Strategia rozwoju województwa śląskiego śląskie 2020
Po pięciu latach, w wyniku zmiany uwarunkowań gospodarczych i społecznych oraz zasad prowadzenia polityki regionalnej po akcesji Polski do Unii Europejskiej, przystąpiono do jej aktualizacji i opracowano dokument pt .wojewÓdztwo ŚlĄskie strategia rozwoju wojewÓdztwa ŚlĄskiego ŚlĄskie 2020 katowice, luty 2010 r. 2 spis treŚci: wprowadzenie diagnoza ogÓlna wizja bilans strategiczny regionu swot.W poniedziałek, 19 października, radni sejmiku jednogłośnie przyjęli strategię rozwoju woj. śląskiego do 2030 r. Chodzi o dokument zwany umownie "Zielone Śląskie".. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000824122, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 6342972979, Regon: 385412081.Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 (Strategia) identyfikuje możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki interwencji umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy.. Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030" wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych.Ruszają konsultacje społeczne.. Po ponad 20 latach od zmiany systemowej, która zachwiała podwalinami funkcjonowania tradycyjnych przemysłów stabilizuje się nowa tkanka gospodarcza i naukowa regionu.Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr IV/38/2/2013 na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2013 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020", przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku..

2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.

Wśród nich są dwa projekty z udziałem Polski.. Jak zapisano we wstępie, jednym z kluczowych wyzwań regionu jest dynamizacja procesów sprawiedliwej transformacji regionu - w kierunku nowoczesnej, zielonej gospodarki.Strategia "Śląskie 2030", nosząca subtytuł "Zielone Śląskie", jest aktualizacją dokumentu z 2013 r., sięgającego wówczas zakresem 2020 r. Prace nad obecną, piątą już edycją regionalnej strategii, podjęto w 2018 r. Sygnuje ją zarząd województwa kierowany przez marszałka Jakuba Chełstowskiego.Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+.. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust.. zm.), art. 39 ustawy .Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, lipiec 2013 r. Optymalizacja efektów w zakresie wdrażania przyjętych celów i wydatkowania posiadanych środkówPlan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ poprzez jego ścisłe powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" stanowi kluczowy element zintegrowanego planowania strategicznego.Strategię rozwoju woj. śląskiego do 2030 r. przyjął w poniedziałek sejmik tego regionu..

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu.W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2006-2020 Katowice 2006 .

Włącz menu Menu.. Komisja Europejska ogłosiła finalistów tegorocznej edycji nagród w tym prestiżowym konkursie.. Strona Główna; .. 2020-10-21 14:48:36.. Opracowanie: Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 KatowiceRadni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+".. Konsekwencją wspólnych inicjatyw podejmowanych przezStrategia Rozwoju Województwa Podlaskiego Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego.. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1128/258/IV/2013 z dnia 28.05.2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoPliki do pobrania 6,1MB PDF Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" Historia dokumentuStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020", przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku.. Spis treści .. w celach porównawczych, wykorzystano także określony w —Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 Œ 2020fl podział województwa na cztery subregiony, tzw. obszary polityki rozwoju:Podczas Forum, które obradowało w Sali Sejmu Śląskiego, zaprezentowano projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 - podało biuro prasowe Marszałka .Niniejszy projekt stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+"..

zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn.

Szukaj.. Szukaj.. "Dynamizacja procesów .Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 Województwo Śląskie jest regionem udanej restrukturyzacji.. Za aktualizacją Strategii przemawiały zmieniające się .Zaktualizowana Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej stanowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. Ponadto jest zgodna z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 rokuKatowice, 11 października 2018 r. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" Konferencja otwierającaOpracowane dokumenty Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020 - RSI WSL, Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 - PRT stanowią mały wycinek rozwiązań tworzonych i wdrażanych dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez efektywną i lepiej adresowaną pomoc publiczną.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ poprzez jego ścisłe powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" stanowi kluczowy element zintegrowanego planowania strategicznego.Na temat oczekiwań i kierunków rozwoju województwa, dyskutowali w Sali Sejmu Śląskiego uczestnicy debaty regionalnej „Śląskie 2030 - wizja i cele rozwoju" W związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa, marszałek Jakub Chełstowski zaprosił do dyskusji szerokie grono wiodących aktorów sceny regionalnej.Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd województwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt