Egzamin z instrukcji kancelaryjnej
Organizator: Instytut Kreatywności i Biznesu; Rodzaj szkolenia: Otwarte .INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW - praktyczne szkolenie on-line.. NA SZKOLENIU M.IN. DOWIESZ SIĘ: - jak prawidłowo prowadzić dokumentację w jednostce organizacyjnej, - jak postępować z dokumentacją przy reorganizacji lub likwidacji jednostki, - jak uporządkować dokumentację zgromadzoną w latach poprzednich.Instrukcja kancelaryjna - zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej).. / 4 lata temu (20 października)Przepisy instrukcji kancelaryjnej mają zastosowanie przy załatwianiu spraw przez organy wykonawcze jednostek pomocniczych, o których mowa w art. 39 ust.. Uczestnicy widzą i słyszą trenera na żywo oraz wyświetlane przez niego prezentacje na platformie szkoleniowej.1 CEL SZKOLENIA Podczas szkolenia zdobędą Państwo praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia, prawidłowego numerowania i opisywania dokumentów oraz zapoznają się ze sposobami korzystania z dostępnych źródeł ułatwiających przestrzeganie zasad Instrukcji Kancelaryjnej oraz przechowywania dokumentów.. Tekst pierwotny.. zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn..

z o. o.-Instrukcji kancelaryjnej i.

Szkolenie on-line prowadzone jest w czasie rzeczywistym.. Fragment instrukcji kancelaryjnej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych A.. Nr 116, poz. 1243) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003 r. Nr 69, poz. 636 oraz z 2006 r.Praca z instrukcją kancelaryjną (warsztat).. Załóż miniblog; .. full J.niemiecki test kompetencji klasa 2 gimnazjum J.polski kl 2 testy online Korek na a12 w dniu 28 czerwca 2013 Koszalin egzamin gimnazjalny lo broniewski Opis kontrolek pt cruiser program plagiat torrent puls zycia 2 klasa zadanie 6 Spiewnik wawelski pobierz sprawdzian na zakonczenie ..

Są rzeczy, które też możesz otagować Test z instrukcji kancelaryjnej?

Jaki dokument reguluje kwestie urlopów szkoleniowych pracowników: a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U.. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.Wyciąg z instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (…) § 5.1.Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt.. Załóż własny blog!sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074, z 1999 r. Nr 102, poz. 1187 oraz z 2001 r. Nr 116, poz. 1243) i rozporz ądzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwi ązków mi ędzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003 r. Nr 69, poz .Ustawa : Dz.U.. Koszt szkolenia: 890 pln netto/os.+ 23% VAT Koszt szkolenia on-line: 720 pln netto/os + 23% VAT Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!.

Grupa docelowa -pracownicy administracji pragnący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu instrukcji kancelaryjnej.

zm.), w związku z art.Uwaga!. W procedurach biurowych ważną pozycję stanowią czynności kancelaryjne, które są uregulowane wewnętrznymi przepisami, zawartymi w formie instrukcji kancelaryjnej.Instrukcja kancelaryjna powinna określać szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz regulować postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 1) niezależnie od techniki wytwarzania dokumentacji, jej postaci fizycznej oraz informacji w niej .Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych i zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów jawnych oraz ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej „instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, zwanym dalej Sądem, oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej: .Instrukcja kancelaryjna, jrwa i archiwizacja dokumentów W PRAKTYCE ..

Program szkolenia zawiera niezbędne informacje z zakresu podstaw prawnych ...Test z instrukcji kancelaryjnej to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.

1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn.. Normatyw ten określa przede wszystkim system kancelaryjny obowiązujący dla danego urzędu czy przedsiębiorstwa obieg dokumentów (), sposób rejestracji .Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 1) niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych oraz .Opisywanie teczek z dokumentacją kat.. 2e i 2f ww.znak sprawy powinien nadać referent zgodnie z instrukcją kancelaryjną.. 216.2014Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego sporządza się w terminie do dniaz dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 23 ust.. - Akty Prawne.. 2011 nr 14 poz. 67 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychInstrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Niezbędnik czynności kancelaryjnych.. Nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r.Z dniem wejścia w życie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt lub kwalifikatora dokumentacji, o których mowa w art. 6 ust.. B; EGZAMIN teoretyczny oraz praktyczny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt