Postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych
W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, z zastrzeżeniem § 4a. § 4a. Taki obowiązek nie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego - uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 4 listopada 2016 r., sygn.. zm.) - dalej o.p. w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem: 1) powstania nadpłaty - w przypadku:Wierzyciel nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o zaliczeniu wpłaty w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek czy zaległych rat należności głównej.. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio.Jeśli takich zaległości nie ma, urząd zalicza nadpłatę na bieżące zobowiązania podatkowe, po uprzednim wydaniu w tej sprawie postanowienia , na które .. Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wniosek, w przypadku gdy: 1) wpłata w całości pokrywa kwotę główną .§ 1.. Postanowienie wywołuje skutki wsteczne.. akt I CSK 732/15.Otóż wierzyciel może wpłatę dokonaną na poczet danego długu zaliczyć w pierwszej kolejności na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (np. odsetki) oraz na zalegające .Dz..

Obowiązek zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości z urzędu.

Odpłatność:Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lutego 2011 r., sygn.. WZÓR POSTANOWIENIA O ZALICZENIU WPŁATY NA POCZET ZALEGŁOŚCI.. Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wniosek, w przypadku gdy:§ 4.. Problem ten pojawia w przypadku istnienia kilku długów dłużnika tego samego rodzaju wobec tego samego wierzyciela, przy równoczesnym braku pełnego ich zaspokajania.1.. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, z zastrzeżeniem § 4a. § 4a. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje zgodnie z komentowanymi regulacjami albo z dniem powstania nadpłaty, albo z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.Odpowiadając na zadane pytanie, czy taka operacja winna być zaksięgowana w takiej samej dacie jak ww.. Zgodnie z tym przepisem co do zasady zaliczenie nad-płaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem powstania nadpłaty (poza sytuacją, w której składany jest wniosek o stwierdzenie nadpłaty).18 Regulacja ta wiąże zatem moment zaliczenia wyłącznie ze zdarzeniem dotycz ącym jednej tylko wierzytelno ści.. Dopiero gdy ich nie ma, możliwe jest, na wniosek podatnika, zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.WZÓR zażalenia na postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty podatnika na poczet zaległości podatkowych Karolina Nowakowska Środa Wielkopolska, 8 maja 2014 r. PPHU Jawor-polKwot odsetek za zwłokę na dzień 15 maja 2009 r.: (4 000 x 15 x 10,5) / 365 = 17,26 = 17 zł Kwota zaległości podatkowej i odsetek na dzień 15 maja 2009 r.: 4 000 zł + 17 zł = 4 017 zł Proporcjonalne rozliczenie wpłaty 3 000 zł: 4 017 zł / 4 000 zł = 1,00425, 3 000 zł / 1,00425 = 2 987,30 zł - należność głównaUzasadniając skargę Skarżący wskazał na treść art. 76b § 1 oraz art. 76 § 1 O.p. i podniósł, że przepis ten stanowi jednoznacznie, że nadpłata (a także zwrot) podlegają z urzędu zaliczeniu m.in. na poczet bieżących zaległości podatkowych, co oznacza, że całkowicie obojętnym dla rozstrzygnięcia sprawy było to, że .W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie (zob..

Działając z urzędu, w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości .

Zaliczenia tego urząd dokonuje automatycznie bez konieczności składania przez podatnika jakichkolwiek pism.wpłatę/nadpłatę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej urząd skarbowy wydaje postanowienie.Dzień wydania postanowienia nie jest dniem zaliczenia nadpłaty.. Podatnik może jednak, do czasu wydania postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, wskazać kolejność zaliczenia wpłaty.Zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej nadpłata związana z zapłatą podatku w większej wysokości niż wynikało to z obowiązku podatnika, w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet zaległości podatkowych.. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.. deklaracje, czy raczej w dacie sporządzenia pisma, należy nadmienić, że zgodnie z art. 76 § 1 o.p. nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę .Jak zarachować wpłaty dokonywane na poczet długu?.

Wynik postępowania Wydanie postanowienia o zaliczeniu wpłaty/nadpłaty.

Wpłata jest zaliczana na poczet najstarszej zaległości we wskazanym przez podatnika podatku, nawet wówczas, gdy wskaże konkretną zaległość do pokrycia, a nie będzie to zaległość o najwcześniejszym terminie płatności.Ordynacja podatkowa w treści art. 62 § 4a jako zasadę wskazuje, że w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia organ podatkowy z urzędu wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań w podatku leśnym: Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. akt I SA/Gd 1134/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę R. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G., z dnia 23 sierpnia 2010 r., w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej.W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie..

W praktyce niejednokrotnie pojawia się problem sposobu zarachowania świadczenia dłużnika na poczet określonego długu.

W razie zaistnienia nadpłaty, o ile tylko podatnik ma zaległości podatkowe, organ podatkowy jest zobowiązany zaliczyć .Ponadto, zakładając racjonalność ustawodawcy, nie może nasuwać wątpliwości, że o ile chciałby on uniemożliwić zaliczenie wpłaty, nadpłaty czy zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych wynikających z nieostatecznych decyzji określających zobowiązanie podatkowe, to umieściłby stosowny zapis w Ordynacji podatkowej i to .Decyzja, na poczet której należności powinna być zaliczona wpłata, nie zawsze należy do dłużnika.. ORDYNACJA PODATKOWA, KPA.Postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych Postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowej jest aktem formalnym.. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych przepisy art. 55 wpłata odsetek za zwłokę, § 2 i art.Od 1 stycznia 2020 r. nie występuje już taka dowolność w regulowaniu przez podatników zaległości podatkowych.. Bez jego zgody można ją zaliczyć np. na odsetki za opóźnienie, co jest korzystne dla .§ 2 art. 76a o.p..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt