Książka diagnozy pielęgniarskie pdf

Problematyka przedstawiona w publikacji dotyczy wieloaspektowej opieki nad chorym na nowotwór.Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej W tej publikacji ukazano dorobek pielęgniarstwa w zakresie diagnozowania i kategoryzowania diagnoz.. Szybkie wysyłki.. Wa¿ny jest do podkreœlenia fakt, ¿e w polskim pielêgniarstwie diagnoza przechodzi wyraŸn¹ ewolucjê.W książce zawarto aktualny stan wiedzy z zakresu podstaw pielęgniarstwa .. organizacje pielęgniarskie międzynarodowe i polskie .. Przekonaj się sa…


Czytaj więcej