Mocne i słabe strony ucznia upośledzonego w stopniu lekkim
Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia realizowanych w szkole.. uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp. H. w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy, m.in.Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 4.. Odpowiednio przeprowadzona rozmowa pozwoli na pozbycie się lęków i pozwoli wzmocnić motywację do nauki.. Mocną stroną uczennicy jest dobra technika czytania; tempo czytania na wysokim poziomie.. Tym bardziej było to dla mnie ważne,że w roku szkolnym 20042005 otrzymałam nauczanie indywidualne z chłopcem ,u którego stwierdzono tego typu niedorozwój.. Słaba jest natomiast merytoryczna strona czytania, nie zapamiętuje treści czytanego tekstu.. Słowa, Myślenie u tych osób pozostaje w stadium operacji konkretnych.. Czytelne podpisy uczestników zespołu Podpis Dyrektora.. Dopiero w nowej szkole uczeń nikomu nie znany okazał się bardzo zdolny i dziś powodzi mu się świetnie-ma też bardzo mądrą nauczycielkę, która szybko znalazła jego mocne strony i na tym bazuje..

... Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.

Określić pozytywne i negatywne emocje i ich wpływ na wynik zachowań i uczenia się Współpracować w grupie .Plan zajęć rewalidacyjnych został opracowany dla ucznia klasy V SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. Jej idea oparta jest na poglądzie, według którego podstawą wychowania i nauczania jest zrozumienie potrzeb dziecka i jak najlepsze ich zaspokojenie.Uczeń chętnie i aktywnie bierze udział w lekcjach, stara się wykonywać ćwiczenia w stopniu, na jaki pozwalają jego możliwości psychoruchowe.. Najbardziej upośledzony jest rozwój myślenia abstrakcyjnego, brak jest wyższych form myślenia.Mocne i słabe strony ucznia - IPET Zasadnicze informacje o uczniu wynikające z poziomu funkcjonowania zawierające się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych i wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą przyjmować formę jak poniżej:Zasadnicze informacje o uczniu wynikające z poziomu funkcjonowania zawierające się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych i wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą przyjmować formę jak poniżej: Zasadnicze informacje o uczniu wynikające z: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Stan zdrowia dziecka (w tym przyjmowane leki).Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ..

Słabe strony ucznia Chłopiec jest uczniem małomównym.

Jest koleżeoski.. Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim .jest bardzo dobre - na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.. Opracowane przez ORE dla potrzeb szkolenia rad pedagogicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - SDSiZ 2011 r.Strona główna; Publikuj u nas »» ZDALNE NAUCZANIE.. Jest zaradny i samodzielny w sytuacjach codziennych np. ubieranie.. Wymagania edukacyjne to przewidywane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.Dzieci upośledzone w stopniu lekkim potrafią dokonywać pewnych operacji logicznych, takich jak: klasyfikacja, szeregowanie, dodawanie, mnożenie, przyporządkowanie.. Wymienione operacje dokonują pod warunkiem odwołania się do konkretu.. Kędzierzyn-Koźle.W naszym wzorze IPET znalazły się między innymi informacje dotyczące charakterystyki psychopedagogicznej ucznia czyli jego mocne i słabe strony w obszarze funkcjonowania poznawczego, społeczno-emocjonalnego i umiejętności szkolnych.. Marta pisze poprawnie, w dobrym tempie, poziom graficzny pisma prawidłowy.. Cele i sposoby oddziaływań rewalidacyjnych opracowano na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe..

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

kształcenia specjalnego dla ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, terapia logopedyczna, rewalidacjaINDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY DLA UCZNIA UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Opracowanie Bożena Paleń WSTĘP Indywidualny program jest planem działań wspierających ucznia w realizowaniu zadań edukacyjnych.. Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim i różnice w ich rozwoju są mało dostrzegalne , w stosunku do ich rówieśników o prawidłowym rozwoju.Ich braki dotyczą głównie sprawności intelektualnej, przez co napotykają wiele trudności przy opanowaniu programu szkolnego.Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien mieć motywację do pracy, aby z dużą pomocą nauczyciela: Określać swoje słabe i mocne strony, zainteresowania, upodobania, umiejętności.. Marcin rozpoczął naukę z rocznym opóźnieniem i nie uczęszczał do zerówki.W pierwszej części arkusza Prezentacja ucznia (mocne i słabe strony ) należy zaznaczyć odpowiednią wartość od 1 - 5, gdzie 1 oznacza brak umiejętności, zachowań, nawyków itd., a 5 - najczęstsze występowanie.. Powodzenia.. Słabe strony ucznia: .. • szkolenie nauczycieli pracujących z uczniem na temat funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, jej potrzeb edukacyjnych, adekwatnych metod, form pracy - prowadzone przez psychologów PP-P:Główną osią nowej strony neuroróżnorodni.com jest niepełnosprawność intelektualna..

Bez podziału na mocne i słabe strony.

W przypadku ucznia słabego nauczyciel musi przeprowadzić taką analizę razem z uczniem.. Słabe strony: Posiada ubogi zasób słownictwa, jest biernyWiedząc to postanowiłam napisać program dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.. Następnie ujęto informacje dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia oraz inne dodatkowe informacjeBardzo słabo radzi sobie z syntezą wzrokową.. Wykonuje estetyczne prace plastyczne.. Prawidłowo organizować swoje miejsce pracy.. Mogą występować trudności w rozumieniu, budowaniu zdań złożonych i posługiwaniu się nimi.G.. Opinia o uczniu - rekomendacja do programu stypendialnego dla zdolnych uczniów.. Dlatego też ważne jest możliwie szerokie stosowanie czynności konkretnych, doświadczeń i obserwacji, zanim dziecko przejdzie do schematu, kodu, symbolu.. stosowane ciekawe i atrakcyjne metody pracy oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne i urządzenia techniczne zachęcające ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym do aktywności i dające mu radość z odnoszonych .poznania jego słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.. W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych .Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim swoje myśli wyrażają w sposób rozwlekły, używając często wyrażeń w niewłaściwy sposób, bez pełnego ich rozumienia.. Nie zauważono żadnych odchyleń od normy.WSTĘP Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.. Małgorzata Majda.. Rodzaj zaburzeń Najwolniej rozwija się sfera mowy i komunikacji oraz relacji społecznych Mocne i słabe strony ucznia: Mocne strony: .Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna Mocne strony dziecka: Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku funkcjonują prawidłowo.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień .Ewaluacja procesu (w jaki sposób zadania zostały zrealizowane?). Określanie punktowe służy jedynie do orientacji w nasileniu obserwowanych zachowań.W szkole przez etykietę, która szła za nim z przedszkola był najgorszy-niestety.. Bez podziału na mocne i słabe strony.. Z poświęceniem uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, nierzadko wykazując się znajomością ich zasad.Mocne strony ucznia: .. Myślenie dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ma charakter konkretno-obrazowy, sytuacyjny.. Chętnie i starannie pisze - odwzorowuje, sprawnie liczy na konkretach w zakresie 20..Komentarze

Brak komentarzy.