Rozwiązywanie równań rekurencyjnych metoda funkcji tworzących
Zasada .2h - Pojęcie rekurencji.. Czy otrzymana równość jest poprawna?. Z drugiej strony, znamy wiele metod otrzymywania wzorów ogólnych z równań rekurencyjnych.. Zależności rekurencyjne dla \( f_n \) przekładają się natychmiast na następujące równanie, jakie musi spełniać funkcja tworząca \({F}(x) \) dla .Dzień dobry Podczas rozwiązywania równania rekurencyjnego metodą funkcji tworzących doszłam do momentu, w którym postać zwartą przedstawia się za pomocą sumy ułamków prostych.. użyciu funkcji tworzących.. Funkcja Eulera, własności, zastosowania, twierdzenie Eulera.. Zależności rekurencyjne dla przekładają się natychmiast na następujące równanie, .. Poznana metoda rozwijania funkcji wymiernej w szereg daje więcFunkcje tworzące w rozwiązywaniu zależności rekurencyjnych.. (9) W ten sposób tracimy jednak możliwość wyznaczania funkcji y(t) będącymi stałymi i ogólnie nieróżnowarto-Rozwiązywanie zależności rekurencyjnych metodą równania charakterystycznego 1 Wstęp Niniejszy dokument ma na celu prezentację w teorii i na przykładach rozwiązywania szcze-gólnych typów równań rekurencyjnych - równań liniowych.. Zastosowania funkcji tworzących do dowodzenia tożsamości oraz do obliczania ilości podziałów.. Na przykład, weźmy prostszy układ równań trzech niewiadomych: 14 x1 +2 x2 +8 x3 =110 7 x1-3 x2 +5 x3 =32 5 x1 + x2-2 x3 =17Kopiowanie metodą kserograficzną, fotograficzną, umieszczanie na nośnikach magnetycznych i optycznych i innych narusza prawa autorskie niniejszej publikacji..

Rozwiązywanie równań rekurencyjnych metodą funkcji tworzących.

Przekształcam wiersze macierzy za pomocą operacji elementarnych, czyli, -- dodanie do dowolnego wiersza innego wiersza pomnożonego lub nie przez liczbę, -- pomnożenia dowolnego wiersza przez liczbę różną od zera, -- zamiana miejscami dwóch wierszy.. Elementy odwracalne w pierścieniu Zm. Równania z kongruencją.. T== = + =1 + 3x + =1 .Równania kwadratowe - definicja, przykłady i zadania z rozwiązaniami.. 2h - Zasada włączania-wyłączania.. Analogia metod rozwiązywania równań rekurencyjnych i róż­niczkowych 10 2.. Oto przykładowe układy dwóch równań z dwiema niewiadomymi: \[ \begin{cases} x+2y=7\\ 2x-y=1 \end{cases} \qquad \qquad \begin{cases} -x+2y=2x+1\\ 10x-6y=11 \end{cases} \qquad \qquad \begin{cases} 3(x+1)-4y=x\\ 3x+2y+1=0 \end{cases} \] Układy równań mogą składać się z większej liczby równań i .Metodę Newtona można zgeneralizować do przypadku wielowymiarowego i użyć jej do rozwiązywania układów równań nieliniowych.. 2 Proste funkcje całkowitoliczbowe i ich własności.Rozwiązywanie układu równań Metoda podstawiania.. Plan wykładu: 1.Wyznaczanie pojedynczych pierwiastków rzeczywistych równań nieliniowych metodami a)połowienia (bisekcji) b)Regula Falsi c)siecznych d)Newtona-Raphsona 2.Wyznaczanie zer wielokrotnych a)modyfikacja metod przy znajomości krotności pierwiastka Przykłady tworzenia i rozwiązywania zależności rekurencyjnych..

Rozwiązywanie równań rekurencyjnych przy .

Funkcja Eulera, własności, zastosowania, twierdzenie Eulera.. Twierdzenie chińskie o resztach + dowód.Funkcje tworzące.. Przykłady znajdowania funkcji tworzących niektórych ciągów.. + + - - - - - - - - - Umiejętności: M_U001: Rozumie związki pomiędzy pojęciami funkcji, relacji oraz zbioru.. Niech U będzie otwartym podzbiorem przestrzeni oraz : → będzie funkcją różniczkowalną.. Zastosowania funkcji tworzących.. Algorytm, podobnie jak dla przypadku .Funkcje tworzące: rozwijanie funkcji wymiernych w szereg funkcje tworzące w rozwiązywaniu zależności rekurencyjnych Funkcje tworzące w zliczaniu obiektów kombinatorycznych: liczby Catalana podziały liczby na sumy liczby Stirlinga liczby Bella Asymptotyka: notacja asymtotyczna ; twierdzenie o rekursji uniwersalnej metoda przybliżeń .Rozwiązywanie równań Metoda równań równoważnych.. Tworzenie zależności rekurencyjnej.. Możemy korzystać z następujących twierdzeń: Twierdzenie.. I nie bardzo wiem, co teraz zrobić.. Przykład 1.. Kserowanie zabija ksiąŜki!. Tworzenie układu równań normalnych.. Częstym zastosowaniem funkcji tworzących jest zliczanie pewnych obiektów kombinatorycznych.Rozwiązywanie równań rekurencyjnych Antoni Kościelski 2 lutego 2014 1 Troszeczkę teorii 1.1 Funkcje tworzące Ciągi liczb czasem utożsamia się z wielomianami lub szeregami..

Obliczenie liczb Fibonacciego metodą funkcji tworzących.

Nieporządki.1.. Zwróćmy uwagę, że nie ma ogólnego sposobu rozwiązywania wszystkich zależno-ści rekurencyjnych.. Bywa, że okazuje się to pożyteczne.. Rozwiąż system równań można również wykonać za pomocą metody Gaussa.. Algorytm Euklidesa, podstawowy i rozszerzony.. Dzięki temu dostajemy dla ciągów możliwość korzystania z bogatszego aparatu matematycznego.. Metoda równań równoważnych polega na przekształcaniu równania w taki sposób, aby każde kolejne było równoważne danemu i łatwiejsze do rozwiązania.. Kilka takich metodUkłady równań - metody rozwiązywania, przykłady i zadania z rozwiązaniami.. Elementy odwracalne w pierścieniu Zm. Równania z kongruencją.. C.Przy rozwiązywaniu niektórych równań, zwłaszcza pierwszego rzędu, może być łatwiej traktować tjako funkcję y, tzn. rozpatrywać t(y) zamiast y(t) i równanie f(t(y),y))dt+ g(t(y),y)dy= 0.. Program zajęć: 1 Przykłady problemów definiowanych rekurencyjnie (np. wieże Hanoi, problem Józefa Flawiusza), rozwiązywanie równań rekurencyjnych metodą rozwinięcia do sumy.. - + - - - - - - - - - M_U002: Rozumie znaczenie funkcji tworzących w rozwiązywaniu równań rekurencyjnych i ich aplikacji w szacowaniu .Metoda 4: Metoda Gaussa.. Szczególny przypadek metody - macierz układu jest macierzą trójkątną górną..

Metody rozwiązywania równań rekurencyjnych.

Zadaniem uogólnionej metody Newtona jest znalezienie takiej wartości x*, dla której: (∗) =.Opis metody.. Zadanie.. Wyznaczanie zer wielomianów.. Zastosowania funkcji tworzących do dowodzenia tożsamości oraz do .Rozwiązywanie równań rekurencyjnych- metoda funkcji tworzących.. Niech Dn będzie liczbą permutacji rzędu n bez punktów stałych (nieporządków).Obie metody, Jacobiego i (zwłaszcza) Gaussa-Seidela stosuje się także czasem w prostych algorytmach rozwiązywania układów równań nieliniowych: ich zaletą jest to, że głównym składnikiem iteracji jest rozwiązywanie skalarnego równania nieliniowego na każdym kroku metody.Metody rozwiązywania równań rekurencyjnych.. Zaczniemy od uogólnienia ciągu Fibonacciego.. Mogę też przestawiać kolumny macierzy, ale muszę pamiętać .Pokażę teraz na przykładach zastosowanie funkcji tworzących do rozwiązywania równań rekurencyjnych.. Dla każdego c prawdziwa jest równoważność: .W paragrafie tym przedstawimy przykłady nieliniowych równań rekurencyjnych oraz sposoby ich rozwiązywania.. Rozwiązywanie równań różniczkowych za pomocą równań rp- kurencyjnych i .5.. T= Wówczas na mocy zależności rekurencyjnej wiemy.. Model nauczania Zadania Rozdział 10. równania rekurencyjne a równania różniczkowe .. Jednym z najważniejszych ich zastosowań jest przydatność do rozwiązywania równań rekurencyjnych.Bardzo dobrym przykładem stosowanych technik jest wyprowadzenie wzoru na -ty wyraz ciągu Fibonacciego.. czw., 01/13/2011 - 11:13 — Mirek Rachelski .. Tym razem zobaczymy jak można ją otrzymać używając funkcji tworzących.. Rozpocznijmy od najprostszego równania liniowego postaci: a n= α·a n−1Znaczenie równań rekurencyjnych w kombinatoryce polega na tym, że wielokrotnie umiemy dość łatwo znaleźć rozwiązanie rekurencyjne zadania kombinatorycznego, pod-czas gdy znalezienie wzoru ogólnego nie jest oczywiste.. Przykład 4.20.. Niech a 0,a 1,aFunkcje tworzące w rozwiązywaniu zależności rekurencyjnych.. Pojęcie funkcji tworzącej.. Znajdowanie wartości całki oznaczonej ∫ 𝑓(𝑥 .Potrafi konstruować równania rekurencyjne opisujące dany problem oraz je rozwiązywać.. Wzory na dodawanie i mnożenie funkcji tworzących.. Twierdzenie chińskie o resztach + dowód.Rozwiązywanie równań rekurencyjnych- metoda funkcji tworzących.. Znajdowanie najlepszej aproksymacji funkcji liniowej metodą najmniejszych kwadratów.. Wydrukowane w Polsce Szczegółowe informacje o naszych publikacjach na powinny nauczyć samodzielnego rozwiązywania zadań i prostych problemów z tych dziedzin.. Liczby Fibonacciego.. Algorytm Euklidesa, podstawowy i rozszerzony.. Definicja i zastosowania ciągu Fibonacciego.. Tym razem zobaczymy jak można ją otrzymać używając funkcji tworzących.. Ciągiem Lucasa nazywamy ciąg określony w następujący sposób: Weźmy funkcję tworzącą T postaci.. Ciąg Fibonacciego.. Zapisuję układ równań w postaci macierzy współczynników, 2.. Jedną z metod rozwiązywania układów równań jest metoda podstawiania, która polega na wyznaczeniu w jednym z równań układu jednej niewiadomej poprzez drugą niewiadomą i wstawieniu tak otrzymanego wyrażenia do drugiego równania.Układ złożony z wyznaczonego równania i przekształconego drugiego równania będzie układem .Rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów.. 2h - Pojęcie funkcji tworzącej.. Zastosowania.. Wzory na dodawanie i mnożenie funkcji tworzących.. Przekształcamy podane równanie tak, żeby po lewej stronie otrzymać tylko \(x^2\), a po prawej stronie liczbę: \[\begin{split} 3x^2+4&=0\\[6pt] 3x^2&=-4\\[6pt] x^2&=-\frac{4}{3}\\[6pt] \end{split}\] Otrzymaliśmy równanie sprzeczne, ponieważ żadna liczba rzeczywista \(x\) podniesiona do kwadratu nie da liczby ujemnej.Metoda funkcji tworzących '' V Metoda ciągu funkcji tworzących Zastosowania 9.4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt