Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie zawsze ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust.. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.. Postępowanie prowadzone w tym trybie jest postępowaniem uproszczonym i niesformalizowanym; jest to postępowanie, do którego przepisy kpa stosuje się tylko odpowiednio i to tylko w ograniczonym zakresie.Art..

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na:WNIOSEK* O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 2 ust.. W jej efekcie powstaje nowy, przetworzony dokument czy zespół danych, nieistniejący do momentu jego wytworzenia na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Kategoria inne.. Komórka realizująca Wydział Organizacyjny i Kadr.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Zanim złożysz wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wejdź na dane.gov.pl i poszukaj potrzebnych ci informacji.. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 udostępnianie informacji publicznej na wniosek ust.. Na podstawie art. 2 ust.. Drukuj stronę do PDF Drukuj stron .. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 1.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku..

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.

14 ust.. To strona, na której dostępne są różne dane publiczne - możesz je wykorzystać bez składania wniosku.Art.. Status .Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.wniosek o udostĘpnienie informacji publicznej Dostęp do informacji publicznych Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został przesłany do urzędu gminy zwykłą pocztą elektroniczną, bez autoryzowania podpisu nadawcy.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich..

2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.WNIOSEK.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB) Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. z 2019 r., poz. 1429) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującymSporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz .Odnosząc się do ponownego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 lipca 2020 r. , organ zobowiązany do udzielenia informacji wskazuje, że szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zostały przekazane wnioskodawcy we wcześniejszej korespondencji tj. w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 czerwca 2020 r.Informacja publiczna może być udostępniona bez pisemnego wniosku.. 13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf. AktualnościInformacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - zwaną dalej u.d.i.p.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej..

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:Udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym ma miejsce po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .Informacja przetworzona stanowi pewnego rodzaju kompilację posiadanych przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej danych.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Przedmiot wniosku Dotyczy udostępnienia informacji nt. pomocy wrocławskich wodociągów dla Policji w odzyskiwaniu dopalaczy wylewanych do kanalizacji - wniosek 610/2020.. Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. 14 ust.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Art.. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.wniosek o udostĘpnienie informacji publicznej (pdf) 473.94kb (dodano: 2020-08-05 13:36) Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt