Gatunki literackie średniowiecza

gatunki literackie średniowiecza.pdf

Można w nim znaleźć legendy przedstawiające losy wielu ascetów i .Gatunki literackie średniowiecza.. Nazwa epoki.. Ukazuje obrazy z życia świętych i męczenników.. Schyłek średniowiecza przypada na drugą połowę XV w.Sztuka nierzadko nawiązywała do średniowiecza.. parainesis - zachęta, ostrzeżenie, rada.. Określ cechy i znaczenie literatury parenetycznej w średniowieczu.. Już w końcu XIV w. przetłumaczono go na język polski.. Cele i cechy literatury, Epoka trwała od 476 roku (upadek cesarstwa zachodniorzymskiego) do roku 1492Wzorce osobowe średniowiecza: Pareneza z gr.. epoka: Średniowiecze.. Posiada cechy hagiograficzne i parenetyczne.. Głównym założeniem tego gatunku literackiego jest prześmiewcze piętnowanie pokazywanych w satyrach zjawisk, grup społecznych, stosunków społecznych bądź kwestii obyczajowych lub politycznych.Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Gatunki literackie hagiografia - gatunek literacki, na który składają się żywoty świętych, mogą być pisane wierszem lub prozą, przedstawiają koleje życia bohatera, eksponując jego cudowne narodziny, młodość (często grzeszną), moment nawrócenia, cuda za życia i po śmierci, które potwierdzały jego świętośćŚredniowiecze epoka literacka, opracowanie epoki, wszystko o epoce średniowiecza Tematyką epoki średniowiecza była: religia, rycerstwo,dwór oraz historia..

Gatunki literackie średniowiecza .

Romans rycerski - rozbudowany utwór narracyjny, o fabule zwykle jednowątkowej, obfitujący w zawikłane sytuacje, intrygi, nieprawdopodobne zdarzenia i zbiegi okoliczności, mające najczęściej charakter awanturniczo-erotyczny.Podstawowe gatunki literatury religijnej średniowiecza: apokryf (gr.. Tematem jest życie świętego lub męczennika.. Nowożytny kształt pieśni jako wiersza wywodzi się z utworów Horacego i ód greckich.GATUNKI LITERACKIE ŚREDNIOWIECZA dramat- misterium, moralitet, dramat liturgiczny liryka-liryka maryjna, liryka miłosna, wiersz średniowieczny epika- epos rycerski, gesta, żywoty świętych, kroniki, kazania, apokryfy.. Na gruncie polskim był inspiracją dla wielu pisarzy.. CECHY LITERATURY ŚREDNIOWIECZNEJ Dwujęzyczność i uniwersalizm.Gatunki literackie najchętniej wykorzystywane w poszczególnych epokach literackich.. Literatura parenetyczna?. Roczniki (annały) - utwory przedstawiające wydarzenia w porządku chronologicznym.. W średniowieczu bowiem dominującym hasłem było „memento mori" czyli 'pamiętaj o śmierci'.Odwołując się do konkretnych utworów literackich, omów średniowieczne gatunki literackie.. Utwór jest hymnem i pieśnią religijną, a dokładniej pieśnią maryjną.. 85% Romantyczne gatunki literackie, ich żywotność uzasadniona tendencjami epoki.Gatunki literackie typowe dla literatury średniowiecznej: legenda (dosłownie: utwór przeznaczony do czytania) - utwór, który jest przesycony niezwykłymi i cudownymi motywami..

83% Gatunki literackie w Średniowieczu.

(zbiory: Jakub z Voragine „Złota legenda" oraz „Legenda austriacka") Pieśń - wiersz zdaniowo-rymowy, początkowo nie .Kronika - gatunek prozy historiograficznej, opowieść o dziejach przeszłych lub współczesnych, utrzymana w porządku chronologicznym zdarzeń.. Hagiografia (żywotopisarstwo świętych) Złota legenda Jakuba da Voragine'a Zbiór żywotów świętych z XIII w., bardzo popularny w późniejszych latach.. Średniowiecze.. Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny", „ukryty".. Mikołaj wykazał się niemała wiedzą w zakresie konstrukcji tego .Finezje literackie to cykl audycji Polskiego Radia, poświęcony znanym przedstawicielom świata literatury oraz zjawiskom literackim.. Antyk .. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż.Gatunki literackie średniowiecza.. przedstawia wzory godne naśladowania, kształtuje wzorce osobowe, praktyczne wskazówki jak postępować, kreowanie przykładów i dobrych rad.W średniowieczu były to wzory świętego, władcy i rycerza.Gatunki literackie średniowiecza Język polski, Średniowiecze.. Przejście pomiędzy epokami jest płynne jednakże względem siebie są one kontrastowe..

Gatunki literackie.

Para kochanków z Werony stała się powszechnie znanym symbolem miłości nie znającej .Główne gatunki literackie średniowiecza to: dramat (szczególnie misterium, moralitet, dramat liturgiczny), epika (tu zwłaszcza saga, epos rycerski, kazanie, kronika czy annał), poezja liturgiczna i świecka (pieśń, hymn, sekwencja, psalm)Koniec średniowiecza wyznaczają trzy wielkie wydarzenia, a mianowicie: upadek Konstantynopola (1453 r.), odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492 r.) i wynalezienie przez Gutenberga ruchomej czcionki (1450 r.).. Gatunki przyjęte ze średniowiecza: Sonet - wiersz liryczny który w okresie renesansu pisał np. Petrarka, Szekspir i Mikołaj Sęp Szarzyński.. Epopeje średniowieczne: - "O Karolu Wielkim i jego 12 palladynach" - epopeja francuska - "O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu" - epopeja angielska oparta na podaniach celtyckichPieśń - gatunek literacki poezji lirycznej, o genezie związanej z obrzędami i muzyką (pieśni ludowe, pieśni średniowieczne), od której stopniowo się uwolnił, stając się samodzielną formą wyrazu.. Satyra posługuje się środkami .3.. - żywot - legendy o życiu i dokonaniach świętych.Średniowiecze jest drugą epoką literacką następującą po starożytności..

84% Gatunki literackie Romantyzmu.

Łączy elementy wiedzy historycznej z fikcją literacką i tendencjami moralizatorskimi, politycznymi.. Apokryf - definicja i przykłady.. apokrypohs - tajemny, ukryty, niejasnego pochodzenia) to pismo starożydowskie bądź starochrześcijańskie, nawiązujące treściowo, gatunkowo i stylistycznie do historii biblijnej, ze względu na niejasne pochodzenie, falsyfikatowy charakter czy treści heretyckie .Gatunki literackie uprawiane w średniowieczu.. Pieśń to utwór liryczny podzielony na strofy, zwykle o tematyce poważnej.. Zanik typowego .Bogurodzica - Gatunek literacki.. W Europie rozpoczęły się w 476 r., zaś w Polsce - w 966 r. (chrzest Polski).. Posted on 12 lutego 2014 by admin W średniowieczu mają początek literatury narodowe większości krajów europejskich, w znacznej mierze wywodzące się z ustnej twórczości ludowej, dawnych wierzeń i folkloru.Gatunki literackie uprawiane przez starożytnych były ulubionymi forami twórców humanistycznych.. Nazwę średniowiecze, czyli wieki średnie (łac. medium aevum) wprowadzili twórcy renesansu.Epoki literackie - średniowiecze i renesans.. Oznacza to, że treściowo związany jest z kultem Matki Boskiej.. Omów ideał: władny, rycerza, świętego i ascety.Główne gatunki literackie średniowiecza: - kronika - utwór dziejopisarski typowy obok rocznika dla średniowiecza, zawierający opis wypadków przeszłych lub współczesnych autorowi; pisana po łacinie, np. Kronika Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza.. Pieśni maryjne były istotne dla polskiej poezji religijnej epoki średniowiecza.. Kolejna epoka literacka to średniowiecze, czyli wieki średnie, medium aevum, jak je określali pisarze renesansowi.. Omów cechy kultury średniowiecza, odwołaj się do konkretnych przykładów z literatury.. Istotą satyry jest krytyczna postawa autora wobec rzeczywistości, ukazanie jej w krzywym zwierciadle.. .Jako gatunek literacki ośmieszający lub piętnujący przedstawione w nim wady ludzkie, osoby, obyczaje, idee, stosunki społeczne i polityczne, stanowiska, konkretnych ludzi, cechy ich mowy, zachowania.. Pieśń maryjna.. W poszczególnych odcinkach poznajemy znanych twórców, słuchając fragmentów utworów, niekiedy w ich własnym wykonaniu, oraz przez wypowiedzi bliskich im osób, komentarze krytyków i historyków.. Jeśli zaś chodzi o pisarstwo, w romantyzmie rozwinęło się kilka typowych dla tej epoki gatunków literackich: Dramat romantyczny - inspirowany twórczością Szekspira poprzez wprowadzenie postaci i wydarzeń fantastycznych, niesceniczny.. Zazwyczaj realizowały podobny schemat: pobożne dzieciństwo, rezygnacja z majątku, śluby czystości .Gatunki typowe dla średniowiecza Materiały "Romeo i Julia" - nawiązania literackie Nawiązania literackie Romeo i Julia to utwór, który wywarł ogromny wpływ na twórczość literacką.. Typowe dla legendy są cechy parenetyczne oraz hagiograficzne.GATUNKI EPICKIE: Epos rycerski - podgatunek eposu, rozwijający się w Średniowieczu, opowiadający o czynach walecznych rycerzy.. Legenda - dosłownie „czytanka", utwór nasycony motywami niezwykłości i cudowności.. Pierwsze satyry były tworzone już w starożytności.. 82% Epos w antyku, średniowieczu i czasach nowożytnych, podobieństwa i różnice..Komentarze

Brak komentarzy.