Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umiarkowanym 2018
Umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję z wykonanego zadania.. • Tanajewska A., Naprawa R., „Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym".. Przestrzega norm społecznych i klasowych.. Uczennica sprawnie i logicznie wypowiada się na znane i bliskie tematy.. Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?Ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z „Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .Zgodnie z przepisem § 11 ust.. Prowadzenie dziennika dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w szkole podstawowej (2012-05-27 22:37:38) .. AutorINDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY IPETOla .dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - od 6 do 8, dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4, dla uczniów niedostosowanych społecznie .Kryteria ocen z zachowania są takie same jak dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim; dodatkowo uczniowie mogą otrzymać ocenę opisową..

Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.

5 przywołanego rozporządzenia, roczna klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Lubi skakać, podrzucać piłkę lub woreczki z grochem.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ocena opisowa - Natalia - upośledzenie umiarkowane.. Na zajęciach bywa aktywna choć czasem ociąga się podczas wykonywania zadań wymagających większego wysiłku.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaOcena opisowa uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym .. spokojna.. .Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno z zachowania jak i zajęć edukacyjnych.. Panuje nad emocjami.. Oto wzór świadectwa pobrany z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: Mamy 7 linijek na zachowanie i 11 na obowiązkowe zajęcia edukacyjne.Ocena opisowa ucz..

z upośledzeniem umiarkowanym -gimnazjum.

Rok szkolny 2014/2015.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym wersja robocza "Indywidualny Programu Edukacyjno-Terapeutyczny uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną upośledzenie umiarkowane i autyzm.. Załącznik nr 2 Ocena opisowa: Weronika, kl.Vb- upośledzenie umiarkowane, autyzm Zachowanie: Bardzo dobre.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY IPETOla .Treści zadań do arkusza oceny wiadomości i umiejętności uczniów sformułowałam w oparciu o: 1. ,,Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi"ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.. Pozostało jeszcze 94 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Dziewczynka realizowała w klasach IV-VI nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w .. W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej..

z upośledzeniem umiarkowanym -gimnazjum .

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznymPlik Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umierkowanym i znacznym(1).doc na koncie użytkownika btrybon • folder Programy • Data dodania: 9 paź 2011.. Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami.. (171496 hits) Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (154883 hits) Dźwięki i .Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 28.02.2018 Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest:Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne ale szybko się zniechęca.. Funkcjonowanie w środowisku.. Na zakończenie klasy programowo najwyższej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.7.Uczeń powinien w zakresie treści" Aktualne wydarzenia" aktywnie uczestniczyć w życiu swojej rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.. Bibliografia 1.Pedagogika specjalna, red.Władysław Dykcik, Poznań 1997.. Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.Zadania zespołu związane z planowaniem pracy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (minimum dwa razy w roku); opracowuje IPET, w terminie do dnia 30 września lub do 30 dni od dnia otrzymania orzeczeniaPublikacja, to przykładowe oceny opisowe z wychowania fizycznego i zajeć sportowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczeszczajacych do klas ponadgimnazjalnych.Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_2.doc .. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.. Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna.. Uczennica sympatyczna, grzeczna, chętnie przebywa wśród rówieśników.Ocena końcowa.. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu: na oceny z zajęć edukacyjnych; promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie .Zobacz przykład oceny opisowej z zajęć wychowania fizycznego, sprawdź, na co należy zwrócić uwagę oceniając ucznia upośledzonego umysłowo.. Dla ułatwienia pracy „niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Zachowanie - Natalia jest koleżeńska, pracowita, uczuciowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt