Cele zajęć socjoterapeutycznych
Edukacja podczas zajęć socjoterapeutycznych to dostarczenie uczestnikom wiedzyCele i zało żenia programu Program zaj ęć socjoterapeutycznych został opracowany w procesie diagnozy.. Z zajęć socjoterapeutycznych korzysta się również w pracy z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach oraz szkołach.. Cele: - uświadomienie dzieciom, że można zmieniać sytuacje powodujące nieprzyjemne uczucia - rozpoznawanie i nazywanie uczuć - kojarzenie uczuć z różnymi sytuacjami - uświadomienie, jak ludzie ujawniają przeżywane uczucia - szukanie sposobów rozwiązywania problemów Metody: Czynna zadań stawianych do wykonania .Program zajęć socjoterapeutycznych składa się z zestawu gier i zabaw o ustalonych celach i przebiegu.. Cele edukacyjne: uczenie si ę rozpoznawania uczu ć i nazywania ich, poznanie ró żnych sposobów radzenia sobie z przykrymi uczuciami np.Cel zajęć: 1.Zapoznanie uczniów z programem, ustalenie zasad pracy z grupą, podkreślenie znaczenia funkcjonowania takiej grupy na terenie szkoły, stworzenie warunków do prawidłowej motywacji uczestników.. Dzieci opisują co widzą na rysunkach i starają się wymyślićScenariusz zajęć socjoterapeutycznych I Cele zajęć: poznanie samego siebie, zauważenie swoich mocnych stron integracja zespołu klasowego II Zadania: wprowadzenie i nauka przestrzegania norm uczestnictwo we wspólnych zabawach tworzenie sytuacji, w których uczestnicy zajęć dobierają się w pary i grupy, w jakich jeszcze nie byli .Program zajęć socjoterapeutycznych obejmuje spotkania prowadzone raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej..

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych.

Ustalenie planu zajęć, wyznaczenie grup na poszczególne zajęcia.. Uczeń potrafi wymienić pozytywne cechy swojego wyglądu 2.. Cele rozwojowe - wynikają one z oczekiwań oraz potrzeb wynikających z poszczególnych etapów rozwojowych.. Prawidłowa realizacja treści programowych zajęć teatralnych przyczyniła się do:-doskonalenia wymowy ucznia,-wzbogacenia słownictwa,-rozwijania aktywności twórczego działania,-panowania nad własnym ciałem,-panowania nad uczuciami,-odkrywania emocji,-zintegrowania grupy.Prezentowany program zajęć socjoterapeutycznych, adresowany do uczniów zagrożonych niedostosowaniem [.]. Liczba stron: 4 Czytaj więcej Pedagogia.pl pomaga w rozpoznaniu sytuacji problemowej ucznia i udzieleniu mu adekwatnej pomocy, w ścisłej współpracy z jego rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami.Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych Grupa: 8 uczniów z klas młodszych Temat: Poznajemy i nazywamy uczucia Cele: - uświadomienie dzieciom, co to są uczucia2.. W grupie znale źli si ę wychowankowie świetlicymgr Magdalena Zdanowska Pojęcie i cele socjoterapii.. Białystok 2014 Socjoterapia to metoda pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowana naMówimy dobrze o innych - scenariusz zajęć socjoterapeutycznych..

Przebieg zajęć socjoterapeutycznych ..... 136 7.3.

Cele szczegółowe programu: 1.. Dominujące potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych Celem, jaki stawia sobie każdy ambitny specjalista zajmujący się socjoterapią jest umiejętność samodzielnego kreowania koncepcji i tworzenia scenariuszy różnego rodzaju zajęć socjoterapeutycznych i rozmaitych przedsięwzięć z zakresu socjoterapii.Tematy zajęć uczniów gimnazjum 1.. Socjoterapia to metoda pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowana na dzieci i młodzież z zaburzeniami zachowania, polegającą na dostarczaniu .Program zajęć socjoterapeutycznych obejmuje także ćwiczenia sprzyjające rozwojowi osobistemu, budowaniu pozytywnej samooceny.. Pojęcie socjoterapii wywodzi się od łacińskiego słowa socius znaczącego towarzysz.. Każde spotkanie ma określoną strukturę i cel szczegółowy, a ich cykl musi łączyć .PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH .. Cele programu Socjoterapia, jako metoda pracy w grupie, zakłada realizację trzech podstawowych celów, które wzajemnie będą się przeplatać podczas prowadzonych zajęć.. Prowadzący przedstawia cel zajęć i spotkań grupy, ustala zasady pracy z grupą,CELE OGÓLNE ZAJĘĆ: terapeutyczny - stworzenie uczniom możliwości konstruktywnego odreagowania napięć emocjonalnych; edukacyjny - przekazanie uczestnikom wiedzy o przejawianych przez nich problemach i trudnościach, ..

Przebieg zajęć: 1.

Metody pracy z grupą.. Udział w grach i zabawach integruje grupę - pozwala poznać się, zwiększa wzajemną sympatię i zaufanie.7.1.. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY .. Materiały pomocnicze: rysunek, kartki, długopisy, kłębek .Cele edukacyjne - zapoznanie uczestników grupy z tematami, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie.. Metody pracy z grupą.. Białystok 2014.. Wybór takiej formy zajęć ułatwia uwolnienie się napięć emocjonalnych.. Pojęcie i cele socjoterapii.. Prowadzący demonstruje ilustracje przedstawiające osoby.. zostały zrealizowane.. Zajęcia mogą pomóc dzieciom nieśmiałym, zalęknionym, borykającym się z fobią szkolną.Pojęcie i cele socjoterapii.. Ma on charakter zajęć socjoterapeutycznych, koncentruje się na takich sytuacjach, których podstawowym celem jest zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci.4.. Program socjoterapeutyczny dla dzieci agresywnych 3.1 Cele i treści programu Program zajęć opracowano z myślą o uczniach klasy II SP i dostosowano do potrzeby grupy.. Metody pracy z grupą.. W "Słowniku pedagogicznym", socjoterapia jest definiowana jako jeden ze sposobów łagodzenia oraz eliminowania norm i objawów negatywnych lub społecznie niepożądanych w zachowaniu.Scenariusz zaj ęć socjoterapeutycznych dla grupy w fazie kryzysu (storming) w wieku 12-14 lat Cele rozwojowe: zapewnienie poczucia akceptacji, tworzenie klimatu bezpiecze ństwa, otwarto ści..

Omówienie z Dyrektorem specyfiki zajęć socjoterapeutycznych.

134 7.2.. I tak u dzieci w okresie wczesnoszkolnym dominuje potrzeba aktywności ruchowej, zabawy, zdobywanie wiedzy o świecie, potrzeba twórczości, potrzeba .Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dotyczących profilaktyki uzależnień Autorzy: Filip Przechrzta Cele: 1) Poznanie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej uzależnień 2) Doświadczenie przez uczestników mechanizmów, które powodują uzależnianie sięZałożone cele zajęć teatralnych (z artt.). Ich celem jest niwelowanie trudności emocjonalnych oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym.. Zasady prowadzenia zajęć socjoterapeutycznychCele rozwojowe ściśle wiążą się z wiekiem uczestników zajęć gdyż w każdej fazie życia dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju.. Wymiar terapeutyczny zajęć powinien uwzględniać korektę sposobu myślenia jednostki, zaburzeń za-chowania oraz odreagowania emocjonalnego.. Zajęcia realizowane są w trzech grupach: I GRUPA - uczniowie klas I, II, III SP II GRUPA - uczniowie klas IV, V, VI, VII SP III GRUPA - uczniowie klas II i III Gim.. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych.. Przebieg zajęć: 1.. Uczeń potrafi wymienić pozytywne cechy swojego charakteruCele: — uświadomienie dzieciom co to są uczucia, uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć.. Socjoterapia dla dzieci i młodzieży służy: .. wieku uczestników - im młodsi, tym mniej liczna powinna być grupa).. Zaburzenia w funkcjonowaniu młodzieży dotyczą głównie relacji z otoczeniem: rówieśnikami i dorosłymi.. Rozmowy z wychowawcami klas celem wyłonienia uczniów uczęszczających na zajęcia.. ZajęciaProgram zajęć socjoterapeutycznych „Lubię siebie" powstał na skutek codziennych kontaktów z młodzieżą, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z .. Zajęcia oparte na kreatywności .. 150 Rozdział VIII Socjoterapia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych Założone efekty zajęć socjoterapeutycznych:Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych nr 3 Temat zajęć: Przeszkody w komunikacji Cele zajęć: - uświadomienie istnienia barier komunikacyjnych - zapoznanie z rodzajami komunikacji (jedno- i dwustronnej) Metody: - zabawa - rundka - praca w małych zespołach Czas trwania: 90 min.. Zapoznanie się z opiniami uczniów przebadanych przez PPP.. Grupa powstała w celu udzielenia pomocy dzieciom, które do świadczaj ą stałych trudno ści w sytuacjach szkolnych, rodzinnych i w życiu codziennym.. Socjoterapia.. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych.. Przykładowe scenariusze zajęć socjoterapeutycznych - Tworzymy grupę, Jesteśmy niepowtarzalniProgram zajęć socjoterapeutycznych - rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne jest jedną z form pomocy psychologiczno - pedagogicznej adresowaną do młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym..Komentarze

Brak komentarzy.