Równania kwadratowe konspekt lekcji
Kilka przykładów równań kwadratowych: Rozwiązywanie równań kwadratowych.. Wykonujesz podstawienie, najczęściej jest to x 2 = t. W tym miejscu zauważasz, że x 4 = (x 2) 2 widzisz więc, że wnętrze nawiasu możesz zastąpić literką „t" zgodnie z podstawieniem.. str.156 - po 1 zadaniu dla grupy); zestaw II - zapisywanie treści zadania za pomocą równania, każda grupa ma po 2 zadania.Konspekt lekcji matematyki Klasa: I gimnazjum Temat: Powtórzenie wiadomości o równaniach.. Dane jest równanie: .Równania wymierne zostają kolejno rozwiązywane przez uczniów na tablicy (zał.. KLASA II ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ .. Równanie kwadratowe rozwiązujemy bazując na wiedzy z wyznaczania miejsc zerowych funkcji kwadratowej.. Środki dydaktyczne: Prezentacja multimedialna Metody pracy : ćwiczeniowa, problemowa, dyskusja, praca indywidualna Przebieg lekcjiScenariusze zajęc z matematyki „Zrozumiec matematykę" Klasa V Opracowanie merytoryczne „ AU " ustyna WiśniewskaRównanie sprzeczne Równanie sprzeczne nie ma rozwiązań.. Poprawne rozwiązania zostają nagradzane plusami.. w zależności od wyróżnika trójkąta, rozwiązuje równanie kwadratowe, stosując podane wzory.. 20 min przed końcem lekcji klasa zostaje podzielona na grupy cztero osobowe, następuje rozdanie uczniom zadań (zał.. Liczba rozwiązań równania kwadratowego zależy od wartości delty..

4).Równanie kwadratowe.

Uczniowie przypominają z ostatniej lekcji schemat rozwiązania równania kwadratowego.. Spójrz poniżej: jeżeli to równanie kwadratowe posiada dwa rozwiązania, które obliczamy korzystając z wzorów: jeżeli to równanie kwadratowe posiada jedno rozwiązanie .Z powyższego twierdzenia wynika, że do obu stron równania możemy dodać dowolną liczbę lub całe wyrażenie i otrzymamy równanie równoważne.. Rozważmy równanie kwadratowe ax^2+ bx+ c =0 , gdzie a rożne od 0.. Post ępuj ąc analogicznie podaj rozwi ązania równania 3x 3 + 3x 2 - 18x = 0 nie mniejsze ni Ŝ 0.o okre śla ć przedziały monotoniczno ści funkcji kwadratowej, o rozwi ązywa ć równania i nierówno ści kwadratowe z jedn ą niewiadom ą, o przesuwa ć wykres funkcji kwadratowej o zadany wektor.. Jeżeli Δ = 0, to równanie ma .Cele lekcji: Uczeń: rozpoznaje równanie kwadratowe zupełne i podaje przykład, podaje liczbę rozwiązań r.kw.. i podstawowych .. Podstawa programowa Edukacja czytelnicza i medialna Cel edukacyjny Zadania szkoły Treści nauczania Osiągnięcia Szkoła Podstawowa Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.Scenariusz lekcji matematyki dla II klasy liceum Temat: Funkcja kwadratowa - powtórzenie i utrwalenie wiadomości Cele operacyjne: Uczeń potrafi: - podawać określenie funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, iloczynowej i kanonicznej, - przedstawiać funkcję kwadratową w różnych postaciach, Jeżeli dwa równania mają ten sam zbiór rozwiązań to mówimy, że są one równoważne.Rozwiązujemy równanie: Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego: Zauważamy, że zatem równanie nie ma rozwiązań Współczynnik , zatem parabola ma ramiona skierowane do dołu, Rysujemy parabolę i zaznaczamy gdzie wykres leży powyżej osi Widzimy, że taka sytuacja nie zachodzi, zatemRozwiązanie równania sprowadzalnego do równania kwadratowego..

Część końcowa lekcji.

jest wprowadzenie pojęcia funkcji kwadratowej jako iloczynu dwóch funkcji liniowych oraz zapoznanie z własnościami funkcji kwadratowej.. Czas trwania lekcji: dwie jednostki lekcyjne (90 minut) Powiązanie z wcześniejszą wiedząRozwiązać równanie tzn. znaleźć wszystkie jego pierwiastki, udowodnić, że ich nie ma lub, że jest ich nieskończenie wiele.. Równania kwadratowe to dość obszerny temat powiązany z funkcja kwadratową.x1 =−1 x2 =3 -4x 2(x + 1)(x - 3) = 0 korzystamy z postaci iloczynowej trójmianu kwadratowego Zatem: -4x 2 = 0 lub x + 1 = 0 lub x - 3 = 0 x1 =0 lub x2 =−1 lub x3 =3 Rozwi ązaniami równania nie wi ększymi ni Ŝ -1 s ą liczby: -1, 0.. Skonstruuj odcinek o długości x=a*b.Scenariusz lekcji matematyki - Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi; Scenariusz lekcji matematyki - Rozwiązywanie układów równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynnikówRównanie kwadratowe.. Każde równanie takiego typu nazywamy równaniem kwadratowym z niewiadomą x.gdzie , b, c - są dowolnymi liczbami rzeczywistymi, nazywamy równaniem kwadratowym lub równaniem drugiego stopnia.. kwadratowych.. Jeżeli od każdej ze stron równania odejmujemy liczbę, to korzystamy wówczas z tego samego twierdzenia (dodajemy liczbę przeciwną do obu stron równania)..

Podanie tematu lekcji i celów.

i utrwalenie wiadomo ci o funkcji kwadratowej .. Zapoznanie z definicją równania I stopnia z jedną niewiadomą.. Zatem, kiedy mamy dwa, kiedy jedno, a kiedy nie mamy miejsc zerowych?. CELE LEKCJI: 1.. Ćwiczenia przygotowawcze i wprowadzające.. Oczywiście zależy to od znaku delty - patrz artykuł: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.. Ponieważ równanie kwadratowe to nic innego jak trójmian kwadratowy przyrównany do zera, dyskusja liczby rozwiązań (pierwiastków) równania sprowadza się do dyskusji liczby .Takie samo równanie otrzymaliśmy, odejmując od obu stron równania 9x oraz liczbę 7. : Liczba 2 jest pierwiastkiem .Cały kurs: Zadania do tej części: równania kwadratowego.. CELE: Cel główny: powtórzenie i utrwalenie wiadomości o równaniach, kształcenie umiejętności samooceny Cele szczegółowe: Uczeń zna: - Zastosowanie równań - Pojęcie równania sprzecznego i tożsamościowego - Algorytm sprawdzania, czy dana liczba spełnia równanie - Algorytm .Celem lekcji.. Krok 1.. Dane są dwa odcinki o długościach a i b oraz odcinek o długości 1.. Jeżeli Δ> 0, to równanie ma dwa pierwiastki: x1= (-b - sqrtΔ)/2a oraz x2= (-b + sqrtΔ)/2a 2.. Dobierz tak współczynnik literowy, aby równanie x 2 +bx+1=0 miało dokładnie jeden pierwiastek.. Lekcja właściwa: * Praca w grupach - dobieranie odpowiedniego równania do treści zadania..

Przebieg lekcji: 1.

kategoria: konspekt lekcji Funkcja kwadratowa, jej wykres i własności - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel autor: Katarzyna Banaszczak1 Scenariusz lekcji z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej Temat: Wzory Viete'a.Zastosowanie wzorów Viete'a w zadaniach.. W przykładach rozwiązanie zadania sprowadzało się do znalezienia rozwiązań równania z niewiadomą x, które przekształcaliśmy do postaci ax 2 + bx + c = 0, gdzie a ≠ 0.. Liczba rozwiązań takiego równania zależy od Δ: 1.. Przypomnienie .. Przykład.. Podsumowanie lekcji i ocena aktywności uczniów z uzasadnieniem.. Następnie należy zapisać: „Równanie jest sprzeczne" oraz x (czyt.. Temat: RÓWNANIA I NIERÓWNO CI KWADRATOWE - POWTÓRZENIE WIADOMO CI .. W trakcie liczenia, dochodzimy do momentu w którym powstaje sprzeczność ( np. 0 = 9), wtedy znak równości przekreślamy: ( 0 9 ).. x należy do zbioru pustego), można też zapisać słownie: „Brak rozwiązań".Równania kwadratowe - definicja, przykłady i zadania z rozwiązaniami.. Liczba rozwiązań równania kwadratowego .. Cele sformułowane w języku ucznia: spośród różnych równań wybierzesz równanie kwadratowe zupełne,Temat lekcji: Równania kwadratowe zupełne Cel ogólny: poznanie sposobu na rozwiązanie równania kwadratowego zupełnego Cele edukacyjne: uczeń powinien: - rozpoznać równanie kwadratowe niezupełne i zupełne - umieć rozwiązać równanie kwadratowe niezupełne - umieć odczytywać współczynniki a, b, c-Korzystając ze wzoru na pierwiastki równania kwadratowego, rozwiąż równanie: a) 5x 2 +2x-7=0, b) 4x 2 +2x=0.. własno ciach jej wykresu, wykorzystywanych do rozwi zywania równa i nierówno ci .. Zadanie 3.. Przy rozwiązywaniu równań wygodnie jest przenosić (pamiętając o zmianie znaku na przeciwny) niewiadome na jedną stronę równania, a wiadome na drugą stronę równania.. Odp.. Przykład.. 2.SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt