Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego 2020
Numer 155 - Sierpień/Wrzesień 2020 r.Przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy na kopię oceny dorobku zawodowego; Komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się oawans na stopień nauczyciela kontraktowego na komisję kwalifikacyjną.. 21 dni •Dyrektor ustala ocenę dorobku .Nauczyciele kontraktowi i mianowani mają prawo rozpocząć staż w szkole, w której są zatrudnieni w ramach zastępstwa.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. Czas na ustalenie oceny dorobku przez dyrektora (po zasięgnięciu opinii rady rodziców) -21 dni.. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Procedura ustalania oceny dorobku zawodowego 7 dni •Nauczyciel oddaje dyrektorowi sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Nauczyciel przedstawił opiekunowi stażu dokumentację spełnienia wymagań kwalifikacyjnych oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. Bolesława Chrobrego w Gnienie ul. Kostrzewskiego 3 PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego, dotyczcy: mgr Agnieszki Nowakowskiej-Krzesiskiej, nauczycielki kontraktowej o przedmiocie .przedstawia dyrektorowi przedszkola projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie .Wzór 10.. 2019 r. Rozpatrzenie wniosku do 31 grudnia 2019 r. Wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r. wtorek, 8 października 2019 7Czytaj więcej o: Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego 23 października 2020 Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować..

Projekt oceny dorobku zawodowego od opiekuna stażu -7 dni.

zrealizowała zadania przewidziane na wyżej wymieniony okres stażu w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i .PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego dotyczy: Pani .nauczyciela stażysty, zatrudnionej w. opracowany przez opiekuna stażu .. za okres stażu od 1.09.2016r.. OCENA POZYTYWNA .. W okresie od 01.09.2019 r. do 31.05.2020 r. w/w nauczycielka odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego.Plik zawiera przykładowy schemat oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, który opiekun stażu musi opracować w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie Pani Katarzyna Kuczewska odbyła staż w wymiarze - 2 lata i 9 .Propozycja oceny dorobku zawodowego.. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. Numer 156, Październik 2020 r. TEMAT NUMERU Komu przydzielać zajęcia specjalistyczne.. W szczególności zaś:Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.. Numer 157 Listopad 2020 r. TEMAT NUMERU Zatrudnienie pracownika z art. 15 UPO - praktyczne wskazówki..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego .PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO: nazwisko i imię - nauczyciela kontraktowego za okres stażu [ od - do] OCENA POZYTYWNA Uzasadnienie: Kompletność dokumentacji.. W ustawie znalazły się także przepisy przejściowe.Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2020/21.. 14 dni •Dyrektor zasięga opinii rady rodziców .. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.2.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO KATARZYNY KUCZEWSKIEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2015 Data zakończenia stażu : 31.05.2018 Opiekun stażu : Anna Kłopocka Miejsce odbywania stażu : Szkoła Podstawowa im.. Muszą jednak zadbać o to, aby dyrektor dokonał oceny cząstkowej dorobku zawodowego nauczyciela za odbyty okres stażu.przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie 7 ..

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.1 mgr Barbara Piasecka Gniezno, 31 maja 2003 r. nauczyciel mianowany I LO w Gnienie składa w/m do Dyrekcji I Liceum Ogólnokształccego im.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.5c.. karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.. W projekcie oceny szczególnie uwzględnia opinię na temat obserwowanych zajęć i stopień zaangażowania nauczyciela w realizację wymagań niezbędnych do .Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2020 r. w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 171407 razy.. Jeżeli złożenie wniosku do dyrektora nastąpi do 31.10. poz 2215), Rozdział 3aProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego XX .. za okres stażu od 1 września 2003r.. Pani XX .. ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie stażu od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2005r.. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż.Plik Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stazu.docx na koncie użytkownika Miracz • folder Nadzór pedagogiczny • Data dodania: 22 sty 2011Specyficzna sytuacja, w której znajdują się szkoły nie wiąże się ze zmianą terminów i zasad ustalania oceny dorobku zawodowego.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Ocena pracy nauczyciela w portalu Edux.pl.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu .. się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizował(a) zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. do 31.05.2017r., długość stażu 9 miesięcy.3..Komentarze

Brak komentarzy.