Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie zelek
Zarządzanie kryzysem w organizacji jest elementem zarządzania strategicznego.. 1 Zarządzanie kryzysowe w firmie a role i umiejętności menedżerskie 15 1. i „czy przedsiębiorstwo jest na to przygotowane?"3.. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz", Warszawa.. A. Zelek stwierdza, że przez kryzys należy rozumieć konsekwencję zakłóceń w istnieniuZelek A. Uwzględnienie tych czterech elementów powinno determinować możliwe scenariusze walki z kryzysem.. Wydawnictwo: Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, 2003.1.. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 201-211, tab., rys., bibliogr.. Otoczenie to charakteryzuje się .. Uzdrawianie przedsiębiorstwa zaczynać należy po wcześniejszym przemyśleniu jego strategii, struktury i działalności operacyjnej, ponieważ same płynności nie gwarantują rozwoju.Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych zarządzania w kryzysie, jak również dokonanie przeglądu do świadczeń i wdrożeń, w związku z potrzebą podniesienia bezpieczeństwa przedsiębiorstw orazZelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 3.. Wague M., Międzynarodowe kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 78..

(2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie.

1997-1998 azjatycki kryzys finansowy 5 A. Zelek, Strategie biznesu.. Pokonać kryzys i wygrać.. Zarządzanie kryzysem a proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Kryzys to pojęcie wieloznaczne dotyczące różnych sfer działalności przedsiębiorstwa.. praca pisemna lub projekt 1.. Zapobieganie kryzysom w przyszłości.. Opis.. M.Regester,J.Larkin, Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005 .Zarządzanie w kryzysie obejmuje wiele obszarów, które funkcjonują również w sytuacji normalnej.. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wyd.. Kategoria: Zarządzanie.. 8 poz. Słowa kluczowe Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, RestrukturyzacjaKryzys w organizacji.. 245 0 0 %a Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna / %c Aneta Zelek.. Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie: perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa; Autor: Karolina StawowyJ.. Zachodnio- .. Kryzys finansowy w latach 2007-2009 z różnym natężeniem wpłynął na więk-1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 708 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR WOJCIECH NARUĆ Zakłady Chemiczne Police SA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO To co wiemy na pewno o globalnym kryzysie finansowym to to, że wiemy niewiele..

... Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie.

", „jakiego typu?". Kryzys w organizacji W życiu każdej organizacji kryzys jest zjawiskiem szczególnym.. Poltext Warszawa 2000 19.. Lekturę można polecić nie tylko środowiskom naukowym i studentom zarządzania, ale równie kadrom menadżerskim.. Wawrzyniak Bogdan, Odnawianie przedsiębiorstwa, na spotkanie XXI.. 245 0 0 %a Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna / %c Aneta Zelek.. Według z tego podejścia, zakłada się, iż przedsiębiorstwo funkcjonuje w ściśle określonym otoczeniu, które generuje zbiór czynników egzogenicznych.. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz" Warszawa 2003O zarządzaniu kryzysowym mówimy w przypadku, gdy mamy do czynienia z kryzysem niszczącym organizację, a dotychczasowe próby naprawy nie przyniosły skutku.. Z. Ściborek, Uwarunkowania procesu zarządzania w kryzysie, [w:] Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie kryzysu, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010.Polskie przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu gospodarczego.. 260 %a Warszawa : %b Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", %c 2003.A.Zelek, Model zarządzania kryzysem w organizacji 49 na które kryzys oddziałuje..

Wieczerzyńska Beata, Kryzys w przedsiębiorstwie.

Penc, Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa 2005, s. 9-10.. Co wiemy o kryzysie?. Muszą w związku z tym zarządzac .wiek, wykształcenie, szczebel zarządzania oraz dział organizacji, w jakim zarządzający funkcjonuje.. Perspektywa strategiczna .Zelek A., Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 2.. Perspektywa strategiczna .. Aneta Zelek 0 ocen Wydawnictwo: ORGMASZ.. 1 Nogalski B., Macinkiewicz H.: Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem.. Zelek Aneta, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna.. ), Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu … , 2002Zarządzanie w kryzysie, Wyd.. A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie.Download Citation | Cykl PDCA w zarządzaniu antykryzysowym na przykładzie polskich przedsiębiorstw | Przedsiebiorstwa coraz bardziej są narazone na kryzys.. A.Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIGPress, Warszawa 2001.. Za przyczyny kryzysu uznaje się wszystkie endo- i egzogeniczne czynniki, które mogą wywoływać stany kryzysowe w organizacji.. Jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowe ujecie złożonej .100 1 %a Zelek, Aneta.. Rozdział ten ukazuje, w jaki sposób zarządza się kryzysem w strukturze administracji publicznej (administracja rządowa i lokalna), a w szczególności prezentuje zasady planowania kryzysowego..

... Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005.

Uwagę skoncentrowano na przedstawieniu1 65 Rozdział 3 Zarządzanie w kryzysie Agnieszka Zakrzewska Bielawska 3.1.. Każda działalność gospodarcza jest nieodłącznie związana z .Zarządzanie kryzysem w organizacji Forma zajęć: wykład 15 godz. .. 260 %a Warszawa : %b Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", %c 2003. ; %c 24 cm.Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie.. Zarządzanie kryzysowe w praktyce - studia polskich przypadków.. Wieku.. Taka właśnie konstrukcja an - kiety miała na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące pewnych zależności, a mianowicie czy kryzys powoduje zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem, a jeśli tak, to jak teZarządzanie Strategiczne, I. Żółtowska październik, 2009 Ocena pozycji rynkowej opiera się głównie na wskaźniku udziału w rynku oraz na ocenie atrakcyjności sektora(­ów), w których przedsiębiorstwo aktualnie prowadzi działalność, jak i rozważanych w przyszłości.Zamiast pytania „czy" sytuacja kryzysowa lub kryzys pojawią się w przedsiębiorstwie, należy więc zadać pytania „kiedy?. Zarządzanie kryzysem a proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Kryzys to pojęcie wieloznaczne dotyczące różnych sfer działalności przedsiębiorstwa.. Beck, Warszawa; Zarządzenie Nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. Zelek A. Difin, Warszawa 2004, s. 8 .Zarządzanie kryzysem w organizacjach Management of Crisis in the Organizations Źródło Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie-perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.tego systemu.. AE, Poznań 2008.. Podejście takie nazywane jest w literaturze przedmiotu „modelem zarządzania kryzysem najlepszej praktyki" (Best Practice Model for Crisis Management).Tytuły: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna / Aneta Zelek.. W rozdziale III zaprezentowano założenia i organizację ratownictwa w zarządzaniu kryzysowym.. Przygotowując się zatem na trudną sytuację przedsiębiorca powinien elastycznie ustalić cele strategiczne (długoterminowe) i krótkoterminowe i być przygotowanym na ich ewentualną zmianę.względu na ich wielkość, fazę cyklu życia czy przedmiot działalności.. Od kryzysu do upadłości -wyniki badań nad naturą kryzysów polskich .Źródła i objawy kryzysów przedsiębiorstw-raport z badań,[w:] Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red A Zelek Kozyra B., Zelek A.(red.. Autorzy: Zelek, Aneta..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt