Instrukcja kancelaryjna system mieszany
Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz struktura nowego rozporządzenia.. Ustalony instrukcją kancelaryjną sposób wykonywania wyżej wymienionych czynności nazywamy systemem kancelaryjnym.. Dnia 18 grudnia 1998 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji w województwie (Dz. U. nr 161, poz. 1109), a Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organówInstrukcja kancelaryjna i system kancelaryjny Czynności związane z obiegiem dokumentacji, w tym sposób rejestrowania i znakowania pism, wskazanie osób uprawnionych do załatwiania poszczególnych spraw i podpisywania pism określa instrukcja kancelaryjna.. Pod pojęciem dokumenty biurowe należy rozumied wszystkie pisma - korespondencję wewnętrzną i .instrukcje kancelaryjne.. Ten pierwszy jest najczęściej spotykanym w instytucjach państwowych, administracji rządowej i samorządowej oraz w stowarzyszeniach.. Czynności związane z przyjęciem pism, ich opracowaniem, obiegiem wewnątrz jednostki organizacyjnej, wysyłką pism oraz przechowywaniem akt spraw załatwionych określa instrukcja kancelaryjna.. Jest .Nr 102, poz. 1187 oraz z 2001 r. Nr 116, poz. 1243) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z 2003 r. Nr 69, poz. 636 oraz z 2006 r.1..

Instrukcja Kancelaryjna a system bezdziennikowy w podmiocie.

6 instrukcji kancelaryjnej teczki zbiorcze (np.. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, klasyfikację akt powstających w toku działalności urzędu oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną.System mieszany Równocześnie stosuje się dziennik podawczy i spis spraw.. Normatyw ten określa przede wszystkim system kancelaryjny obowiązujący dla danego urzędu czy przedsiębiorstwa obieg dokumentów (), sposób rejestracji .Title: SYSTEM KANCELARYJNY Last modified by: Krzysztof Rożek Document presentation format: Pokaz na ekranie Other titles: Calibri Arial Motyw pakietu Office SYSTEM KANCELARYJNY Aspekt organizacyjny i techniczny Formy obiegów dokumentów: Forma opisowa- Forma graficzna- Rodzaje systemów kancelaryjnych Instrukcja kancelaryjna System kancelaryjny dziennikowy Odmiany systemu dziennikowego .Jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna.. 7 instrukcji kancelaryjnej teczki dla akt jednej sprawy.. W systemie tym rejestruje się daną sprawę w teczce spraw na podstawie inicjującego ją pisma .b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. II..

To najczęściej spotykany system kancelaryjny.

Podstawy prawne nowej instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.. Instrukcje kancelaryjne uwzględniają przede wszystkim stosowany system kancelaryjny: bezdziennikowy bezrejestrowy lub bezdziennikowy rejestrowy (Krystek, 2001).. Jego charakterystyczna cechą jest to, iż w kancelarii podmiotu pismo otrzymuje kolejny numer wpływu, natomiast komórki organizacyjne, do których pismo trafia rejestruje pismo z .Instrukcja kancelaryjna W każdym przedsiębiorstwie przepływ informacji powinien być odpowiednio uregulowany, tzn. oparty na pewnych z góry przyjętych, jednolitych zasadach postępowania.. Wpisuje się w nim informacje dotyczące: nadawcy, daty i znaku pisma, treści (czego ono dotyczy).Instrukcja kancelaryjna reguluje tryb postępowania z dokumentacją aktową jawną od chwili .. bezdziennikowy i mieszany..

... System mieszany łączy zasady systemu dziennikowego i bezdziennikowego.

Wybór systemu kancelaryjnego- zalety i wady 2.1 Instrukcja kancelaryjna W każdym przedsiębiorstwie przepływ informacji powinien byd odpowiednio uregulowany, tzn. oparty na pewnych z góry przyjętych, jednolitych zasadach postępowania.. Współcześnie w Polsce są stosowane różne warianty rzeczowego systemu kancelaryjnego - systemu akt spraw opartego .System kancelaryjny dziennikowy polega na rejestrowaniu i kwitowaniu odbioru pisma w specjalnie do tego przeznaczonym dzienniku, tzw. dzienniku korespondencyjnym (inaczej kancelaryjnym, podawczym lub książce korespondencyjnej).. W biurowości funkcjonują trzy podstawowe systemy kancelaryjne: Wybierając jeden z powyższych systemów, należy wiedzieć, na czym polegają założenia każdego z nich, jak również jakie są ich wady i zalety.1.. Jego powstanie miało za zadanie zwiększenie skuteczności oraz zniwelowanie .System kancelaryjny § 3 1.. Teczka wieloletnia § 53 ust.. System dziennikowy.. W systemie tym jest w użyciu zarówno książka wpływu, jednakże w bardzo uproszczonej w stosunku do dziennika podawczego wersji i nade wszystko spełniająca rolę pomocy ewidencyjnej oraz spis spraw i wykaz .Instrukcja kancelaryjna - zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej)..

Jednym z nich jest system kancelaryjny mieszany, który stanowi kombinację pozostałych metod.

Pod pojęciem dokumenty biurowe należy rozumieć wszystkie pisma - korespondencję wewnętrzną i .System kancelaryjny to sposób wykonywania czynności kancelaryjnych, który ma wpływ na formę akt.. Akta osobowe) § 53 ust.. System kancelaryjny.. Bardzo ważne jest ustalenie zasad przepływu informacji, a zwłaszcza dokumentów biurowych.. W systemie dziennikowym największą wagę przykłada się do pojedynczego pisma, a .Współcześnie w Polsce występują trzy systemy kancelaryjne: system bezdziennikowy, dziennikowy, i mieszany.. - system mieszany łączy w sobie cechy zarówno systemu dziennikowego oraz systemu bezdziennikowego.. Dwa systemy kancelaryjne: tradycyjny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), system§ 53 ust.. W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje mieszany (dziennikowy i bezdziennikowy) system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, który stanowi załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przySystem kancelaryjny - zbiór zorganizowanych i powiązanych ze sobą elementów organizacji (przyjmowanie i redagowanie dokumentów, sposób ich rejestracji, obiegu i układu akt powstających w toku bieżącej działalności organizacji) mających wpływ na formę akt.. System kancelaryjny, rejestracja i znakowanie spraw oraz archiwizacja akt § 14.. Zarządzenia związane z wejściem w życie nowej instrukcji kancelaryjnej (przykłady, wzory).. 4 instrukcji kancelaryjnej (odrębne spisy spraw) Możliwość prowadzenia jednego segregatora przez wiele lat ze względu na znikomą ilość spraw.Rodzaje systemu kancelaryjnego: - dziennikowy - bez dziennikowy - mieszany-dziennikowy Zmierza do maksymalnego zabezpieczenia wszelkiego rodzaju akt powstających w okresie działalności danego zakładu pracy.. W Polsce można stosować różne metody obiegu dokumentów.. System kancelaryjny dziennikowy - system kancelaryjny polegający na rejestrowaniu wszyst-kich pism w dzienniku korespondencyjnym według kolejnej liczby z dziennika.Najważniejszą istotą każdej instrukcji kancelaryjnej jest system rejestracji.. W komórkach organizacyjnych obowiązuje mieszany system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.. Rozporządzenie wprowadza w organach samorządu terytorialnego pierwszy z nich.Instrukcja kancelaryjna szczegółowo określa zasady, jak również tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce.. Bardzo ważne jest ustalenie zasad przepływu informacji, a zwłaszcza dokumentów biurowych.. System kancelaryjny określa sposób .Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od .system kancelaryjny mieszany - system kancelaryjny zasadzający się na ogół na podwójnym rejestrowaniu dokumentacji, raz pojedynczych pism w dzienniku korespondencji (kontrolka wpływów), prowadzonym przez kancelarię lub sekretariat i drugi raz w spisie spraw prowadzonym przez referentów.Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej „instrukcją", określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w [należy wpisać nazwę jednostki organizacyjnej], zwanym dalej „[należy wpisać skrót nazwy jednostki organizacyjnej, jaki będzie stosowany w instrukcji]", oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z .System kancelaryjny mieszany- jak sama nazwa wskazuje, system mieszany jest wypadkową wyżej omówionych systemów kancelaryjnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt