Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony
Przepisy nie uzależniają posiadania statusu pracownika od rodzaju umowy o pracę, jaka została zawarta.. Wiem, że dostanę umowę o pracę na czas określony tj. do końca czerwca.. Te 2 umowy są niekiedy utożsamiane, tyle, że jest to błędne rozumowanie.. Przed 2016 rokiem wielu pracodawców wykorzystywało brak regulacji dotyczących maksymalnego czasu, jaki obejmowała umowa o pracę na czas określony.Przez to pracownicy nie mieli realnej szansy na zawarcie umowy na czas nieokreślony, która w większym stopniu gwarantuje stabilność zatrudnienia.Umowa o pracę na zastępstwo powinna zawierać dane zastępowanego pracownika; jeżeli ich w niej nie zawarto (ani żadnych dodatkowych informacji sugerujących, że dany pracownik będzie zastępował innego, np. przyczyna, dla której umowa została zawarta, wskazanie stanowiska itp.), umowa traktowana jest jako umowa na czas określony.Umowa na zastępstwo, jako że jest umową o pracę, pociąga za sobą konieczność skierowania pracownika na badania wstępne oraz przeprowadzenie szkolenia BHP.. Jak podaje art. 25 Kodeksu pracy, umowa na czas określony może być zawarta:Umowy na czas określony i umowa na zastępstwo różnią się jednak w przypadku, gdy osoba zastępująca pracownika właściwego zachodzi w ciążę.. Czy jeżeli teraz zajdę w ciążę moge liczyć na przedłużenie umowy i zasiłek macierzyński?Jak liczy się tygodnie ciąży?.

Proponuje mi umowę na czas określony.

§ ciążą a umowa o prace na zastępstwo na czas określony (odpowiedzi: 6) Dzień dobry.. W przypadku umowy o pracę na czas określony ciężarna kobieta chroniona byłaby prawem.. Witam,moja sytuacja wygląda tak: 22 kwietnia kończy mi się umowa na zastępstwo.. Przy pracy na umowę o zastępstwo ciąża pracownicy jest szczególną sytuacją.. Pracodawca musiałby przedłużyć jej zatrudnienie aż do dnia porodu, nawet jeśli umowa planowo wygasałaby po 3. miesiącu ciąży.Strona 1 z 32 - koniec umowy na czas określony a zwolnien.. - napisał w ZUS i Płace: umowa na czas określony pracownika kończt się 07.02.08r.. Moja żona aktualnie pracuje od roku na umowie na zastępstwo z terminem wypowiedzenia = 3 dni.. Pracodawca musi mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie przepisy stosowane do umów na czas określony będą miały zastosowanie do umowy na zastępstwo; zachowała ona bowiem pewną odrębność w kilku aspektach.Kiedy umowa na czas nieokreślony, a kiedy na czas określony.. Faktycznie umowa na okres próbny, podobnie, jak umowa na czas określony, stanowi specyficzny rodzaj umowy o pracę, podlegającej przepisom Kodeksu pracy.Kilka lat temu wprowadzono limit czasowy oraz ilościowy do umów zawartych na czas określony.. Są to dla pracodawcy koszty, a jeśli zatrudniana jest większa liczba pracowników na krótki czas, może się to okazać dość istotne.Jeśli zachodzą konieczności zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o prace na czas określony, obejmujący czas nieobecności - czyli tzw. umowę na zastępstwo..

Jak zatem działa umowa na zastępstwo?

Z brzmienia art. 25 § 1 k.p. wynika, iż umowa na zastępstwo jest zarazem umową na czas określony, dlatego do umowy o pracę na czas zastępstwa stosuje się przepisy dotyczące umów o pracę na czas określony.Umowa na czas wykonania określonej pracy różni się od umowy na czas określony podobnie jak umowa na zastępstwo, z tym że w obu przypadkach nie da się do końca przewidzieć konkretnej daty .Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r. W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która obowiązuje od 22 lutego 2016 r., z katalogu umów o pracę usunięto umowę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.Mimo to w dalszym ciągu pozostała możliwość zawarcia takiego rodzaju umowy.. Nie ma zatem znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, określony, próbny czy na zastępstwo.. 26/03/2019 26/03/2019 - by Katarzyna Pałucka.. Normalnie tygodniami?Natomiast pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę.. MIT: Każda umowa z pracownicą w ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu..

Byłam zatrudniona na umowę na zastępstwo.

Czy przedłuża się okres zatrudnienia, czy wygasa w dnUmowa na zastępstwo jest umową terminową.. Witam,moja sytuacja wygląda tak: 22 kwietnia kończy mi się umowa na zastępstwo.. Umowa na zastępstwo jest zawsze zawierana na okres zastępowania nieobecnego pracownika (np. będącego na urlopie macierzyńskim .Umowa na zastępstwo to rodzaj umowy o pracę zawartej na czas określony.. Wiem, że dostanę umowę o pracę na czas określony tj. do końca czerwca.Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności - cz. II.. Szef może również podpisać z pracownikiem umowę na czas nieokreślony.. Obecnie umowa ta jest określona jako jedna z kilku .Umowa na okres próbny a umowa na czas określony.. Pracodawca chce nadal ze mną współpracować.. W pierwszym dokumencie istnieje zapis przewidujący przedłużenie umowy do dnia porodu, jeśli ważność umowy dobiega końca po rozpoczęciu 3. miesiąca ciąży.Dla rozwiązania umowy o pracę na czas określony z pracownikiem pracującym uprzednio na umowie na zastępstwo przyjmuje się okresy wypowiedzenia wskazane w art. 36 § 1 k.p., które wynoszą .Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności (art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).9..

Ciąża a umowa na zastępstwo.

Kodeks pracy w jednym z artykułów traktującym o umowie na czas określony stanowi, że umowa zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia .Przeczytaj także: Zmiana stanowiska pracy a konieczność zmiany umowy o pracę Zatrudniliśmy pracownicę od 2 lutego 2009 r. na umowę na czas określony - na zastępstwo innej pracownicy do czasu jej powrotu do firmy.Umowa o pracę na zastępstwo, umowa o zastępstwo czy umowa na zastępstwo - to obecne określenia potoczne, zwyczajowe.. Zgodnie jednak z art. 177 § 3[1] Kodeksu pracy zasady tej nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie .Dodano 2017-03-10 20:54 przez MartaO4.. Ale ma ona nieco inny charakter niż standardowy angaż zawarty z pracownikiem na czas określony.umowa na czas określony, o ile będzie jeszcze trwa-ła, jest traktowana jak umowa na czas nieokreślony.. Niedługo kończy się mi umowa.. Może być poprzedzona umową na okres próbny i rozwiązana za porozumieniem stron.Nie ma przeszkód, aby umowa na zastępstwo tak jak na czas określony poprzedzona była umową na okres próbny.. Dotyczy to jednak umowy, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.§ umowa na zastępstwo i umowa na czas nieokreślony a macierzyński (odpowiedzi: 4) Witam Proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii.. W odróżnieniu od umowy o pracę na czas określony, pracodawca nie musi jednak w umowę wpisywać daty zakończenia umowy.. Umowa na zastępstwo jest umową o pracę.Z umową na zastępstwo jest trochę inaczej niż z umową o pracę, mimo że wyżej wspominam, jak bardzo jedna upodobniła się do drugiej.. Jak sama nazwa wskazuje, nie zawiera ona z góry uzgodnionego przez strony terminu zakończenia pracy.Umowa na czas określony a ciąża.. Umowa na czas określony trwająca w dniu 22 lu-tego 2016 r. będzie traktowana jako pierwsza albo druga umowa na czas określony - dla potrzeb sto-sowania limitu 3 umów na czas określony - przyIngeruje w czas trwania umów zawartych na czas określony oraz na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, automatycznie przedłużając je do dnia porodu.. Następnie pracodawca zawarł ze mną umowę na czas określony.. Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę na czas określony, która miałaby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Natomiast pracownik wręczył zwolnienie lekraskie od 01.02.2008r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt