Opinia o rodzicu do sądu rodzinnego

To tak naprawdę istotny dowód z opinii biegłych.Opinia o uczniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, na podstawie art. 129, art. 130, art. 131 oraz art. 190a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.. Od początku roku szkolnego opuścił 4 dni nauki (12 - 15.11.2013r.. Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania dziecka w placówce, formach udzielonej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres…


Czytaj więcej

Opinia do sądu o dziecku w przedszkolu

Opinię przygotowuje się na prośbę: rodziców/prawnych opiekunów ucznia, poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej, sądu, innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, CPS-u, CPR-uStosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie pr…


Czytaj więcej