Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego doc
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest już dużo trudniejsze, czas do jego osiągnięcia również się rozszerza.. Imię i nazwisko xxxxxx 2.. Wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju na rok szkolny 2018/ 2019 zrealizowała sumiennie i terminowo.. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Plik Ocena dorobku zawodowego.doc na koncie użytkownika beatab10 • folder awans • Data dodania: 26 sty 2011Pisemny projekt oceny pracy - na druku oceny (wzór w załączeniu do Rozp.). Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU Imię i nazwisko nauczyciela: Wykształcenie oraz kwalifikacje pedagogiczne: Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta Czas stażu: 01.09.2014 r.- 31.05.2015 r. Miejsce odbywania stażu: Opiekun stażu: Zgodnie z zapisem wynikającym z art.9c z dnia 26 stycznia 1982 r.-2 sierpnia 2013 roku MEN zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.Nauczyciele kontraktowi i mianowani mają prawo rozpocząć staż w szkole, w której są zatrudnieni w ramach zastępstwa..

... Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu.

zrealizowała zadania przewidziane na wyżej wymieniony okres stażu w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i .Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna.. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego .. odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego w terminie 1.09.2018 - 31.08.2019.. Okres stażu od 1.09.2016 do 31.05.2017 r. Ocena dorobku zawodowego i jej uzasadnienieProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Ewelina Wieteska.. Powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny.. Głogów.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - Pani Agnieszki Głowackiej - wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01.. 2002 r. na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie.Propozycja oceny dorobku zawodowego.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela..

W szczególności zaś:Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

1 mgr Barbara Piasecka Gniezno, 31 maja 2003 r. nauczyciel mianowany I LO w Gnienie składa w/m do Dyrekcji I Liceum Ogólnokształccego im.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. .PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO KATARZYNY KUCZEWSKIEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2015 Data zakończenia stażu : 31.05.2018 Opiekun stażu : Anna Kłopocka Miejsce odbywania stażu : Szkoła Podstawowa im.. Sułkowice.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu .. się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizował(a) zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Chełm.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie Pani Katarzyna Kuczewska odbyła staż w wymiarze - 2 lata i 9 .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego XX ..

Z 2018 r. poz. 1574)negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Bolesława Chrobrego w Gnienie ul. Kostrzewskiego 3 PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego, dotyczcy: mgr Agnieszki Nowakowskiej-Krzesiskiej, nauczycielki kontraktowej o przedmiocie .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.. Zgodnie z przepisem art. 9c ust.. Dokumentacja ta jest kompletna.w załączeniu przedstawiam projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Tylmanowa .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.. Nauczyciel przedstawił opiekunowi stażu dokumentację spełnienia wymagań kwalifikacyjnych oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Po zmianach Karta Nauczyciela określa jedynie ogólne kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz dyrektorów szkół.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.. 1 pkt 1 -3 oraz ust.. Muszą jednak zadbać o to, aby dyrektor dokonał oceny cząstkowej dorobku zawodowego nauczyciela za odbyty okres stażu.Przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy na kopię oceny dorobku zawodowego; Komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczyciela ubiegającego się oawans na stopień nauczyciela kontraktowego na komisję kwalifikacyjną..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak.

Agnieszka Gibas.. […]Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego.. Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny.Projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jegoNauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.. Kędzierzyn-Koźle.. do 31 sierpnia 2005r.. Drobnice.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.. Ewentualny wniosek nauczyciela o obecność przedstawiciela wskazanej zakładowej organizacji związkowej przy zapoznawaniu go z projektem oceny.Plik PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ten(1).doc na koncie użytkownika mariusz2 • folder Awans • Data dodania: 25 kwi 2012Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.. W ustawie znalazły się także przepisy przejściowe.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego 2 kwietnia 2013 Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu ustala dyrektor szkoły po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.>zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy za okres stażu, >jednym z warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy, >ocena ma wpływ na długość ścieżki awansu zawodowego.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Pani XX .. ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie stażu od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2005r.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO: nazwisko i imię - nauczyciela kontraktowego za okres stażu [ od - do] OCENA POZYTYWNA Uzasadnienie: Kompletność dokumentacji.. Nauczany przedmiot: Wychowanie Fizyczne.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.5b..Komentarze

Brak komentarzy.