Na schemacie przedstawiono trzy typy transportu błonowego
Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Parametr Księgowanie walutowe- dostępny tylko w przy aktywnym module Księga Handlowa Plus.. Mechanizm przenoszenia cząsteczek na drodze biernego transportu nośnikowego wymaga oczywiście obecności nośnika w błonie.Wykaż związek między działaniem kompleksów białkowych łańcucha oddechowego, oznaczonych na schemacie cyframi I, III i IV, a działaniem syntazy ATP.. A B Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.Na ilustracji przedstawiono model budowy komórki A. roślinnej, ponieważ 1. jest wypełniona cytozolem.. Pozwala na zaksięgowanie .Na schemacie przedstawiono działanie operonu tryptofanowego w sytuacji, gdy komórka bakterii nie ma odpowiedniej ilości tego aminokwasu.. Na podstawie: E. Solomon, L. Berg, D. Martin, Biologia, Warszawa 2016.Na schemacie przedstawiono budowę oksytocyny i wazopresyny.. Temperatura reguluje metabolizm komórek, ale nie decyduje o szybkości reakcji chemicznych w nich zachodzących.. Podaj dwie, widoczne na rysunku cechy, świadczące o tym, że roślina ta należy do dwuliściennych.Trzy ostatnie pola - Kwota, Opis, Warunek - wyposażono w przycisk uruchamiający kreator kwot, opisów czy też warunków..

Na schemacie przedstawiono trzy typy transportu błonowego.

W komórkach nerwowych pompa sodowo-potasowa jest niezbędna w utrzymaniu potencjału spoczynkowego błony neuronu.. Wyróżnia się 3 rodzaje transportu aktywnego.Scharakteryzuj rodzaje transportu przedstawione na schematach.. a) Podaj nazwy sposobów transportu substancji przez błon plazmatyczna na schemacie A, B, C. Wyja nij ich istot .Zalety i wady transportu kolejowego: - możliwość przewożenia dużych ilości ładunków na duże odległości, - niskie koszty eksploatacji, - duża masa pociągu w stosunku do przewożonych towarów, - konieczność budowy bocznic lub dodatkowy przeładunek towaru, - mała prędkość techniczna pociągu ( w Polsce pociągu osobowego 60 km .2 p.. B. Temperatura oddziałuje m.in. na strukturę .Na schematach przedstawiono dwa sposoby wchłaniana tych substancji w komórkach kosmków jelitowych człowieka.. Typ Płatnicy odwołuje się do Płatnika wybranego na zdarzeniu w Preliminarzu płatności.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 30 - 57).. Przykładem takiego kanału może być transport D-glukozy do środka komórki mięśnia szkieletowego, lub adipocytu (komórki .Na drodze transportu aktywnego zachodzi np. dopływ glukozy do erytrocytu, hepatocytów i mięśni..

🎓 Na schemacie przedstawiono trzy rodzaje - Zadanie 14: Biologia na czasie.

Ten typ transportu, w odróŜnieniu od poprzednich, wymaga sprzęŜonego z nim nakładu energii swobodnej.Egzamin wstępny z biologii Poziom rozszerzony 2 Zadanie 1.. Na zewnątrz komórki przenikają trzy jony sodu, a do wnętrza dwa jony sodu.. Na rysunku przedstawiono jedną z faz kariokinezy zachodzącą w komórce, która ma cztery chromosomy.. a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia są właściwą interpretacją informacji przedstawionych na wykresie.Jej działanie jest napędzane energią pochodzącą z hydrolitycznego rozkładu ATP.. Jak wynika ze wzoru (2) na chwilowe wartości prądów płynących przez błonę komórkową mają wpływ dwa czynniki: chwilowa przepuszczalność błony dla danego typu jonów oraz aktualna wartość potencjału błonowego.Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy elementów morfotycznych krwi oznaczonych na schemacie literami A, B, C oraz po jednej charakterystycznej cesze ich budowy.. Rodzaj transportu: 1. bierny 2. aktywny 3. wspomaganyb) Jaka b dzie reakcja p dów i korzeni sadzonek na warunki jakie miały miejsce w czasie do wiadczenia.. Nie perforują one żadnej z monowarstw błony, a z błoną związane są za pomocą słabych oddziaływań molekularnych, głównie wiązań jonowych, wodorowych i sił van der Waalsa.Oddziałują w ten sposób z samą błoną lub z białkami integralnymi.Podkreśl nazwę transportu błonowego dotyczącego sacharozy..

Zadanie 21 Na schemacie przedstawiono transport substancji przez błon plazmatyczna.

Podobnie jak lipidy, białka mogą wykonywać ograniczone ruchy w płaszczyźnie, nie mogą jednak przemieszczać się w poprzek błony.Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-R1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Arkusz II ARKUSZ II MAJ ROK 2006 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1.. (2 pkt.). Dyfuzja ułatwiona - transport substancji zgodnie z gradientem stężeń, przy użyciu białek błonowych.. (2 pkt) Spośród niżej zamieszczonych zdań (A - D) dotyczących wpływu temperatury na strukturę i funkcje komórek organizmów zaznacz dwa, które są prawdziwe.. Wpisz w tabeli numery właściwych informacji, wybierając je z poniższych.. - Zadanie 2: Biologia na czasie.Przebieg zmian prądów: sodowego i potasowego w trakcie potencjału czynnościowego przedstawiony jest na rysunku obok.. Odpowiedź uzasadnij dwomaNa rysunkach przedstawiono trzy rodzaje nabłonków jednowarstwowych występujących w różnych narządach organizmu człowieka.. B. zwierzęcej, 2. jest otoczona tylko błoną komórkową.. B. Temperatura oddziałuje m.in. na strukturę .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Białka powierzchniowe łatwo można oddzielić od błony za pomocą roztworów soli.. Sformułuj wniosek z do wiadczenia.. 🎓 Niektóre cząsteczki np. cholesterol, są zbyt duże by przenikać do komórek dzięki białkom błonowym..

- za poprawne scharakteryzowanie jednego z przedstawionych rodzajów transportu 0 p.

1 2 komórka jajowa 3 komórka centralna 5 łupina nasienna 4 6 7 a) Przyporządkuj odpowiednie nazwy (A-G) strukturom oznaczonym na schemacie numerami 1-7.Transport to wszelkie czynności powodujące fizyczne przemieszczenie produktów w przestrzeni, czyli z miejsca nadania do wyznaczonego miejsca odbioru w odpowiednim czasie, w nienaruszonym stanie i po wcześniej ustalonym przez obie strony koszcie.. Na podstawie: M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higien ą i ochron ą ś rodowiska, Warszawa 1995.. Zadanie 82.Istnieją trzy typy podziału jądra komórkowego: amitoza, mitoza i mejoza.. Określ, którą literą (A, B czy C) oznaczono dyfuzję ułatwioną.. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL (transport-spedycja-logistyka).Białka powierzchniowe.. - za niepełną charakterystykę każdego z rodzajów transportu lub charakterystyki niepoprawne, np. schemat A: rodzaj transportu III, opis 1Białka błonowe zanurzone są w warstwie lipidowej na różne sposoby: skierowane w jedną lub drugą stronę błony, bądź przechodzą przez całą błonę, wystając z obu jej stron.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.Transport błonowy, czyli powtórka przed maturą z biologii [zadania maturalne do pobrania] 25 października 2016 Są takie tematy, które przed maturą powtórzyć trzeba, bo pojawiają się w arkuszach niemal co roku.Na schemacie przedstawiono poziom przeciwciał w surowicy krwi w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej (po podaniu w szczepionce antygenu) i we wtórnej odpowiedzi immunologicznej (po ponownym podaniu tego samego antygenu).. (0-1) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcjonowania łańcucha oddechowego są prawdziwe.. Temperatura reguluje metabolizm komórek, ale nie decyduje o szybkości reakcji chemicznych w nich zachodzących.. (2 pkt) Spośród niżej zamieszczonych zdań (A - D) dotyczących wpływu temperatury na strukturę i funkcje komórek organizmów zaznacz dwa, które są prawdziwe.. 24 Informacja do zadań 82 i 83 Na poniższych schematach przedstawiono budowę żyły i tętnicy.. Na schemacie przedstawiono budowę jednej z roślin owadożernych - rosiczki okrągłolistnej.. a) Zaznacz poniżej (A D) nazwę fazy kariokinezy, którą przedstawiono na rysunku.. Zadanie 2.. (3 pkt) Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy.. Na drodze tego zjawiska zachodzi także transport anionów do erytrocytów.. A) stan przed zastosowaniem leku impuls B) stan po zastosowaniu leku impuls impuls Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.Egzamin wstępny z biologii Poziom rozszerzony 2 Zadanie 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt