Program operacyjny polska cyfrowa
Realizuje w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji.Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu.. Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji swoich zadań wynikających m.in. z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym m.in. zapewnienia informacji o programach operacyjnych i wymiany .Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) przygotowany został na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu RozwojuWitamy na stronie poświęconej Programowi Polska Cyfrowa..

Szczegóły programu PO PC poniżej: Cele.

z o.o. ( obecnie NEXERA Sp.. Z pełnych efektów nowych inicjatyw będziemy korzystać najprawdopodobniej już w 2030 r. Zakończymy wtedy wszystkie projekty.. Począwszy od dnia 13.07.2017 - na podstawie umów zawartych z firmami ECKLEY Sp.. z o.o.) - WASKO S.A. uczestniczy w przedsięwzięciu inwestycyjnym, mającym na celu zapewnienie dostępu jednostek oświatowych do .Komisja Europejska zatwierdziła zmiany COVID-19 w Programie Polska Wschodnia 09.09.2020 Przedsiębiorczy wrzesieńBank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowy o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, tj. podmiotu zarządzającego środkami pochodzącymi z .Pieniądze z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla szkół..

W ramach tego programu określono trzy główne priorytety finansowania:Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nadrzędnym celem PO PC jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia społeczeństwa.. Zapewnia budowę szerokopasmowej sieci do punktów adresowych stanowiących białe plamy na mapie dostępu do internetu (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym).. Najważniejsze kierunki wsparcia w latach 2014 - 2020 zostały określone.. Znajdą tutaj Państwo informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne.Program Operacyjny Polska Cyfrowa.. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".Lista artykułów w kategorii Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Tytuł Odsłony; Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Odsłon: 114 Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Odsłon: 149Program Operacyjny Polska Cyfrowa w gminie W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa finansowanego ze środków unijnych na terenie gminy Rudna ruszy budowa otwartej sieci światłowodowej.. Znajdą tutaj Państwo informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne.Centrum Projektów Polska Cyfrowa.. Wzrost jakości usług administracyjnych w Mieście Dzierżoniów i Gminach Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Namysłów, Prudnik; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Program Operacyjny Polska Cyfrowa..

Będzie to pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement).Program Polska Cyfrowa 2014-2020 PDF 1,48 MB.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - PO PC ma na celu wykorzystanie potencjału cyfrowego dla poprawy jakości życia.. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa nr 4 „Pomoc techniczna".Na Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 przeznaczone zostanie ponad 2,2 miliardy euro ze środków unijnych.. W minionym tygodniu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli sołtysi miejscowości, w których projekt będzie realizowany, przedstawiciele .działając na podstawie przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r .Program Operacyjny POLSKA CYFROWA.. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 16 września 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te przyjęto: Bardziej szczegółowoProgram Operacyjny Polska Cyfrowa - dokument opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku..

Razem z wkładem krajowym alokacja wyniesie 2,66 miliarda euro i wykorzystana będzie przede wszystkim na poprawę jakości życia za pomocą potencjału cyfrowego.Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce.

Program realizowany jest przez Beneficjentów wyłonionych w .Witamy na stronie poświęconej Programowi Polska Cyfrowa.. Od 1 kwietnia samorząd mogą wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety - a jeśli jest taka potrzeba - także na mobilny dostęp do internetu.Program Operacyjny Polska Cyfrowa - pożyczka szerokopasmowa Od lutego 2017 r. BGK pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".Centrum Projektów Polska Cyfrowa; Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Fundusze Europejskie; Regulamin obsługi Zgłoszeń; Formularz zgłoszenie projektu do POPC Wsparcie; Poradnik - Pierwsze kroki w realizacji projektu II osi POPC; Przewodnik po zagadnieniach związanych z realizacją projektów partnerskichProgram Operacyjny Polska Cyfrowa Data: 06.07.2020 r., godz. 09.03 424 Rosnąca liczba osób pracujących zdalnie, zamknięte szkoły i uczelnie to wszystko wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do internetu, a mieszkańcy obszarów wykluczonych cyfrowo odczuwają najdotkliwiej obecną sytuację.Program Operacyjny Polska Cyfrowa, PO PC na lata 2014 - 2020 Spacjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z UE..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt