Wstęp do koncepcji pracy szkoły
Działania nad koncepcją pracy szkoły i kształtu programu wychowawczego zostały rozpoczęte już w kwietniu 2015 r. Jako element diagnozy zastosowano badanie zasobów szkoły oraz oczekiwań poszczególnych grup społecznych środowiska szkolno-przedszkolnego.. Nazywam się Maria Wartołowska, od 1 września 2017 roku powierzono mi funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 162 im.. Stanowi zbiór priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji szkoły.. Misja i wizja Gimnazjum im.. Przeprowadzenie Profilu szkoły - jako skutecznej ewaluacji pracy szkoły i zaplanowaniu dalszych działań Opiekunowie MRG.. Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Niniejsza koncepcja została opracowana na lata 2014 - 2019.. Zatrudnionych na pełnym etacie jest 9 nauczycieli i na niepełnym 5, z czego 8 jest dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 kontraktowy, 2 rozpoczęło staż na nauczyciela dyplomowanego.Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.. ORLĄT LWOWSKICH W OPOLU Koncepcja pracy szkoły na lata oparta jest na opracowanej przeze zespoły nauczycielskie naszej szkoły wstępnej diagnozie i ankietach skierowanych do nauczycieli, w których mieli oni wskazać zarówno sukcesy jak i porażki szkoły w ostatnim pięcioleciu i podąć propozycje .Wstęp .. Wcześniej przez siedemnaście lat byłam w niej wicedyrektorem.. Treść koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im..

do „Koncepcji pracy szkoły".

Wieloletnia koncepcja pracy SP 38 łączy tradycje ze współczesnością.. Aby marzenie dyrektora o doskonałej szkole stało się rzeczywistością, potrzebna jest koncepcja jej rozwoju.Wstęp: Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę.. nr 256, poz. 2572 z późn.. Dobór takiego zespołu zależy od dobrego dyrektora, gdyż to on jest liderem.. Ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 3.. T WSTĘP nie niemożliwy do zrealizowania.8 Współpraca nauczycieli, rodziców, uczniów, a nawet .. zaoferowanie nowych pomysłów wdrażających wszystkie podmioty do pracy .I.. Podstawa prawna III.. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.. Formy współpracy będą opierać się o narzędziaKONCEPCJA PRACY SZKOŁY.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawyDziś kolejna uczestniczka Kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą przedstawia wstęp do swojej koncepcji rozwoju szkoły.. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 4 II.. Moja koncepcja szkoły kształtowała się poprzez szukanie odpowiedzi na stawiane sobie pytania: Jaką szkołę chciałabym stworzyć?. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017.. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM..

- Prawo ...Koncepcja pracy szkoły.

Wstęp Koncepcja pracy szkoły została opracowana we współpracy ze wszystkimi środowiskami działającymi w szkole: uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami.1 WSTĘP DO KONCEPCJI FUNKCJONOWNIA I ROZWOJU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM.. Jana Pawła II .. Ma charakter rozwojowy wieloletni, dzięki temu inspiruje do ciągłego myślenia o przyszłości, wymusza systematyczną aktualizację koncepcji, zapewnia płynność w planowaniu.WSTĘP Niniejszy dokument stanowi plan rozwoju szkoły na najbliższe lata.. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017.. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o wnioski z przeprowadzonej przez zespół nauczycieli ewaluacji działań zapisanych w koncepcji wdrożonych w minionym roku szkolnym , ponadto zawiera :.. Ustawę systemie światy z dniaWymaganie 2.1 nakazuje szkole mied przyjętą koncepcję swojej pracy, jednocześnie nie narzuca szkole, jaką formę ma przyjąd koncepcja - czy ma to byd pięcioletni program rozwoju, trzyletni program rozwoju, roczny plan pracy, czy zapisy zawarte w dokumentach szkoły takich jak statut, program wychowawczy, czy inne obecne od dawna w szkole - pozostawia się tu nauczycielom iWstęp.. Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.. Wartości i cele są ukierunkowane na potrzeby rozwojowe uczniów, uwzględniają specyfikę szkoły i potrzeby środowiskowe.Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Niniejsza koncepcja stanowi zbiór priorytetów i zadań wynikających z misji i wizji szkoły..

do koncepcji.

2018 2) Wdrażanie Koncepcji Pracy Szkoły w formie rocznych planów pracy szkoły.. W procesie aktualizacji powinni brać udział przedstawiciele rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły.. Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły II.. 2018-2023 3) Zapoznanie rodziców i uczniów z głównymi założeniami Koncepcji Pracy Szkoły.. Zapraszamy rodziców i uczniów do lekury poniższych linków oraz konsultacji.. Ma charakter kroczący i wieloletni.. Praca dydaktyczna Miernikiem efektów pracy dydaktycznej szkoły są wyniki egzaminów zewnętrznych.Projekt koncepcji pracy szkoły.. Kierunki działania IX.. Jestem nauczycielem z dwudziestoletnim stażem pracy.. Jesteśmy szkołą rozwijającą się, szkołą w której uczymy się wszyscy.T WSTĘP 7 A. Hejda, Szkoła współpracy, uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2014, s.10.. Dyrekcja, lider zespołu ds. ewaluacji Wg harmonogramu - każdego roku.Do szkoły uczęszcza w obecnym roku szkolnym 92 dzieci, w tym 76 do klas I-VI, do oddziału pięcio- i sześciolatków 16.. Naszym głównym celem jest dobro uczących się.. Jak spełniać w niej oczekiwania środowiska?Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im.. Królowej Jadwigi w Sierczy jest efektem analizy i diagnozy potrzeb i możliwości szkoły oraz oddziałów przedszkolnych.WSTĘP Koncepcja pracy szkoły jest zbiorem wartości, które przyświecają społeczności skupionej wokół Zespołu Szkół im J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy..

Historia szkoły 3.

Wyznacza wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.. I.Propozycje zmian uwzględnione w raporcie po ewaluacji wewnętrznejKoncepcja pracy szkoły na lata 2012-2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE Koncepcja pracy szkoły to spójna całość składająca się z kilku elementów, którym podwaliny daje: Cokół dobrej organizacji Podstawa współistnienia Fundament nauczania i doskonalenia Motor każdej ewolucji Jasność sytuacji Podłoże pracy z dziećmi Indywidualizację pracy Zachęcenie i motywowanie .. Strategiczne obszary pracy szkołySzkoła moich marzeń ma doskonały zespół pracujących w niej nauczycieli.. na nowy rok szkolny2019/2020 .. Wpisany przez Dorota Siwik W naszej szkole przygotowany jest nowy "Projekt koncepcji pracy szkoły".. 2018innymi z pracy diagnostycznej, z dyskusji nauczycieli, rodziców, sympatyków szkoły oraz jej wychowanków.. Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 6 Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 6 w Głoskowie została opracowana w oparciu o: 1.. Najważniejszym celem szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, temu celowi podporządkowane są wszystkie założenia i działania określone w koncepcji.KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM.. Podstawowym zadaniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach jest zapewnienie uczniom odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności, umożliwiających wstęp do renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych.. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).. Jana Nowaka -Jeziorańskiego w Łodzi.. Od września 2015 roku pełnię funkcję wicedyrektora szkoły, zmieniła się więc rola i zadania jakie mam do wypełnienia w swojej placówce.Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1) Opracowanie i przyjęcie na zebraniu Rady Pedagogicznej Koncepcji Pracy Szkoły.. Wizja szkoły V. Misja szkoły VI.. 1.Analiza dotychczasowej sytuacji wychowawczejI.. Kncepcja pracy szkły zstała pracwana w parciu : 1.. Baza szkoły IV.. Dane ogólne szkoły 2. i rozwoju szkoły.. WSTĘP DO KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Publicznego Przedszkola w Przytyku Przedszkole jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem sprawowania działalności dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej, stało się pełnoprawnym zakładem pracy, elementem dynamicznie rozwijającego się rynku usług edukacyjnych, jednostką .Koncepcja pracy szkoły.. Z zawodu jestem pedagogiem opiekuńczo - wychowawczym, terapeutą pedagogicznym, socjoterapeutką dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, posiadam .Wstęp do koncepcji funkcjonowania.. Nasze liceum troszczy się o przyszłe satysfakcjonujące uczniów, rodziców i nauczycieli .Najważniejsze zadanie szkoły to działalność dydaktyczna, edukacyjna, a jej efekty mają duży wpływ na postrzeganie szkoły przez środowisko i potencjalnych kandydatów do szkoły.. Jego autorytet i sposób kierowania wpływa na atmosferę i efekty pracy.. Aktualizacja koncepcji pracy szkoły dokonywana będzie raz na pięć lat..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt