Tolerancja wobec odmiennych poglądów
Jest pojęciem elastycznym, w pewnym sensie pojemnym.. Zaraz odezwą się głosy, że zło to sprawa względna.. Nie akceptuję głodu w Angoli, ale toleruję go, z braku wyjścia, czy możliwości przeciwstawienia się.Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.. Słownik wyrazów bliskoznacznych podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki lub zapomniane słowa)Tolerancja (od łac.tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.. Oznacza to, iż osoba nietolerancyjna nie szanuje odmiennych poglądów, wierzeń czy upodobań.. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.Brytyjscy studenci wykazują brak tolerancji wobec odmiennych poglądów i niechęć do swobody wypowiedzi.. Z kompleksowej ankiety dotyczącej postaw studentów wynika, że trzy czwarte z nich popiera zakaz wystąpień w publicznych debatach mówców o zbyt rażących poglądach.. Interesuje mnie różnica między akceptacją a tolerancją.Uczono mnie kiedyś, że akceptacja ma dodatni odcień znaczeniowy, jest na plus, podczas gdy tolerancja obejmuje pełne spektrum, czyli także zgodę na zło.. 2) Akceptacja to: a) okazywanie innej osobie swojej niechęci.sprzeciw wobec wszelkich otwartych i uśpionych form dyskryminacji, które wy-nikają z mentalności i przekonań ludzi i trendów kulturowych1..

Tolerancja wobec nowych prądów, kierunków.

Wyniki wyszukiwania pochodzą ze słownika szarada.net, największego polskojęzycznego serwisu szaradziarskiego zawierającego 25 tysięcy krzyżówek, rebusów i .tolerancja dla (wobec) poglądów, postaw, zachowań itp. innych ludzi to szacunek do nich (zwłaszcza przy odmiennych własnych poglądach, postawach itd.). Tolerancja stała się problemem społecznym w Europie XVI w. w wyniku podziałów i walk religijnych.. Według "Popularnego słownika języka polskiego" (pod red. prof. B. Dunaja), tolerancja to 'postawa lub zachowanie, zakładające poszanowanie poglądów, uczuć, przekonań odmiennych od naszych'.Wobec różnorodności ludzkich potrzeb i pragnień nasze zachowanie musi być nacechowane tolerancją, ponieważ możemy zawsze liczyć na to, iż będziemy w stanie ją w pełni zrozumieć.. Okazywać daleko idącą tolerancję dla dysydentów, innowierców, wobec dysydentów,Tolerancja oznacza rezygnację ze stosowania przymusu wobec innych.". Powinniśmy je napiętnować a nie tolerować.Nietolerancja polega na przejawianiu braku tolerancji.. Z badania SMG/KRC wynika, że młodzież jest tolerancyjna wobec osób o odmiennych poglądach politycznych..

c) postawa przyjacielska wobec innej osoby.

Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.Tolerancja bowiem wymaga od człowieka przede wszystkim inteligencji, mądrości, umiejętności wczucia się w sytuację drugiego człowieka, zrozumienia i akceptacji jego odmienności.. Jednym z głównych przejawów nietolerancji w obecnych czasach jest dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię.Najpierw wyjaśnijmy, co oznacza słowo "tolerancja"?. Jest pojęciem elastycznym, w pewnym sensie pojemnym.. W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne i szanujące podejście wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka.snego postępowania Autor wyróżnia dwa rodzaje tolerancji; pierwszą nazywa umysłową, polega ona na respektowaniu cudzych poglądów; drugą - moralną, opisuje jako wyrozumiałość wobec zachowania i stylu życia odmiennych od na­ szego.. Tolerancja polityczna, religijna.. W naszym leksykonie krzyżówkowym dla hasła „tolerancja" znajdują się 32 definicje do krzyżówki.. Szewczuk - psycholog7, określa tolerancję jako:Definicja tolerancji: „Poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania różniących się od własnych..

Nietolerancja przejawia się w różnych dziedzinach życia.

Studenci w Cardiff próbowali ostatnio zakazać publicznych wystąpień znanej feministce Germaine Greer, a w .poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.. Ale są czyny lub postawy uznane przez świat za złe niezależnie od kultury, religii itd.. Zatem jeśli coś tolerujemy nie oznacza wcale, iż musimy to akceptować oraz zgadzać się z tym.. Tolerancja jako postawa oznacza akceptację i zgodę na odmienność opinii, my-śli i wiary oraz dążenie do dialogu w celu przezwyciężenia błędu.. Tolerancja (łac. tolerantia - cierpliwość, wytrwałość) - termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią, oznaczający postawę zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów oraz wierzeń z którymi się nie zgadzamy, jak i praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby społeczność do której przynależymy, była .Rozwiązania dla TOLERANCYJNY STOSUNEK WOBEC POGLĄDÓW I CZYNÓW INNYCH LUDZI - krzyżówka.. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne i szanujące podejście wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka..

Tak rozumiana tolerancja nie może być jednak nieograniczona.

d) postawa dyskryminująca inne osoby.. i takie postępowanie, by tych ludzi nie urazić .. Tolerancja religijna Podobnie jak to było przed wiekami, także i dzisiaj szerzy się nienawiść religijna.. Ponad 80 proc. respondentów akceptuje obecność takich osób w pracy i w szkole oraz w najbliższym otoczeniu (przyjaciel, rodzina).Tolerancja polega na respektowaniu cudzych poglądów lub zachowań, chociaż się z nimi nie zgadzamy.. Tolerancja może być przejawiana wobec odmiennych poglądów i wobec odmiennych zachowań.Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.. Tolerancja może być przejawiana wobec odmiennych poglądów i wobec odmiennych zachowań.Tolerancja - od łac. tolerare, znosić, wytrzymywać oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.. Definiowana też jako "liberalizm w stosunku do cudzych, odmiennych od naszych, poglądów i wierzeń" oraz jako "wyrozumiałość dla czyjegoś odmiennego postępowania" , tolerancja wydaje się oznaczać nie tylko bierną akceptację faktu istnienia różnic postaw i .tolerancja to poszanowanie poglądów i uczuć odmiennych od naszych.. a) postawa godna zaufania.. Oczywiście, nie jest ona prosta, ponieważ zmusza do zaakceptowania wierzeń i poglądów innych ludzi.tolerancji; podam dwa podstawowe sposoby jej rozumienia oraz wska|ˇ na konsekwencje spoBeczne, jakie wi| siˇ z ide oraz praktyk toleran - cji, z jakimi spotykamy siˇ w kapitalizmie wolnorynkowym.. Uprzedzenia, które nierzadko wynikają z nieznajomości ludzkich uwarunkowań, z niemożności zrozumienia odmiennych poglądów, kultur, zachowań, obyczajów.Hasło do krzyżówki „tolerancja" w słowniku krzyżówkowym.. Ci, których zachowanie, wygląd lub sposób życia różni się od większości .1) Co to jest tolerancja?. W średniowieczu chrześcijanie używali siły, by przekonać do swojej wiary pogan.Młodzi Polacy a duch tolerancji.. Tolerancja oznacza rezygnację z przymusu jako .Według PWN tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych, natomiast akceptacja to uznanie czyichś cech, czyjegoś postępowania za zgodne z oczekiwaniami.. Ogólnie biorc, przez ˚tolerancjˇ ˛ rozumiem po-stawˇ niestosowania przemocy fizycznej ani psychicznej wobec odmiennychEncyklopedia PWN tolerancję definiuje jako „postawę zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, oraz na praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana pod istotnymi dla nas względami.. Podstawą takiejTolerancja jest wartością ogólnoludzką.. Karl M. Popper, autor dzieła uważanego za ewangelię demokracji („Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie", t. Jest przy tym zjawiskiem stosunkowo nowym - mówi się o niej najwyżej od lat dwustu.. Wyczyść.. Ale nie oznacza to, że musimy akceptować zło..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt