Określ których mutacji dotyczą wymienione w tabeli przyczyny
Podczas kopiowania nici DNA zdarzają się błędy, w wyniku których zmienia się zapis genetyczny.. (2 pkt) W tabeli przedstawiono bilans ludności Polski w 2006 r. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz: - saldo migracji - przyrost rzeczywisty - liczbę ludności w dniu 31.12 .Określ, którego kontynentu dotyczą wymienione cechy.. Zmiana sekwencji kilku nukleotydów w DNA.. Właściwe leczenie cukrzycy jest ważne też i dlatego, że niewyrównana cukrzyca niesie ze sobą ryzyko wielu powikłań, które mogą być zarówno wczesne (ostre), pojawiające się w wyniku wahań poziomu cukru we krwi, jak i późne (przewlekłe), których przyczyną jest zawyżony poziom cukru przez wiele lat.MUTACJA: nagła i trwała zmiana w materiale genetycznym komórki.. W każdej z odmian choroby mutacje dotyczą innych genów, albo tych, które kodują białka budujące komórki naskórkowe, albo tych, na bazie których powstają enzymy sterujące procesami wewnątrzkomórkowymi.1.. Sudan, Chiny, Polska, Niemcy 1) Nazwa państwa: Poziom rozwoju gospodarczego: PKB na 1 mieszkańca (USD): 3,769 Średnia długość trwania życia: 73,3 Analfabetyzm: 5,8% 2) Nazwa państwa:Powikłania.. Wstaw znak X w odpowiednich komórkach tabeli.Nerwica to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się głównie odczuwaniem ciągłego lęku, niepokoju.. Zakreśl znakiem X literę P, jeżeli odpowiedź w tym wierszu tabeli jest w pełni prawdziwa, jeżeli jest fałszywa (nawet w części) - zakreśl literę F. W zadaniach 29 i 30 należy wykorzystać teksty zamieszczone poniżej.Zadanie 22..

Określ, których mutacji dotyczą wymienione w tabeli przyczyny.

Wyróżniamy główne grupy zmian w materiale genetycznym: genowe (dotyczą zmian w sekwencji nukleotydów i powstają w wyniku błędów na etapie replikacji) i chromosomowe (dotyczą zmian w budowie lub liczbie chromosomów i powstają w wyniku zaburzeń w procesie mejozy).. Zadanie 4.Zawartość w powietrzu (%) wdychanym wydychanym Tlen 21,00 16,50 Dwutlenek węgla 0,04 4,00 Gaz Na podstawie danych z tabeli, określ kierunki przenikania O2 i CO2 w trakcie wymiany gazowej między pęcherzykami płucnymi a krwią w naczyniach krwionośnych.. DALTONIZM (deuteranopia) - nazwa tej choroby pochodzi od angielskiego chemika - Johna Daltona, który jako pierwszy opisał u siebie objawy daltonizmu w .Zadanie 25. Podaj, jakie skutki mogą wywołać w organizmie mutacje genowe, w wyniku których następuje zamiana jednego kodonu na inny (mutacja zmiany sensu), a) jeżeli nowy kodon jest kodonem stop i znajduje się w środku kodowanej sekwencji białka.W tej mutacji pomiędzy nukleotydy U i A wszedł nukleotyd G. W ten sposób wszystkie nukleotydy, które następowały później w stosunku do miejsca insercji, zostały niejako przesunięte o jeden..

6)określ, których mutacji dotyczą wymienione w tabeli przyczyny.

(1 pkt) W tabeli przedstawiono zasady ekspresji (ujawniania się) genu łysienia u kobiet i mężczyzn.Zadanie 29.. Wstaw w odpowiednie miejsca tabeli znak X. zmieniło się w białko metionina-walina-arginina itd.b) Określ, które z wymienionych przyczyn mogą podwyższyć, a które - obniżyć normalne stężenie mocznika we krwi.. Wstaw „+" w odpowiednią kolumnę.. Rodzice, u których występuje enzym odpowiedzialny za przemianę jednego z aminokwasów, mają dziecko pozbawione tego enzymu A) zapisz genotyp rodzicówNajpoważniejszymi w skutkach są mutacje genomowe, czyli takie, które powodują zmianę liczby chromosomów w genomie.. III.Ustal, których państw spośród wymienionych niżej dotyczą dane zawarte w tabeli.. 1. cykl rozwojowy z mejozą pregamiczną (TAK, NIE) 2. haploidalna postać inwazyjna (TAK, NIE) 3. diploidalna postać pełzakowata (TAK, NIE)Choroby genetyczne, zwane także dziedzicznymi są schorzeniami, których główną przyczyną są zmiany i uszkodzenia genów.. (1 pkt) Na podstawie danych z tabeli określ tendencję zmian zawartości dioksyn w mleku krów w obu badanych krajach oraz podaj jej prawdopodobną przyczynę.. Mutacje dzielimy na Genowefa i chromosomowe.. Nieprawidłowy podział chromosomów do komórek potomnych.. Cecha środowiska przyrodniczego Ameryka Północna Ameryka Południowa I..

Określ którego rodzaju mutacji dotyczą poniższe stwierdzenia.

Organizmy powstałe wskutek mutacji genomowych mają .Określ, które z wymienionych cech dotyczą zarodźca malarii.. Przyczyny mutacji genetycznych: część zmian .2.Określ czy stwierdzenie "Unikanie czynników mutagennych może chronić przed powstaniem choroby nowotworowej" jest słuszne.. Wstawienie dodatkowego nukleotydu podczas replikacji.. Cierpiący na nerwicę mają problemy z emocjami, często żyją w poczuciu napięcia, zamartwiają się i mają niskie poczucie wartości.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Władze PRL chciały zawrzeć porozumienie z opozycją, aby rozwiązać konflikty społeczne, które przybierały na sile.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: biochemiczne podstawy genetyki, prawa Mendla i Morgana, dziedziczności i mutacje.. Zadanie 1.. Zadanie 26. b) Spośród niżej wymienionych białek wybierz dwa, które są typowymi składnikami osocza krwi człowieka, oraz określ rolę każdego z nich: fibrynogen, keratyna, albuminy .W poniższej tabeli przedstawiono krótką charakterystykę rodzajów doboru naturalnego.. Rozległe niziny: Zatokowa, Centralna, Hudsońska zajmują środkową część kontynentu.. Takie nagłe zmiany, które pozostają na stałe (utrwalają się) w materiale genetycznym komórki, nazywa się mutacjami..

Mutacje i ich przyczyny .

MUTACJE CHROMOSOMOWE To takie, w których zmianie ulega struktura jednego chromosomu.Choroby genetyczne wciąż budzą niepokój, bo mimo postępu medycyny niewiele o nich wiemy.Choroby rzadkie (sieroce) to schorzenia, na które zapada mniej niż 5 osób na 10 tys. mieszkańców.U ich podłoża występuje defekt genetyczny, który sprawia, że organizm - najczęściej już od urodzenia - nie wytwarza lub gromadzi w nadmiarze substancje niezbędne do prawidłowego .Innego rodzaju mutacje powodowane są przez zmiany w strukturze chromosomów.. Wyróżniamy mutacje genowe i chromosomowe.. Materiał genetyczny, który przekazywany jest potomstwu może być obciążony ryzykiem wystąpienia choroby.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.Mutacja chromo-somowa 1.. W wielu przypadkach są one śmiertelne już na etapie zygoty.. Mutacja pewnego typu, której mechanizm powstawania poznano dopiero niedawno, wywoływana jest przez sekwencje DNA zdolne do „wskakiwania" w środek genu.Najważniejszą jest obecność w materiale genetycznym jednego lub dwóch wadliwych alleli danego genu.. Zmiany tego typu wywołują zwykle liczne różnorodne efekty, dotyczą bowiem wielkiej liczby genów.. Najczęściej jedna trwałe zmiany w DNA nie powstają wskutek pomyłek podczas kopiowania nici, ale pod wpływem czynników .Poza tym, ludzie ci są w znacznym stopniu odporni na malarię, co jest przyczyną wzrostu częstości mutacji anemii sierpowatej tam, gdzie występuje malaria (środkowa i zachodnia Afryka).. Lekceważone objawy nerwicy mogą ciągnąć się .. Wstaw znak X w odpowiednich komórkach tabeli .Przyczyny zwołania Okrągłego Stołu Jedną z przyczyn zwołania Okrągłego Stołu był kryzys gospodarczy w kraju, jak i liczne strajki i protesty robotników w 1988 roku.. Nerwicy towarzyszą zachowania kompulsywne, problemy z żołądkiem, nadmierne pocenie się.. społeczne: zakończenie wojny z Maurami w Hiszpanii pozbawiło źródeł utrzymania rycerstwa hiszpańskiego i portugalskiego, sukcesja feudalna, czyli dziedziczenie majątku przez najstarszego syna, zmuszało jego braci do szukania innych źródeł utrzymania, chęć sławy .B.. ok. 55% i 45% .. Słabo rozwinięta, zwarta linia brzegowa.. (3 pkt) Wypełniając poniższą tabelę, podaj nazwy kwasów nukleinowych oznaczonych na rysunku, jako I i II oraz określ rolę każdego z nich w procesie biosyntezy białka.. mutacjami.. Prawidłowy genom komórek autosomalnych zawiera 2n chromosomów, komórki rozrodcze natomiast mają 1n.. Uzasadnij odpowiedź.. ( tylko sporadyczne przypadki dotyczą kobiet); .. przyczyną jest mutacja genu, który znajduje się .Skutki mutacji genowych zależą od rodzaju zmiany spowodowanej w sekwencji nukleotydów.. Wstaw znak x w odpowiednich komórkach tabeli 7)fenyloketonuria jest genetyczną chorobą recesywną.. 1.-Pląsawica Huntingtona - mutacja dominująca, której objawem są m.in. zaburzenia ruchowe i postępujące zmiany zwyrodnieniowe układu nerwowego, z upośledzeniem umysłowym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt