Art 20 ust 1 i art 22 ust 2 karty nauczyciela
23 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.. 1-3, za-W związku ze zwiększeniem, o którym mowa w ust.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust.. Dyrektor szkoły w razie: 1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy; 2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby .Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 całkowita lub częściowa likwidacja szkoły ust.. 5a, oraz:2) w art. 9b ust.. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust.. 3, 4 lub 5, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:ust.. Z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika, że rok szkolny trwa od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego.nauczyciel zatrudniony w placówce zostanie na mocy orzeczenia sądu przywrócony do pracy w poprzedniej placówce (art. 48 Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust.. Obowiązek zapewnienia wykonywania czynności, o których mowa w ust..

Do takiego nauczyciela nie ma zastosowania przepis art. 91b ust.

Pozostało jeszcze 89 % treści.. zm.) - doprecyzował treść art. 23 ust.. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust.. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy .49) W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust.. 2 Karty Nauczyciela).. 1 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 6, stosuje się art. 43 ust.. 1 pkt 2 który będzie miał zastosowanie w przypadku częściowej likwidacji szkoły albo w przypadku zmian .W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust.. Dyrektor szkoły w razie: częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu .2) w art. 9b ust.. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach .Karty Nauczyciela [.].

1 Karty Nauczyciela przysługuje odprawa w wysokości ...Na podstawie Karty nauczyciela art. 20 ust.

/od 1.09.2018/ Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust.. 2 pkt 1 lit. a i b KartaNauczU .Karta Nauczyciela 24 Września 2008.. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust.. 2 pkt 1 i 1b oraz art. 9e ust.. 2 p.3 Karty Nauczyciela (orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy).. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie są obowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych tą ustawą.. 9 ust.. 1 pkt 1 oraz ust.. 1 i 1a oraz ust.. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach .Karta Nauczyciela w kilku przypadkach przewiduje prawo nauczyciela do świadczenia w postaci odprawy pieniężnej.. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia.. (uchylony) 2.4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust.. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowi ązkowego wymiaru zaj ęć, rozpocz ętego i realizowanego w trybie i na zasadach okre ślonych w przepisach rozdziału 3a, z tym Ŝe w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.. 1 i 2, do dotacji wypłacanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom na podstawie art. 15, art. 16, art. 18, art. 20, art. 25 ust..

1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art..

1, pkt 2, iż do rocznego okresu nieobecności w pracy wlicza się te dni, w które w szkole nie odbywają się zajęcia, a na które nauczyciel nie miał zwolnienia lekarskiego.Komentarz do ustawy - Karta Nauczyciela Stradomski Art. 1 1a) nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsul - .. (art. 22 ust.. Niewyrażenie zgody na takie rozwiązanie skutkuje zastosowaniem art. 20 ust.. 1 pkt 1 który stosowany jest w przypadku całkowitej likwidacji szkoły i art. 20 ust.. Zgodnie z art. 20 KN dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy.Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust.. Odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 ust .Nauczycielka odeszła z pracy w dn. 30.11.2009 r. na podst. art.23.1 p.3 oraz ust.. 1 KartaNauczU - oznacza to że jest .. rzy (art. 1 ust.. Art. 85.Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie na podstawie art. 20 ust.. 1 otrzymuje brzmienie: „1.. l, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust.. W dniu 04.01.2010 r. ówczesny dyrektor przyznał jej jednorazową odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.4.. 2 stosuje się także do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę..

1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust.

2 tejże ustawy".. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust.. 1 pkt 4 .4.. 1 Karty Nauczyciela i rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem.Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat reguluje generalnie art. 33 ust.. 1 Karta Nauczyciela), nauczyciel zostanie powołany na stanowisko w drodze konkursu oraz zatrudniony na podstawie powołania (art. 68[3] Kodeks pracy w zw. z art. 91c ust.. 1 pkt .. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust.. 10 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust.. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust.. Na jego podstawie nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może .Stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania może ulec rozwiązaniu tylko w sytuacjach wskazanych w ustawie - Karta Nauczyciela.. 1 pkt 1 oraz ust.. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust.. 3, odpowiedni stopień - właściwy minister.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)Zgodnie z art. 27 ust.. 1 KN rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwali-fikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust.. Przepisy ust.. Karta Nauczyciela - 1.. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust.. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu: 1) na wniosek nauczyciela; 2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela .Art.. Najczęstszą zaś przyczyną wypowiedzenia są tzw. zmiany organizacyjne.. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach .Treść art. 20 Karty Nauczyciela wskazuje na dwie sytuacje faktyczne, które mogą stanowić podstawę rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z nauczycielem, a mianowicie art. 20 ust.. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust.. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust.. 1-3 oraz art. 83 ust.. Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku 18 Grudnia 2007. ustawy - Karta Nauczyciela.Należy jednak zaznaczyć, że przedstawione powyżej zasady .3) przedszkolach, o których mowa w art. 1 ust.. 1 otrzymuje brzmienie: "1.. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust.. 1 pkt 2 oraz ust.. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust.. 1 ustawy Karta Nauczyciela.. 1 pkt 1 ust.. Okoliczności i zasady powstania obowiązku zapłaty nauczycielowi odprawy zostały zasadniczo uregulowane w treści art. 20 KN, art. 28 KN i art. 87 KN.. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.Art.. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust.. 2 Karty Nauczyciela.. 1, nie ma możliwości zatrudnienia .W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust..Komentarze

Brak komentarzy.