Czyste powietrze załącznik nr 2

czyste powietrze załącznik nr 2.pdf

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.. Program, do którego nabór wniosków ruszył 19 września br., ma na celu uniknięcie, a co najmniej zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, za co odpowiadają domy jednorodzinne.Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne".. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.. Program Priorytetowy Czyste Powietrze; 1a Załącznik nr 1 - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową; 1b Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.. Wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót.. Ogólne wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót2.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok..

Program priorytetowy „Czyste powietrze" 2.

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 4 wersja 1.5/19.09.2018 Programu priorytetowego Czyste powietrze, polegająca na wypełnieniu formularza wniosku w punkcie B.2.2.. 5 Niewłaściwe wykreślić.Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz; 1.. Udzielone Dotowanemu dofinansowanie w formie dotacji nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.. b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie .. poziom dofinansowania Wniosek _o _płatność _ _- _podwyższony _poziom _dofinansowania.pdf 0.97MB Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność .stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanego dalej „przedsięwzięciem".. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową..

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 do 30.06.2019.

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 2 wersja 1.4/17.09.2018 b) - zielone pole tekstowe, w tych polach można wpisywać wymagane treści c) - szare pole - nie ma możliwości ich uzupełniania, bez dodatkowej aktywacji pól d) - pole czerwone oznacza, że wpisano niepoprawną wartość - pole zawiera błąd, który należyUwaga: do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o zmianie Programu, tj. 15.05.2020 r.Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy.. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne" 2.. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych".Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok..

9 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz załączniku nr 1 „Wymagania Techniczne" do tego Programu.

(załącznik nr 2 do Wzoru E) 1.3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (załącznik nr 4 do Wzoru E) .Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych .4 Przez materiały rozumie się dokumentację, urządzenia, instalacje i wyroby budowlane wskazane w pkt.. Poniższe materiały NFOŚiGW udostępnia na licencji .Rusza druga część programu „Czyste Powietrze" 2.0 21.10.2020 r. Dziś (21 października) rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze", przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach.a.. 2.3 Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze .. 2 1 wersja 1.4/22.08.2018 Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Wymagania techniczne I. WyliczeniaZałącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową: Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowaniaJakie dokumenty trzeba będzie wypełnić w programie Czyste Powietrze?.

Formularz wniosku o dofinansowanie z załącznikami takimi jak oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ...a.

Załącznik nr 2.. Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla zęści 2) Programu dla eneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawaNowa odsłona programu Czyste Powietrze - prezentacja NFOŚiGW z Akademii Czystego Powietrza.. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 2.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikamiZałącznik nr 2 do umowy dotacji .. (imię i nazwisko beneficjenta) .. odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi w Programie Priorytetowym Czyste powietrze.. w ramach Programu Czyste Powietrze", 3) W przypadku wniosku o wypłatę na rachunek wykonawcy lub sprzedawcy w dokumencie księgowym musi być wskazany numer rachunku bankowego.Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową" 1.2: Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania"c.. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: a) Program priorytetowy Czyste powietrze - załącznik nr 1;Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne" 1a.. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlają .Szacuje się, że w naszym kraju w skali roku z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem umiera aż 45 tys. osób.. wersja 2 1 Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Poniższe materiały NFOŚiGW udostępnia na licencji .. b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego..Komentarze

Brak komentarzy.