmuje kilka etapów o ustalonej kolejności; pominięcie któregoś z nich lub zmiana kolejności naraża na ryzyko niepowodzenia całe przedsięwzięcie.. Punktem wyjścia dla projektowania produktu są przede wszystkim motywacje podróży, czyli produkt podstawowy (rdzeń produktu .Istota produktu - wszystkie potrzeby nabywcy, które decydują o wyborze produktu.. Głównym elementem strategii marketingowej tego produktu staje się jego odwołania i oryginalność.Jak tworzyć katalog produktu turystycznego.. Proces tworzenia się Stowarzyszenia Produkt regionalny WPROWADZENIE 3.. Sieciowy produkt turystyczny - definiowanie pojęcia W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym jest jakość produktu, Kaczmarek i in.. 2010, s. 74-7Kreowanie sieciowego produktu turystycznego w działalności organizacji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego Streszczenie Celem artykułu jest określenie roli regionalnych (ROT) i lokalnych organizacji turystycznych (LOT) w procesie tworzenia sieciowych produktów turystycznych (SPT) w województwie kujawsko-pomorskim.Tak szerokie rozumienie produktu turystycznego sprawia, że jest on bardzo złożony i składa się z wielu różnorodnych elementów: zarówno dóbr materialnych, jak i dóbr niematerialnych, czyli usług [tab. 1]..

Jest podstawą tworzenia produktu.

: 769 308 468 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Studia podyplomowe - kreowanie produktu turystycznego - podstawa programowa: 1. strategia marketingowa miejsca i produktu; 2. badania marketingowe i konsultacje społeczne - warsztaty;Wykorzystanie inwentyki i logistyki w tworzeniu produktu turystycznego.. Gestorzy bazy turystycznej często nie zdają sobie nawet sprawy z tego, .Wykładowcy - praktycy, specjaliści branży turystycznej i marketingu, specjaliści od promocji.. Czas trwania: 2 semestry.. Kontrola jakości produktu turystycznego.. Uniwersytetu Łódzkiego .7 Tworzenie identyfikacji wizualnej marki miejsca 8 8 Placemarketing, rewitalizacja miejsc i tworzenie lokalnej marki 12 9 Źródła finansowania produktów turystycznych 4 10 Marketing internetowy, social media, content marketing 16 11 Media relations - warsztaty 10 12 Event marketing 10ciowego produktu turystycznego, jego wymiarów i cech.. Czas na ćwiczenia praktyczne-projekt własnego biznesu turystycznego.Promocja produktu turystycznego •walorów i atrakcji turystycznych •miejsca •kompleksowego produktu turystycznego przez podmioty, które go tworzą reklama, public relations, promocja sprzedaży, sponsoringW turystyce przy tworzeniu produktu turystycznego bardzo ważną rolę odgrywa nie tylko rdzeń produktu, ale także jego otoczka, co w marketingu przyjmuje nazwę „produktu poszerzonego"..

Opracowanie i wdrażanie koncepcji monitoringu rynku turystycznego 5.

To była również próba stworzenia w gminach czegoś co było jeszcze wtedy rzadkością, przede wszystkim biur lub punktów informacji .Tworzenie produktu turystycznego.. Wykaz literatury: - podstawowej: Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., „Produkt Turystyczny albo jak organizować poznawanie świata", Wyd.. Określenie produktu turystycznego jest to, że tak zwany system usług, które obywatele (turyści) zostały uzyskane od firm turystycznych i wycieczek.. Wstęp 2.. Tworzenie markowych produktów turystycznych 4.. Region jako produkt - jego walory turystyczne 4.. Poziom studiów: .. Produkt turystyczny, to także wszystko, co kupują, robią oraz przeżywają turyści, od chwili opuszczenia domu, aż do powrotu z podróży.(J.. Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne regionu stanowi fundament tworzenia atrakcyjnego oraz niepowtarzalnego regionalnego produktu turystyczne-go.Title: Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego_fin Author: Renata Konewecka Created Date: 2/13/2015 11:54:32 AM Keywords ()Programowanie imprezy turystycznej jest najważniejsze w całym procesie tworzenia produktu turystycznego.. Kotler wymienia trzy poziomy produktu: - rdzeń produktu, - produkt rzeczywisty, - produkt poszerzonyTworzenie produktu turystycznego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju -na przykładzie Lokalnej Grupy Działania 1.. Udostępnij: Początek obecnego tysiąclecia można kojarzyć z istotnymi zmianami w Polsce jeśli idzie podejście do lokalnego produktu turystycznego.. Tok studiów: 2014/2015.. Badanie rynku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt