Zlodowacenia na obszarze polski test
2010-01-19 14:55:32 Wymień nazwy 4 zawodów 2012-01-03 20:43:03lodowce górskieGeografia - Zlodowacenia na obszarze Polski.. Test Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce Test Regiony fizycznogeograficzne Polski Test Sieć osadnicza Polski.Zlodowacenie środkowopolskie to inaczej zlodowacenie: Narwi Wisły Odry: 2.. Podkreśl te, które są formami akumulacyjnymi.. Aby dowiedzieć się więcej, a także jak kontrolować pliki cookies, przejdź na tą stronę: Polityka cookiesW pierwszym okresie czwartorzędu - plejstocenie - nastąpiło oziębienie klimatu i wzrost ilości opadów na kuli ziemskiej (tzw. epoka lodowcowa).. Należy zwrócić uwagę, że podany podział jest tylko jednym z zaproponowanych i dotyczy jedynie Polski.. [b] CELE LEKCJI: Cel ogólny: Wykazanie wpływu zlodowaceń plejstoceńskich na obecną rzeźbę Polski.. Ćwiczenie 11 str. 41 Test.. Test Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce.. Obszar Polski jest zwarty.Zlodowacenia i interglacjały w Polsce: Zlodowacenie Narwi - najstarsze zlodowacenie, które miało miejsce w Polsce.. Rozwój geologiczny naszego kraju jest więc ściśle powiązany z rozwojem jednostek geologicznych Europy.. Interglacjał Ferdynandowski Zlodowacenie Sanu 2 - na obszarze .Obszar ten był w zasięgu zlodowacenia Wisły- najmłodszego, które zakończyło się około 10 tysięcy lat wstecz (rzeźba młodoglacjalna).Zlodowacenia w Polsce..

zlodowacenia na obszarze polski - wyszukiwanie 0 głosów.

Czynniki kształtujące klimat Polski Test.. Najlepiej zachowały się osady i formy polodowcowe związane z ostatnim zlodowaceniem, czyli Zlodowaceniem Wisły.. 0 odpowiedzi.. Podziel wymienione poniżej formy polodowcowe na dwie grupy.. Podstawowymi elementami kształtowania się budowy geologicznej danego obszaru są ruchy skorupy ziemskiej i bezpośrednio z nimi związane transgresje i regresje .. Maksymalnie mo na zdobyç 53 punkty.. imi i nazwisko.. data 1 2 Po àcz strza kami region Polski z jednostkà tektonicznà, na której si znajduje: Kotlina OÊwi cimska obszar fa dowaƒ prekambryjskich Pojezierze .Budowa geologiczna Polski jest wynikiem długotrwałych procesów geologicznych zachodzących na obszarze Europy Środkowej.. Obszar Polski jest pochylony z południowego - wschodu na północny - zachód.. Wymień najważniejsze wydarzenia ery paleozoicznej na terenie Polski.. Uzasadnij swój wybór.. Interglacjał - wycofywanie się lądolodu - skutek ocieplania klimatu.. Podziel wymienione poniżej formy polodowcowe na dwie grupy.. Klasówka będzie Twoja!. Klasa 7 Polski Geografia.. równina sandrowa, wzgórza moreny czołowej, pradolina, powierzchnia moreny dennej, rynna polodowcowa formy powstałe w wyniku działalności lądolodu:.. Czy ma ktoś sprawdzian z geografii Planeta Nowa 8?.

Pokaż na mapie trzy wielkie struktury geologiczne na obszarze Polski i Europy.

Czwartorzęd dzieli się na plejstocen (epoka lodowcowa ) i holocen.. Pomiędzy nimi występowały okresy cieplejsze zwane interglacjałami interglacjał interglacjałami (czyli okresami międzylodowcowymi), w czasie których lądolód wycofywał się z naszego .Klasa VII - Zlodowacenia na obszarze Polski.. Podkreśl te, które są formami akumulacyjnymi.. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê.. Klasówki, testy i sprawdziany - Klasowka.onet.plJeden ze zrealizowanych przez nas na zlecenie Wydawnictwa Szkolnego PWN filmów do nauki Geografii w drugiej klasie Gimnazjum.Glina morenowa tego najstarszego zlodowacenia została stwierdzona odkrywkowo koło Modlina, gdzie zachowała się tylko w strzępach, oraz w wierceniach na obszarze Podlasia i północnego Mazowsza Po nim nastąpił interglacjał podlaski (przasnyski) Zlodowacenie krakowskie • To najpotężniejsze z polskich zlodowaceń, • Trwało ok. 730 .Przedmiotowa Strona z GeografiiFormy polodowcowe w Polsce - Osady starszych zlodowaceń są słabo widoczne i niekompletne, gdyż zostały one zniszczone w trakcie okresów interglacjalnych.. Góra Ślęża, będąca "wyspą skalną" zwaną nunatakiem charakterystyczna była dla zlodowacenia: podlaskiego środkowopolskiego krakowskiego: 3.. Glacjał - wkraczanie lą dolodu.. Osady jego znaleziona na Nizinie mazowieckiej i nizinie Podlaskiej..

Zlodowacenie środkowopolskie (Odry) dotarło do N krawędzi wyżyn i Przedgórza Sudeckiego.

Klasa 7 Angielski All Clear klasa 7.Kartkówka „Zlodowacenia na obszarze Polski", plik: kartkowka-zlodowacenia-na-obszarze-polski.doc (application/msword) Planeta NowaGeografia - Zlodowacenia na obszarze Polski.. Zlodowacenia: a) południowopolskie - sięgnęło po Sudety i Karpaty - rzeźba staroglacjalna (zniszczone formy .Na obszarze Polski miały miejsce cztery zlodowacenia: podlaskie (najstarsze), południowopolskie, środkowopolskie oraz północnopolskie (najmłodsze).. Podczas kilkukrotnego nasuwania się lądolodu skandynawskiego na obszar naszego kraju, powstał zespół form i osadów .4 Zlodowacenia plejstoceńskie na obszarze Polski W okresie plejstocenu (1,8 mln lat) miało miejsce wielkie ochłodzenie klimatu, które skutkowało tworzeniem się wielkich pokryw lądolodowych na (zwłaszcza nizinnych) oraz w górach lodowców górskich.. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312,7 tys. km Indeks górny 2 2. równina sandrowa, wzgórza moreny czołowej, pradolina, powierzchnia moreny dennej, rynna polodowcowa formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: .. formy powstałe w wyniku działalności wód polodowcowych : .Wymień nazwy krain geograficznyej, która ma najlepsze w Polsce warunki do rozwoju rolnictwa.. Na obszarze Skandynawii zaczął wówczas tworzyć się lądolód, który rozwijając się objął swym zasięgiem teren Polski.Podczas trwania epoki lodowcowej naprzemiennie następowały po sobie okresy tzw. glacjałów i interglacjałów.Zlodowacenie południowopolskie (krakowskie, Sanu) miało największy zasięg i obejmowało prawie cały obszar Polski, z wyjątkiem Sudetów i Karpat, w których tworzyły się lodowce górskie..

[b]KONSPEKT LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE II GIMNAZJUM [b] TEMAT LEKCJI: [b]Zlodowacenia na obszarze Polski.

Pokaż sąsiadów Polski przed i po 1989 r. 5. Podaj konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski.. Interglacjał Przasnycki Zlodowacenie Sanu 1 - dotarł do obszaru południowej Polski.. Trwało około .Zlodowacenie południowo- polskie (Mindel) - jego maksymalny zasięg (zlodowacenie Sanu II) to jednocześnie największe rozprzestrzenienie się lądolodu na obszarze naszego kraju; pokrywa lodowa dotarła wówczas aż do północnych stoków Karpat i Sudetów (400 m n.p.m.), wciskając się w obszary kotlin i dolin śródgórskich; góra .Zlodowacenia w Polsce.. formy powstałe w wyniku działalności wód polodowcowych : .Kartkówka .Przygotuj się do sprawdzianu i rozwiąż bezpłatne testy wiedzy oparte o szkolne podręczniki.. kartkówka z tematu 3 .. Test Wody powierzchniowe Polski Test Wody podziemne oraz bilans wodny Polski Test Zróżnicowanie i przydatność rolnicza gleb w Polsce.. Trwało około 730 - 430 tys. lat temu.. Formy morfologiczne terenu układają się równoleżnikowo, czyli idąc z północy na południe widzimy na przemian - tereny położone niżej i tereny wzniesione.Temat: Zlodowacenia na obszarze Polski.. Pokaż skrajne punkty Polski i ich współrzędne.. Okresy oziębienia się klimatu i rozwoju wspomnianych pokryw określa się mianem glacjałów.Polska leży: na półkulach północnej i wschodniej, na średnich szerokościach geograficznych, w Europie Środkowej, między Morzem Bałtyckim a Karpatami i Sudetami, w klimacie umiarkowanym ciepłym przejściowym.. W pozostałej części Europy i na świecie (szczególnie w Ameryce Północnej) wydarzenia przebiegały podobnie, lecz niekiedy znacząco różniły się w szczegółach lub ramach czasowych i niekiedy bardzo trudno jest skorelować je wzajemnie regionalnie.zlodowacenia na obszarze Polski - Zlodowacenia Polski - Surowce mineralne Polski - Krainy geograficzne Polski - Rolnictwo i przemysł Polski - Rzeki Polski .. 1 odpowiedź .. testy; 0 głosów.. Najpotężniejszym ze zlodowaceń, które dotarło najbardziej na południe było: Wisły Sanu Narwi: 4.Na tym obszarze spotykamy rzeźbę wysokogórską, która zajmuje 2,5 % powierzchni Polski.. Cele szczegółowe: Uczeń: Wskazuje zasięg zlodowaceń plejstoceńskich na mapie Polski Rozpoznaje formy rzeźby polodowcowej Definiuje pojęcia: rzeźba młodoglacjalna, rzeźba .planeta nowa 3 ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt