Mapa wód podziemnych wielkopolska
Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (wg stanu NAG na maj 2015 r.) Do pobrania Pobierz plik formacie .shp z menadżera plików Centralnej Bazy Danych Geologicznej (stan na maj 2017) Informator PSH: pdf Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce (63.38 MB) Przeglądanie danych .. Sponsor digitalizacji: Synat Wydawca: Państwowa Służba Hydrogeologiczna Data: 2012.10.09 Format: text/html Identyfikator .Sieć monitoringu regionalnego wód podziemnych w Wielkopolsce tworzona była w latach 90-tych dla poszczególnych, istniejących wówczas województw.. Na obszarze województwa wydzielono 22 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, w tym jeden zbiornik piętra kredowego, trzy zbiorniki trzeciorzędowe oraz 18 zbiorników czwartorzędowych.Mapa podkarpackie.. Formy udostępniania: w postaci wektorowej, w postaci rastrowej, w postaci wydruku ploterowego, mapa drukowana.. Gdańsk.. Miejsce publikacji.. Udostępnianie danychInformator PSH - Ekstremalnie wysokie stany wód podziemnych w Polsce; Nowa odsłona serwisu mineralne.pgi.gov.pl; Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych; Jednolite części wód podziemnych; Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHP) Informator PSH - Niżówki hydrogeologiczne w Polsce w latach 1981-2015; Ustalone zasoby eksploatacyjne wód podziemnychInformator PSH - Ekstremalnie wysokie stany wód podziemnych w Polsce; Nowa odsłona serwisu mineralne.pgi.gov.pl; Informator PSH - Niżówki hydrogeologiczne w Polsce w latach 1981-2015; Jednolite części wód podziemnych; Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHP) Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych; Ustalone zasoby eksploatacyjne wód podziemnychBibliografia..

Trudniej odnawialne zasoby wód podziemnych szacowane są w Polsce na ok. 16 km 3, przy czym ok. 1,8 km 3 jest już eksploatowane.RZGW.

Mapa województwa podkarpackie, skorzystaj z internetowej mapy, pozwoli Ci to w łatwy sposób odnaleźć wybraną miejscowość podkarpackie województwie.Mapa zabytków Wielkopolski.. Zasięg OSN.. Learn how to create your own.Klasyfikacja jakości wód w Polsce - system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku.. Jeśli wierzyć szacunkom, jesteśmy europejską .. Ocena jakości wód podziemnych dokonywana jest w oparciu o oznaczone w nich stęż enia wskaźnikó w toksycznych i nietoksycznych, ..

Antoni Kleczkowski: Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) w Polsce - własności hydrogeologiczne, jakość wód, badania modelowe.Kraków: 1998.

Tabela 2.2.Województwo wielkopolskie leży w środkowo - zachodniej części Polski.. Mapa województwa Wielkopolskiego, skorzystaj z internetowej mapy, pozwoli Ci to w łatwy sposób odnaleźć wybraną miejscowość w Wielkopolskim województwie.Mapa przedstawia pełną hydrografię Polski w podziale na 1083 arkusze w skali 1:50 000, w układzie współrzędnych PUWG-92.. Wytypowany do badań fragment wdk (rys. 1) o powierzchni ok. 1000 km2 charakteryzuje się zróżnicowaniem naturalnych warunków ochrony przed zanieczyszczeniem, intensywną eksploata-cją oraz zróżnicowaniem naturalnych czynników kształtujących chemizm wód podziemnych,1.. Jego stolicą jest Poznań.Graniczy z województwami dolnośląskim, opolskim, łódzkim, kujawsko - pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim.Powierzchnia województwa wielkopolskiego wynosi 29 826 km 2, a liczba ludności ok. 3,4 mln.Obszar województwa leży na terenie historycznej Wielkopolski, ziemii .Wybrane warstwy mapy sozologicznej: zrzuty ścieków i oczyszczalnie ścieków, emitory przemysłowe, punkty monitoringu, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, parki krajobrazowe , zespoły przyrodniczo -krajobrazowe, pomniki przyrody; cieki, kanały, (wody powierzchniowe)..

Zakres tematyczny mapy obejmuje działy: wodonośność, rejonizację wód podziemnych, hydrodynamikę, jakość wód ...Znaczna część Wielkopolski jest uboga w wodę.

Mapa jest udostępniona w postaci rastrowych obrazów, w formacie graficznym JPG, łącznie z legendą i hydronimami.Wypływy wód podziemnych, Wody podziemne, Przepuszczalność gruntów, Zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, Punkty hydrotechniczne pomiarów stacjonarnych.. mapa przeglądowa w wersji do druku » przykładowy arkusz »Mapy jednolitych części wód; Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; Program wodno - środowiskowy kraju; Warunki korzystania z wód regionu wodnegoOd kilku lat skupiamy się na możliwości eksploatacji gazu łupkowego, ale Polska znacznie większe zasoby ma w dziedzinie energii odnawialnej.. Od lat obserwowany jest niekorzystny bilans wodny; opady i spływ jednostkowy są poniżej średniej krajowej.. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy.. Projekt zintegrowanej sieci dla całego województwa wielkopolskiego opracowany został w latach 1999−2000.. Woda, która spada na powierzchnię Ziemi w postaci deszczu lub śniegu, wyparowuje, spływa do najbliższej rzeki (a dalej do morza), a także wsiąka w glebę, zasilając wody podziemne.. Fragment bazy mapy hydrograficznej (wybrane warstwy).Baza danych o użytkowych poziomach zwykłych wód podziemnych wraz z szerszą interpretacją głównego piętra, względnie - poziomu wodonośnego stanowiącego najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę..

Zakres tematyczny mapy obejmuje działy: wodonośność, rejonizację wód podziemnych, hydrodynamikę, jakość wód ...Mapa wód gruntowych posiada postać rastrową w skali 1 do 50 000.

Na pojezierzach w części północnej i środkowej regionu występuje ok. 800 jezior .Przeciętne zasoby wód powierzchniowych Polski wynoszą ok. 62 km 3, przy czym w roku bardzo suchym mogą one być mniejsze od 40 km 3, a w roku bardzo mokrym - większe od 90 km 3.. 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyćregionalnym (tabela 2.1., mapa 2.1.).. W Polsce przed przyjęciem prawa unijnego stosowano trzyklasowy system klasyfikacji czystości wód.Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, jest cyfrową bazą danych GIS, której zasób przedstawia warunki występowania wód podziemnych głównego piętra/poziomu wodonośnego, jego charakterystykę jakościową, ilościową oraz zagrożenia wód podziemnych.. Słownik hydrogeologiczny.. Rozporządzenie.. z dnia 1.03.. Data wejścia w życie.. Mapa wód gruntowych uwzględnia między innymi wypływy wód podziemnych, przepuszczalność gruntów, wody powierzchniowe, topograficzne działy wodne oraz punkty hydrometryczne pomiarów .Zasoby wód podziemnych gromadzone są w głównych zbiornikach wód podziemnych (GZWP), które są naturalnymi zbiornikami wodnymi znajdującymi się pod powierzchnią ziemi, gromadzącymi wody podziemne i spełniającymi szczególne kryteria ilościowe i jakościowe (tabela2.2).. Rodzaje wód .. Od 2001 roku rozpoczęte zostały systematyczneRegion wielkopolski leży w obrębie dorzecza Odry, przy czym 88% jego powierzchni odwadnia system cieków dorzecza Warty, a pozostałe 12% jest odwadniane przez systemy cieków Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy.Jakość wód rzecznych jest w większości pozaklasowa, ale ich stan ulega stopniowej poprawie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt