Ramowy program zajęć korekcyjnokompensacyjnych
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty .PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCHW KLASACH IV - VI Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Niniejszy plan pracy zgodny jest z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r.. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji wzrokowych, z zaburzeniami funkcji słuchowych, z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji), z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla dziecka z oddziału przedszkolnego sformułowany w oparciu o zalecenia postdiagnostyczne Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej .. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut, w sali terapeutycznej.W opracowanym programie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uwzględniłam następujące zasady terapii pedagogicznej: 1.Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego (uwzględniam tu zalecenia PPP).. Działanie 9.1.. 2 Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju na miarę ich możliwości..

Warunki realizacji programu 6.

korekcyjno - kompensacyjnych.. Program przeznaczony jest do realizowania na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV-VI.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych opracowała: Anna Olejniczak Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli Tagi: grafomotoryka , koncentracja uwagi , percepcja wzrokowa , sprawność manualna , zajęcia korekcyjno-kompensacyjne .Cele główne i cele szczegółowe zajęć korekcyjno-wyrównawczych z edukacji matematycznej 3.. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.. Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania uwzg1ędniająca1 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. Następnie został przeze mnie zweryfikowany i uzupełniony.zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - organizuje się je w szkole dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, które uniemożliwiają im uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego..

Uwagi dotyczące treści programowych 5.

Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia.Program terapii pedagogicznej jest programem własnym adresowanym dla dzieci 5-letnich mających trudności w zakresie rozwoju sprawności grafomotorycznej, percepcji słuchowej i wzrokowej.. 2 godz.Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy.. Cele główne: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii .- obserwacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, - przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Przewidywane osiągnięcia uczniówProjekt pn. „Sierpeccy badacze" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.. Dokumentacja szkolenia szczegółowe treści kształcenia w zakresie tworzenia warsztatu pracy terapeuty (zgodnie z metodyką pracy nauczyciela).AUTORSKI PROGRAM..

zajęć.

Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno kompensacyjnej zaliczamy: konieczne wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji .Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do pracy Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacjiOgólny plan zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz program jednostkowych zajęć dla ucznia z dysleksją Kl. IV mgr Ewa Zelek PRACA ZALICZENIOWA CHARAKTERYSTYKA UCZNIA Krzysztof P. jest uczniem czwartej klasy.program zajęć korekcyjno kompensacyjnych • Plan pracy korekcyjno kompensacyjno w przedszkolu • pliki użytkownika dekew przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program pracy dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu.doc, Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.docPlan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- „Ortograffiti" w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół im.. Na stronach serwisu znajdują się informacje - teoretyczne i praktyczne - przydatne dla rodziców, logopedów, nauczycieli, studentów.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych .. Cele: doskonalenie umiejętności czytania i pisania w oparciu o podstawowe litery i głoski alfabetu,Założenia organizacyjne zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Podczas realizacji programu w klasie drugiej należy uwzględniać następujące założenia: - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły;PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).docProgram zostaje wdrożony w I Społecznej Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 i jest realizowany w formie logopedycznych zajęć indywidualnych lub grupowych (2 osoby), organizowanych regularnie, w krótkich odstępach czasu..

Ramowy program pracy korekcyjno-wyrównawczej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 4.

Jana Pawła II w Jarosławiu Zajęcia „Ortograffiti" realizuje się w wymiarze 1 godziny tygodniowo (wtorek, godz. 14.00 - 15.00).. Zadanie dla studenta Godziny przeznaczone na realizację Spotkanie z dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Program został wdrożony przeze mnie na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych w latach szkolnych: 2000 / 2001, 2001 / 2002 i 2002 / 2003 jako materiał nowatorski doskonalący moje metody pracy.. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego - 30 godz.. Cele szczegółowe:• stymulowanie rozwoju intelektualnego• usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych• podniesienie poziomu umiejętności czytania i .Program terapii pedagogicznej w zakresie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych I. Usprawnianie motoryki manualnej.. Cele szczegółowe: stymulowanie ogólnego rozwoju uczniaPrezentowany scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych adresowany jest do gimnazjalistów z rozpoznaną dysleksją rozwojową w formie [.]. Liczba stron: 2 Czytaj więcej Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w szkole podstawowejOpublikowano: 6 sierpnia 2017 roku.. Uczeń ma bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny.. Ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe: - malowanie w powietrzu ruchem ręki form kolistych, kwadratowych, trójkątnych, itp. - zabawa w pranie i w prasowanie (na sucho) - zabawa w gotowanie obiaduDyskalkulia - zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu "Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia.. Są one przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkołySerwis logopedia.net.pl powstał z myślą o szerzeniu wiedzy w zakresie problematyki logopedycznej - rozwoju i zaburzeń mowy, a także dziedzin pokrewnych.. Zawiera szczegółowe zagadnienia - cele, metody, formy, sposoby ewaluacji.Przykładowy konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.. W terapii uczestniczy dwoje uczniów szkoły podstawowej..Komentarze

Brak komentarzy.