Budowa i funkcje kwasów nukleinowych karta pracy
Kwasy nukleinowe - występujące we wszystkich organizmach i w wirusach - to związki organiczne, w których zapisana jest informacja genetyczna, czyli „przepis na organizm".. Co dzieje się z nadwyżkami glukozy przedostającymi się do krwi w wyniku wchłaniania strawionych składników pokarmowych w organizmie człowieka.. (0-1) Podaj przykład funkcji, którą pełni aerenchyma u roślin wodnych, innej niż przewietrzanie.Co znajdziesz w publikacji Biologia 1.Karty pracy ucznia.. 3.Typy kwasów nukleinowych aBudowa kwasów nukleinowych: Kwasy nukleinowe są biopolimerami, zbudowanymi z nukleotydów.. Elementy plazmatyczne komórki ; Budowa i funkcje jądra komórkowego ; Funkcje mitochondrium w komórce ; Rodzaje i funkcje plastydówKwasy nukleinowe: DNA i RNA Budowa DNA.. )Karty pracy ucznia 1 uzupełniają podręcznik autorstwa A. Helmin , J. Holeczek Biologia na czasie 1 dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania biologii Po każdym dziale umieszczono karty powtórzeniowe.. Mogą one odrastać nawet sześć razy.. Cząsteczka DNA składa się z dwóch połączonych ze sobą .. Każda jest zbudowana z elementów zwanych nukleotydami.. Zapisanie tematu lekcji.. Seria: Biologia na czasie ZP (szkoły ponadgimnazjalne / biologia) Poziom: I.. Komórki wszystkich organizmów na Ziemi .1. proszę pomuszcie 0 ocen .Kwasy nukleinowe to związki organiczne, ..

"Budowa i funkcje kwasów nukleinowych" - karty pracy.

Karta Rowerowa i Motorowerowa (4039) Ośrodki Egzaminacyjne (317) Prawo Jazdy .. 2 komórki .. Od genu do cechy: Autor: Katarzyna Zęgota: Tagi: karty pracy: Dostęp dla zalogowanych.. Rodzaje kwasów nukleinowych: - kwas dezoksyrybonukleinowy ( DNA), - kwas rybonukleinowy ( RNA) tRNA- transportujący RNA, mRNA- matrycowy RNA, rRNA - rybosomalny RNA, Zasadniczymi składnikami kwasów są:DNA- nośnik informacji genetycznej.. Cała cząsteczka zbudowana jest z dwóch nici spiralnie okręconych wokół siebie tworzących podwójną helisę.Gen-to odcinek DNA , który ma początek i koniec,w którym jest informacja genetyczną o kolejności aminokwasów w polipeptydzie.Genom- wszystkie cząsteczki DNA tworzące kompletną informację genetyczną , w genomie tylko 25% genów koduje informacje genetyczną (eksony), reszta to poza genowe DNA(introny) , którego funkcję do tej pory nie została odkryta .Następnie krótko przedstawia historię budowy przestrzennej struktury DNA.. Podwójna nić DNA .. Dzieli się je na 2 grupy.. Jego struktura odkryta została w 1954 r. przez dwóch uczonych: Jamesa Watsona i Francisa Cricka.. Mimo że zawartość kwasów nukleinowych w komórkach wynosi tylko około 1%, ich rola w życiu organizmów jest niezwykle ważna.Budowa DNA; Podstawową jednostką, monomerem budującym DNA są nukleotydy (połączone ze sobą wiązaniami), złożone z następujących elementów: 1.zasady azotowej (jednej z czterech rodzajów: adeniny i guaniny - pochodnych puryny oraz cytozyny i tyminy - pochodnych pirymidyny); 2.cukru pentozy, a dokładnie deoksyrybozy; 3.reszty kwasu fosforowego (fosforanu).Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) - organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów (czyli polinukleotydy)..

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.

Kwasy nukleinowe zostały odkryte w jądrze komórkowym przez Miescher w 1869 roku 2.Budowę kwasów nukleinowych rozszyfrowali Watson i Crick w 1953r.. 3.Typy kwasów nukleinowych a)dezoksyrybonukleinowy DNA b)rybonukleinowy RNA r- RNA- rybosomalny RNA t- RNA-transportujący RNA n- RNA-matrycowy RNA 4.Składniki kwasu DNA a)zasady azotowe-adenina-guanina-cytozyna-tymina b)reszta kwasu .KARTA PRACY Porównanie mitozy i mejozy ZADANIE 1 (1 pkt) Zaznacz odpowiedź opisującą efekt podziału mitotycznego komórki zawierającej 16 chromosomów.. liczba pobrań: 4878. zaktualizowany: 12 sierpnia 2015.. W poniższych tabelach zawarłem wymagane przedmioty maturalne wraz z przelicznikami, miejsce uczelni w rankingu magazynu "Perspektywy" oraz progi punktowe na "medycynę" (kierunek lekarski), lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię .1.. Oprócz DNA w komórce występuje również kwas rybonukleinowy , czyli RNA.Budowa i właściwości kwasów nukleinowych; struktura i organizacja chromatyny elementy składowe kwasów nukleinowych - zasady azotowe, nukleozydy i nukleotydy Cząsteczki nazywane kwasami nukleinowymi biorą swoją nazwę od głównego miejsca występowania w komórce - jądra (łac. nucleus).. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych Cel ogólny lekcji: Poznanie budowy i funkcji: DNA i RNA Cele szczegółowe .Podaj jedną, widoczną na zdjęciu, cechę budowy aerenchymy, która różni tę tkankę od innych typów tkanki miękiszowej i jest przystosowaniem do pełnienia funkcji przewietrzającej..

Funkcje kwasów nukleinowych.7.

Karta pracy: BUDOWA I ROLA KWASÓW NUKLEINOWYCH 1.. Wymienia się 5 rodzajów zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych.. Zasada azotowa to związek organiczny posiadający skomplikowaną budowę cykliczną, zawierający w swoim składzie atomy azotu.. Monomer składa się z nukleozydu- cząsteczki pentozy (dla RNA - rybozy, a dla dna - deoksyrybozy), do której przy pierwszym atomie węgla, wiązaniem N-glikozydowym przyłączona jest zasada azotowa (puryna lub pirymidyna).Komponentami kwasów nukleinowych są nukleozydy.. Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu Budowa kwasów nukleinowych różni się.Maturalne karty pracy z biologii pozwolą zrealizować wymagania, które są przewidziane w zakresie rozszerzonym podstawy programowej.. DNA - kwas deoksyrybonukleinowy - jest nośnikiem informacji genetycznej.. Skład chemiczny komórki : I.Nieorganiczne: woda sole mineralne II.. Rozwinięcie: Praca z Kartą pracy Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kartę pracy.. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio wSłoń posiada tylko cztery funkcjonalne zęby długości 30 cm, po jednym z każdej strony szczęki.. Zostały odkryte w roku 1869 przez Johanna Friedricha Mieschera.Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA)..

Budowa i działanie serca-karta pracy PILNE!

Występowanie w organizmach.. Cząsteczka DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego, jest zbudowana z dwóch nici, które są równo od siebie odległe i wspólnie spiralnie skręcone, dlatego przybiera kształt linii śrubowej, czyli helisy.Można ją porównać do sznurowej drabinki, której każdy szczebel buduje para nukleotydów nukleotydów.. Nukleotyd to najmniejsza jednostka budująca DNA.Budowa i funkcja kwasów nukleinowych.. słoń ząbBudowa i funkcje węglowodanów, białek i tłuszczy ; Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.. Autor przedstawił zestaw zadań przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników, którzy już od klasy 1 mogą rozpocząć przygotowania do matury.Start studying Biologia - Dział 1 / Lekcja 1: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.. Wyróżnia się dwa rodzaje kwasówBiologia na czasie BUDOWA I FUNKCJE KWASÓW NUKLEINOWYCH .. Wyjaśnia uczniom, że ich zadaniem będzie rozwiązanie zadań z kart pracy na podstawie informacji uzyskanych zPrzedstawiam zestawienie rekrutacyjne dla wybranych kierunków medycznych na rok akademicki 2020/2021.. DNA) jest bardzo) długą makrocząsteczka ) podobną do) nici,) zbudowana z wielkiej) liczby) deoksyrybonukleotydów,) z których)każdy)składasię)z zasady, cukrui grupyfosforanow ej.. W kartach pracy ucznia z biologii znajdują się: różne typy zadań, np. typu prawda - fałsz, na dobieranie, wielokrotnego wyboru, zadania otwarte,; tabele, schematy i wykresy pomocne w praktycznym wykorzystaniu wiedzy,; zadania polegające na analizie rysunków, tabel czy .BUDOWA I FUNKCJE KWASÓW NUKLEINOWYCH DNA-nośnik informacji genetycznej Kwas deoksyrybonukleinowy - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych.. Cząsteczka dziedziczności) wszystkich) organizmów) prokariotycznychi eukariotycznych jest DNA.. Sąsiednie nukleozydy powiązane są grupą fosforanową (ugrupowanie fosfodiestrowe) wiążącą grupę hydroksylową 3'-OH jednego nukleozydu i 5'-OH drugiego (Rys.1).. 2 komórki zawierające po 8 chromosomów; b).. Organiczne: białka węglowodany tłuszcze kwasy nukleinowe witaminy Budowa chromosomu: centometr ranię chromatyda Budowa DNA: Rodzaje zasad : adenina tymina cytozyna guanina Cukier to oczywiście deoksyryboza .. )W)przypadku) wirusów)materiałem)genetycznym)jestalbo) RNA,)albo)DNA.. Pobierz wszystkie powiązane zasoby .Budowa kwasów nukleinowych została poznana znacznie później, gdyż w 1953roku przez Watsona i Cricka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt