Podstawę do przetwarzania danych może stanowić
Odsyła do wytycznych GIS, które nie są prawem i nie dają podstawy do uchylenia .Ustawa o ochronie danych osobowych (a docelowo RODO) nie stanowi sama w sobie podstawy prawnej do przetwarzania danych.. 5) Podstawy przetwarzania danych osobowych Przesłanki, na których może opierać się przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, związanych z realizacją PO IiŚ 2014-2020, wymienione są w porozumieniach / umowach zawartych z poszczególnymi procesorami.Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływają pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli, firmy windykacyjne, czy komorników sądowych.. Wskazanie wprost w Rozporządzeniu podstawowych zasad ochrony danych osobowych stanowi podstawę nowych standardów ochrony danych, obrazuje kierunek rozwoju ochrony prywatności oraz tworzy ramy dla pozostałych, szczegółowych przepisów Rozporządzenia.. 1 ustawy podstawę przetwarzania może stanowić: - zgoda - przepis prawa - umowa zawarta z podmiotem danych - realizacja celów dla dobra publicznego - prawnie usprawiedliwiony cel .Podstawy przetwarzania danych z monitoringu.. 1 RODO wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub .Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 22 1 § 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony .Jeśli te podstawy prawne podamy będzie to jak najbardziej podstawą do przetwarzania danych i nie dość tego ustawy te zobowiązują do przetrzymywania danych przez odpowiedni okres np dane uczniów 50 lat, dane pracowników 50 lat, dane ZUS 10 lat, dane kontrahentów 6 lat..

1 pkt 4)Kiedy przetwarzanie danych jest zgodne z prawem?

W praktyce umowa ta może stanowić załącznik do umowy zawieranej pomiędzy tymi podmiotami a regulującej zasady ich współpracy.Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.. Odrębną podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi: niezbędność do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego - natomiast ta podstawa prawna występuje w praktyce bardzo rzadko (art. 23 ust.. Umowa ta stanowi dla procesora podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, jest ona kluczowa dla stwierdzenia, czy podmiot przetwarzający ma prawo przetwarzać powierzone mu dane osobowe.Powierzenie przetwarzania danych osobowych podlega wymogom RODO.. W momencie, gdy zgoda ma zastosowanie, musi spełniać określone kryteria, aby rzeczywiście była podstawą przetwarzania.Specustawy może stanowić samoistną podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych..

W przypadku przetwarzania tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust.

4/ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.Zgodnie art. 221b par.. Tym samym pracodawca nie może żądać podania przez kandydata do pracy lub pracownika informacji oraz żądać przedłożenia stosownego orzeczenia.Wystarczyć może to, że dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych operacji przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie; skutkiem cofnięcia jest brak możliwości przetwarzania danych na podstawie zgody w przyszłości tj. po skutecznym odwołaniu zgody; osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę; wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie (RODO, art. 7).Natomiast do przetwarzania danych szczególnych kategorii (inaczej wrażliwych np. o stanie zdrowia) określonych w art. 9 ust.. 1 Kodeksu pracy "zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.. 1 RODO (danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej .W takich przypadkach prawo także stanowi podstawę prawną przetwarzania danych..

Przetwarzanie takich danych powinno odbywać się na podstawie art. 9 ust.

To oznacza, że jeżeli pracownik chciałby podać prywatny numer telefonu w celu kontaktu z pracodawcą, to pracodawca mógłby przetwarzać te dane jedynie za zgodą pracownika.Wynika to wprost z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wskazuje, że zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, w szczególności gdy administrator jest organem .Mija drugi miesiąc epidemii koronawirusa, a pracodawcy wciąż nie wiedzą, czy mogą mierzyć temperaturę pracownikom, których chcą dopuścić do pracy oraz firmowym gościom.. miałaby stanowić podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług innych podmiotów, to należałoby to wyraźnie określić w treści klauzuli - należałoby więc dodać do klauzuli nr 2 jasno wskazujące na to sformułowanie.Zasady przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Zgoda jako podstawa przetwarzania danych Przetwarzanie danych wrażliwych Obowiązki informacyjne Prawa osób, których dane dotyczą prawo do uzyskania informacji prawo do poprawiania danych prawo do bycia zapomnianym prawo do ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danychOd 4 maja br. obowiązuje również reguła, zgodnie z którą podstawę do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów do pracy innych niż wymienione w art. 221 § 1 k.p .Dane wrażliwe..

W stosunku do pracowników ta podstawa przetwarzania powinna być najczęściej wykorzystywana.

Zasady przetwarzania danych osobowych wyznacza art. 5 RODO zgodnie, z którym dane powinny przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą.. Rozporządzenie wymaga, aby powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywało się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy administratorem danych a podmiotem przetwarzającym.. Nie trzeba być prawnikiem żeby do tego dojść.Procesor przyjmujący dane osobowe do przetwarzania, powinien pamiętać, w szczególności o. zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.. Pracownik odmówił podpisania kilku oświadczeń związanych z ochroną danych osobowych, a pracodawca z tego powodu rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia.Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 22 1 § 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony .Unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadza katalog zasad przetwarzania danych osobowych.. Pojawia się wiele kwestii dotyczących legalności sposobu przetwarzania danych dłużników, sprzedaży wierzytelności.Kwestia czy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez pracodawcę stała się kanwą rozstrzygnięcia jednego z sądów pracy.. 1 RODO może stanowić podstawę prawną do przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego.zdecydował o celach i sposobie przetwarzania tych danych.. 1 lit. b) RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stronę jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.. Tym samym, aby przetwarzać dane osobowe na w/w podstawie prawnej muszą zostać spełnione łącznie .Wyrażenie zgody może stanowić podstawę do przetwarzania danych tylko wtedy, gdy nie występują inne przesłanki legalizujące.. 1 RODO może dojść wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.Przyjmuje się, że jedyną podstawę do przetwarzania tego typu danych, może stanowić zgoda pracownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt