Gospodarką odpadami i opakowaniami
Koordynator programuCeniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS.. Przeczytaj, jakie są twoje obowiązki w zakresie gospodarki odpadami.Na początku 2018 r. Ministerstwo Środowiska uruchomiło długo zapowiadaną Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwaną również Bazą danych o odpadach (w skrócie BDO).. 3 i art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinien oprócz rocznego sprawozdania przedłożyć marszałkowi województwa w .- opakowania załącznik 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - produkty - poziomy w 2016-2017 zalacznik_4a_2018 , poziomy w 2015 załącznik 4a do 2016 , preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu roczne poziomy odzysku produktyracjonalna gospodarka odpadami 20 sierpnia 2020 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolnie on-line dla Wnioskodawców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu 2.1.6.. 13) publicznej kampanii edukacyjnej - rozumie się przez to każde działanie mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z .BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany od kwietnia 2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce..

Cena szkolenia:Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wraz z bazą stworzony został rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,Opakowanie - wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem jest zabezpieczenie towaru lub otoczenia w trakcie transportu i przechowywania.. Uprawnienia organów kontrolnych.. Projekt ma uwzględniać wymagania tzw. pakietu odpadowego - nowelizacji sześciu unijnych dyrektyw, które .Gospodarka odpadami i opakowaniami w obliczu najnowszych zmian - decyzje administracyjne wg.. - Akty Prawne.. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne.. W przypadku gdy masa jest mniejsza niż 1 kg, należy podać 0,001 Mg.. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,Objaśnienia: 1) Należy podać z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora .• planach gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, m.in. poprzez organizowanie kampanii informacyjnych dla konsumentów -art. 13.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r .W przypadku awarii Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (obecnie i po 31 grudnia 2020 r.) uniemożliwiającej przygotowywanie dokumentacji odpadowej, należy te dokumenty sporządzić w wersji papierowej lub elektronicznej poza BDO..

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarki odpadami.

Organy administracji są obowiązane do zamieszczenia w planach gospodarki odpadami, sporządzanych zgodnie z art. 7 tzw. dyrektywy ramowej o odpadach (75/442/EWG), rozdziału poświęconego gospodarce .Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.. Opracowano na podstawie: t.j.. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,A w najbliższym czasie wymogi dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z pewnością ulegną zaostrzeniu wraz z wprowadzaniem programów gospodarki o obiegu zamkniętym.. Uzyskiwanie wpisów oraz dokonywanie zgłoszeń w rejestrach przedsiębiorców.. Gospodarka opakowaniami,Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,Dz.U.2020.0.1114 t.j.Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. Zadzwoń!. 25 - 26 czerwca 2019 r. Millennium Plaza, Al.. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta ma za zadanie odpowiednie przydzielenie odpowiedzialności za odpady opakowaniowe i zwiększenie ich przydatność do recyklingu.. Prezentacja - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (PDF 0.9 MB) Webinarium dla Urzędów Gmin z zakresu przygotowania Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,gosp.opakowaniami,Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,Dz.U.2020.0.1114 t.j.„6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) przedsiębiorców: a) będących organizacjami odzysku opakowań, b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: - odpadów opakowaniowych, - produktów w opakowaniach, c) eksportujących: - odpady opakowaniowe .1..

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Wprowadzasz do obrotu produkty w opakowaniach?. Oznacza to, że dostosowanie się do nowych przepisów jest i będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw i organów administracji, nie tylko .Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu w roku produkty w opakowaniach do 1 tony, któremu zgodnie z przepisami przysługuje pomoc de minimis określona w art. 6 ust.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150), z .Producent a gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. ☎ 22 845 52 53O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI - BDO Instrukcja składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - Dział I Metryka dokumentu Autor dokumentu: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Wersja dokumentu: 1.0 Status obowiązujący: ObowiązującyO PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI - BDO Instrukcja składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - Dział XII Metryka dokumentu Autor dokumentu: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Wersja dokumentu: 1.0 Status obowiązujący: ObowiązującyUstawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,gosp.opakowaniami,Rozdział 3..

Innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.

Pełni on często funkcję narzędzia marketingowego, pobudzającego swoim estetycznym wyglądem oraz przekazem marketingowym (danymi nt. produktu, informacjami na temat marki, przedsiębiorstwa) do nabycia towaru.prowadzenia rejestrów podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodaru-jących odpadami, jak również zasady prowadzenia ewidencji odpadów.. Można to zrobić poza Bazą Danych o Odpadach tylko w czasie awarii BDO, a nie .Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa.. ️16 lat doświadczenia ️ Ponad 18 500 przeszkolonych osób ️3700 przeszkolonych firm i instytucji.. nowych zasad, rejestr BDO, sprawozdawczość i ewidencja - warsztaty.. 2) Maksymalna zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu została określona w art. 11 ust.. Ponadto w Poradniku zwrócono uwagę, na utworzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (tzw.Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np.Racjonalna gospodarka odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że została przyjęta zmiana programu priorytetowego 2.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt