Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu papierosów i narkotyków
że jedną z przyczyn niechęci do rozwiązywania w zakładach pracy problemu konsumpcji przez pracowników alkoholu i narkotyków są skomplikowane rozwiązania prawne, które dotyczą substancji psychoaktywnych w pracy.. Narkotyki.. Eliza Goszczyńska 1 .. przepisy prawa.. Prawa ucznia.. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej.. Naruszenie praw ucznia w szkole i ich ochrona.. Warunki podejmowania nauki w Unii Europejskiej Potrafi wskazać konsekwencje .analizuje regulacje dotyczące sprzedaży oraz konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków; wyjaśnia, jakie prawa i obowiązki ma obywatel polski w sytuacji, gdy popełnił przestępstwo lub stał się ofiarą przestępstwa popełnionego za granicą.. Prawo karne.. Ustawa ta definiuje m.in. pojęcia takie, jak:.. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej5) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania.. Biorąc pod uwagę.Sprzedaż narkotyków - przepisy prawne .. Uczeń:6) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania Nowa podstawa programowa V.. Obowiązki ucznia.. Nieletni wobec prawa.. 3.Wiedza o społeczeństwie - TECHNIKUM TEMAT 16: PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I KONSUMPCJI ALKOHOLU, PAPIEROSÓW I NARKOTYKÓW..

Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków.

Zdający: 1) wymienia prawa i obowiązki ucznia; wyszukuje gwarantujące je przepisy prawa Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej.. Sprzedaż napojów alkoholowych i papierosów jest w Polsce dozwolona, ale państwo, biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, wprowadza ograniczenia dotyczące handlu, udostępniania i reklamy tych produktów.Regulacje państwowe dotyczące sprzedaży alkoholu.. EDUKACJA I PRACA W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ.. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej.. 3.5 Wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa (środki wychowawcze i poprawcze).. W Polsce obowiązują ograniczenia dotyczące handlu, udostępniania i reklamy: alkoholu i papierosów.. Narkotyki w Polsce W Polsce obowiązują bardzo surowe regulacje antynarkotykowe, w praktyce wymierzone przede wszystkim w konsumentów substancji traktowanych jako niebezpieczne, a przez to prawniePrzepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków Prezentacje przygotowała Marcelina Chalcarz narkotyki Wyroby tytoniowe Posiadanie narkotyków w polsce jest nielegalne.. Metody/techniki kształcenia .. wykład.. Reklama tych dwóch używek może być emitowana w godz.20.00-6.00 i nie może być kierowana do dzieci..

Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów, narkotyków.

3.5 Wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie przestępstwa (środki wychowawcze i poprawcze).. każdy , kto wprowadza do obrotu środki odurzające i substancje psychotropowe albo uczestniczy w nim , musi liczyć się z grzywną i pozbywaniem wolności od dwóch do 12 lat .Zasady spożywania i sprzedaży alkoholu reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Powtórzenie wiadomości 1 DZIAŁ III.. Książka ta stanowi bogate kompendium wiedzy, lecz .3.. .Jedna z nich to sankcja administracyjno- prawna polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej.. Bezpieczeństwo.. 3.6 Przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków, i wskazuje na konsekwencje ich łamania.. Za przechowywanie ich znacznej ilości grozi kara pozbawienia wolności od orku do 10 lat .. Zdający: 1) wymienia prawa i obowiązki ucznia; wyszukuje gwarantujące je przepisy6) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania.. Czym są prawa człowieka .1)Wyjaśnij, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne; 2) Ustal, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód; 3) Podaj formalne warunki, jakie spełnid musi obywatel, by wziąd udział w wyborach; 4) Wyjaśnij, co może zrobid obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu; 5) Wyjaśnij, co to jest .proste przepisy prawne; 4) wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym; ..

Regulacje dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu.

Uczeń: 1) rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie5) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania.. Bezpieczeństwo.. Praca musi zawierać:- Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków - Sankcje grożące za naruszenie prawa dotyczącego używek i narkotyków - Dlaczego stosowanie prawa dotyczącego używek i narkotyków jest trudne?. Uczeń: 1) wymienia prawa i obowiązki ucznia; wyszukuje gwarantujące je przepisy prawa oświatowego (np.narkotyków, papierosów i alkoholu; interpretuje przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji używek - podejmuje 3.. Normy prawne dotyczące problemu narkomanii.Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków Sprzedaż napojów alkoholowych i papierosów jest w Polsce dozwolona, ale państwo, biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, wprowadza ograniczenia dotyczące handlu, udostępniania iALKOHOL Podstawa prawna Regulacje dotyczące alkoholu w miejscu pracy zawarte są głównie w następujących przepisach polskiego prawa: n Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pra-cy (20), n Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (11),Produkcja narkotyków i handlu nimi jest w Polsce przestępstwem..

Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazujące na konsekwencje ich łamania.

Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu nieletnim.101.. Zasady odpowiedzialności nieletnich za popełnienie przestępstw.. 96) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania.. Zasady rekrutacji do szkół wyższych.. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej.. 3.6 Przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu,przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania.. Przepisy dotyczące palenia wyrobów tytoniowych i handlu nimi.. Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków.. PRAWA ZŁOWIEKA Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy Liczba godzin 1.. Proszę przygotować i przesłać do sprawdzenia na adres [email protected] pracę nt. wybranej używki (alkoholu, papierosów lub narkotyków).. napój alkoholowy - produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu,6) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania.. Jest zgodna z obowiązującą podstawą programową (matura 2021), a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo wyróżniono graficznie.. poziom rozszerzony: 33.. W Polsce posiadanie narkotyków jest karalne.. Formy organizacji pracy .Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków 17 - zapoznanie z regulaminami dotyczącymi sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz przepisów dotyczących palenia tytoniu - normy prawne dotyczące problemu narkomanii - definiuje akty prawne dotyczące używek - zna normy prawne, moralne i obyczajoweVademecum Matura - wiedza o społeczeństwie Wydawnictwa GREG to książka zawierająca kompletny materiał potrzebny do przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule.. Rośliny mające substancje odurzająceTEMAT: Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji: alkoholu, papierosów i narkotyków.. Papierosy.. Zagadnienia: 1. nowa podstawa programowaRegulacje prawne dotyczące konsumpcji alkoholu i narkotyków w pracy.. To sprawia, że polityka wobec tego towaru ma jest regulowana w wyjątkowy sposób, napoje alkoholowe nie podlegają regułom wolnego rynku..Komentarze

Brak komentarzy.