Ukształtowania społeczne wypraw odkrywczych
Dla ułatwienia rozwiązania tego zadania podajemy poniżej rodzaje ukształtowania terenu.. Na przełomie XV/XVI wieku Europa poszukując, bogactw, towarów, rozpoczęła szereg wypraw, dzięki którym cywilizacja europejska wkroczyła na nową drogę.. Dodają im odwagi do samodzielnych badań i wynalazczości.ZMIANY NA MAPIE ZIEM POLSKICH PO ROKU 1795, Konstytucyjny System Org.. Rozwój nauki i techniki 5.. Nastąpił rozwój wielu nauk.. Adekwatny opis do Twojego miejsca zamieszkania należy wybrać i przepisać, ewentualnie uzupełnić go o własne informacje.. przez konkwistadorów • zagłada Indian • zniszczenie dorobku kulturalnego ludów Ameryki2.. Ekspansja portugalska.. Uczeń: 1. charakteryzuje funkcjonowanie władzy, struktur społecznych i gospodarki w systemie feudalnym; 2. opisuje charakterystyczne przejawy ożywienia społeczno-gospodarczego w Europie XI-XIII w.; 3. charakteryzuje realia życia codziennego w średniowiecznym mieście i wsi.- lokalizuje w czasie i przestrzeni wyprawy odkrywcze Krzysztofa Kolumba (1492), Vasco da Gamy (1497-1498), Ferdynanda Magellana (1519-1522)2) charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty oraz przedstawia ich skutki.. spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:Wielkie odkrycia geograficzne i podróże w 2 połowie XV wieku oraz w XVI wieku..

Uwarunkowania społeczne wypraw odkrywczych.

Najpierw jesteśmy wychowankami, później sami stajemy się wychowawcami, choć nadal ulegamy wszelkim wpływom wychowawczym.• charakteryzuje organizację wypraw odkrywczych oraz zasady organizacji kolonii • ocenia, jaki wpływ na odkrycia geograficzne miał rozwój kartografii i nawigacji.. tsunami, podaje najważniejsze wydarzenia e historii geologicznej Ziemi, omawia sposób tworzenia się zorzy polarnej, omawia dokonania polskich naukowców w badaniu strefy pustyń lodowych, wyjaśnia znaczenie pojęć: owady społeczne, walka biologiczna, wyjaśnia znaczenie pojęcia pasożytnictwo lęgowe oraz wymienia przykładów .Jagiellonowie i królowie elekcyjni.. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminu karawela - omawia rolę postaci Marca Polo - zna daty wyprawy Marca Polo (1271-1295 r.) - omawia przyczyny, zasięg i skutki wypraw podróżników europejskich w średniowieczu.. Są bodźcami dla dziecięcych działań, prób i wypraw odkrywczych.. Świat - przed i po Kolumbie opisuje wyprawy wielkich odkrywców i badaczy od XV wieku po czasy współczesne przedstawia przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych wskazuje zmiany społeczne i gospodarcze, jakie zaszły po kolejnych odkryciach geograficznychPlan wynikowy z historii i społeczeństwa na rok szkolny 205/206 dla klasy III b Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania5..

Uwarunkowania społeczne wypraw odkrywczych 6.

Tytuł działu/temat lekcji Liczba Podstawowe pojęcia Wymagania wg podstawy programowej godzin Zapoznaj się z historią 1.. Państwowych Dr Skoneczny, hydrologia jezior, sokrates, Geodezja - prace kameralne, Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich XIX/XX w, Znaczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1919 r., Wielkie odkrycia geograficzne - konspekt lekcji, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej - konspekt lekcji .. Skutki wielkich odkryć • podbój Ameryki.. - charakteryzuje myślicieli .. relacje z wypraw odkrywczych; - charakteryzuje narodziny mitu dobrego dzikusa; - charakteryzuje poglądy M. de .. ukształtowania się koncepcji „brzemienia białego - charakteryzuje narodziny rasizmuAmerigo Vespucci (1451-1511).. Reforma 2019VIII Gospodarcze i społeczne realia średniowiecznej Europy.. Dotarł do ujścia Amazonki oraz zbadał wybrzeże Ameryki Południowej od Wenezueli do Brazylii w latach 1500-1505.przyczyny społeczne, ekonomiczne i religijne wypraw krzyżowych - wymienia skutki krucjat dla rycerstwa europejskiego..

ekonomiczne wypraw odkrywczych 4.

2.Każdą pracę klasową (sprawdzian, test) poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu, chyba, że uczniowie i nauczyciel uzgodnią inną formęWielkie odkrycia geograficzne stały się przełomem w dziejach Europy.. ETAP II (rejonowy): Polska na tle Europy Na etapie II konkursu obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności etapu I konkursu.czyny ukształtowania się kultury helleni-stycznej - wymienia osiągnię-cia kulturalne i na-ukowe, które cywiliza-cja europejska za-wdzięcza starożytnym Grekom.. Sztuka wyrazu.. Włoski żeglarz i podróżnik.. Ekspansja portugalska - opisuje średniowieczne wyobrażenia o świecie - określa stopień znajomości lądów i mórz pozaeuropejskich wśród Europejczyków do początku XV w.. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1. i nowych dziedzin, zmienił się pogląd na świat i jego powstanie, kształt.- charakteryzuje warstwy społeczne starożytnego Egiptu + .. - umieszcza na linii chronologicznej daty: wojny trojańskiej, ukształtowania się greckich polis, rządów Peryklesa w Atenach, narodzin teatru greckiego, pierwszych igrzysk olimpijskich ..

Uczestnik hiszpańskiej wyprawy do Gujany.

Rodzaje ukształtowania terenu:Wymagania - Historia i Społeczeństwo Szczegóły Poprawiono: środa, 05, wrzesień 2018 17:28 Odsłony: 4771 WYMAGANIA PROGRAMOWE - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - KL.Scharakteryzuj podstawowe cele procesu wychowania.Rola Socjalizacji w życiu człowieka Socjalizacja to proces, a zarazem mechanizm wyznaczający dany typ społecznego uczestnictwa jednostki.. 1 historia jako dzieje, przeszłość, epoki 8.Last activity .. Uczeń: 1) charakteryzuje funkcjonowanie władzy, struktur społecznych i gospodarki w systemie feudalnym;Jest to zadanie indywidualne, które należy rozwiązać dla własnej okolicy.. Uczeń:Historia w liceum i technikum będzie na powrót realizowana w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów.. Brał udział w przygotowaniu wypraw Krzysztofa Kolumba.. Jest niezwykle ważne, aby każdy absolwent liceum i technikum znał dzieje swojego państwa i narodu, a także orientował się w ważnych momentach historii powszechnej w wymiarze regionalnym, europejskim i globalnym.1 Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej kl. 4 6 Na niebiesko zaznaczono lekcje o tematyce społecznej.. ok 1430- portugalczycy opanowali zeglugę na Wyspy Azorskie był to punkt zwrotny w docieraniu do zachodnich wybrzezy Afryki drogą morską 1497- John Cabot dotarł do Nowej Funlandii i Labradoru 1488- Bartłomiej Diaz opłynął Przylądek Dobrej Nadziei.🎓 Sposób ukształtowania wypowiedzi nie jest głównym wyznacznikiem przynależności rodzajowej, ponieważ Odpowiedź na zadanie z Język polski 1. desa - zna daty istnienia kultury helleni-stycznej (323-30 r. p.n.e.) - przedstawia osiągnięcia historio-grafów greckich - wyjaśnia rolę filozofii w starożyt-nej GrecjiSpołeczne i polityczne teorie epoki wczesnonowożyt nej.. - porównuje zasięg eksploracji różnych części .Wielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diasa (1488), odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż Vasco da Gamy do Indii (1498) oraz pierwsza podróż dookoła .3) opisuje przebieg największych wypraw odkrywczych, w szczególności Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt