Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 2018




Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia.Sprawozdanie Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA nr 5 w Sokółce.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.. Wynikało to z art. 40 ust.. Przestrzeganie praw dziecka i norm społecznych.Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 Przedszkole nr 5 w Sokółce Nadzór pedagogiczny obejmował formy wynikające z planu nadzoru: ewaluację, kontrolę, wspomaganie i monitorowanie.. w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.. Podjąć działania rozwijające inteligencję intrapersonalną oraz działania w kierunku racjonalnego odżywiania .. zm.).Przepis § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego stanowi uszczegółowienie powyższego przepisu.. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego realizowanego w roku szkolnym 2018/19Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019: Należy utrzymać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym; Kontynuacja współpracy z rodzicami , poszukiwanie nowych form..

w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U.

Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. zm.) oraz § 20 ust.. Uchwała nr 24/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 12.12.2017r.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Wszystkie zadania przewidziane w planie zostały zrealizowane.. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019: w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019 (23kB) 5..

Wnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: L.p.

Systematyczne uzupełnianie dokumentacji przez nauczycieli.1) Rekomendacje i wnioski z nadzoru pedagogicznego pełnionego w roku 2016/2017- informacja dyrektora i wicedyrektora przedszkola.. z 2015 r. poz. 1270), art. 40 ust.. Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny zobowiązani są do złożenia wniosku w terminie od 1marca do 15 kwietniasprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Krynicy-Zdroju za rok szkolny 2016/2017.. Uchwała nr 23/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 12.12.2017r..

).Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2017/2018 ...

Kontynuacja promocji szkoły i współpracy ze środowiskiem lokalnym.. 2) Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2016/2017.. 3) Priorytetowe zadania Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018 • Wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich: - wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, 7 ustawy o systemie oświaty, który jest uchylony.. .program wychowawczy przedszkola, kontrola zarządcza, regulamin szkolny, wnioski z nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, plan kontroli zarządczej, wicedyrektor przedszkola, nowy nadzór pedagogiczny, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu podstawowej, portal .W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. 5) Ewaluacja wewnętrzna, kontrola i wspomaganie zostały udokumentowane.. 2017. poz.59) USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dz.U.2017.poz.60) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r..

Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2018/2019: w sprawie dotyczącej zaopiniowania programu doradztwa zawodowego : Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2018/2019 (24kB) 6.W roku szkolnym 2017/2018 wnioski z nadzoru pedagogicznego to: 1.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola oraz koncepcję pracy przedszkola, program wychowawczy.. Nadzór pedagogicznyPrzedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznymROK SZKOLNY 2017/2018.. zrealizowany Ujęto w koncepcji pracy przedszkola do realizacji w rocznym w planie.. Informacja o realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego określonych w poprzednim roku szkolnym (2013/2014) Wniosek z roku szkolnego 2013/2014 Realizacja w roku szkolnym 2014/2015 Nadal diagnozować dzieci i oceniać poziom wiedzy1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust.. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.. Usprawnianie przepływu informacji.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Podstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie w kancelarii przedszkola z końcem miesiąca.. rozwoju 2.WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. Projekt i wykonanie Media ISQ - Projektowanie Stron Internetowych.Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.. w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie odznaczeniainformacja o realizacji wnioskÓw z nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym: Ocena realizacji wniosków ze sprawowanego nadzoru Z przedstawionych przez nauczycieli poszczególnych grup sprawozdań wynika, że opracowane wnioski do realizacji przez radę pedagogiczną były systematycznie wdrażane i realizowane.18 stycznia 2018 Nadzór pedagogiczny..



Komentarze

Brak komentarzy.