Kwalifikacje w zawodzie technik logistyk
5-letni, dla absolwentów szkół podstawowych, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.TECHNIK LOGISTYK 333107 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.. Obsługa magazynów: a) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu, b) monitorowania poziomu i stanu zapasów, c) obsługiwania programów magazynowych,Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Logistyk (Kod zawodu: 333107).. Mamy nadzieję kontynuować te działania w latach następnych.. Testy, arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. STYCZEŃ PRAKTYKA AU.22 2019r.. STYCZEŃ PRAKTYKA A.30 2014r.. Technicy logistycy, poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi.Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji SPL.01..

6. cele szczegółowe ksztaŁcenia w zawodzie technik logistyk 8.

Zaplanuj realizację otrzymanego zlecenia transportowego nr 6/01/2018 od Elektrowni CIEPŁO.Podręcznik jest skierowany do uczniów klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodzie technik logistyk i obejmuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.32.. Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.Kwalifikacje w zawodzie technik logistyk (formuła 2012) - testy zawodowe.. Obsługa magazynów.. Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji SPL.01 oraz SPL.04 słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw w działalności logistycznej.. Kwalifikacje zawodowe W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 2 kwalifikacje: Obsługa magazynów2.. 4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.. Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań.. 9.W roku 2015 uruchomiliśmy dla wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk (jako jedyni w Krakowie) - możliwość odbycia stażu wakacyjnego w firmach logistycznych z możliwością wypłaty stypendium w kwocie (obecnie) 2000 zł..

7. przedmioty rozszerzone w technikum 9.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:W załączniku specjalnie dla Was egzaminy do pobrania zupełnie za darmo.. Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyćAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; 2) zarządzania zapasami; 3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; 4) zarządzania gospodarką odpadami;Technik logistyk.. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; monitorowania poziomu i stanu zapasów; obsługiwania programów magazynowychPraktyka zawodowa realizowana jest w przedsiębiorstwach logistycznych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk.. Realizacja programu praktyki zawodowej powinna umożliwić doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia .Tytuł - Technik logistyk otrzymuje uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu dwóch egzaminów państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: SPL.01..

Technik logistyk CYKL NAUKI.

Możliwości kształcenia w zawodzie Od roku 2017/2018 kształcenie w zawodzie technik logistyk jest realizowane w klasach pierwszych 4-letniego technikum.Technik logistyk Wskazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w jego pracy.. Organizacja transportu.. Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.. KWALIFIKACJA AU.22 AU.22 2019r.. Organizacja transportu Cykl kształcenia: od 1,5 roku do 2 lat Tryb nauki: zaoczny Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik logistyk umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.Kwalifikacje w zawodzie technik logistyk (formuła 2019) - Testy Zawodowe - Egzamin Zawodowy.. Wyniki, klucze i odpowiedzi.Kwalifikacje w zawodzie technik logistyk (formuła 2019) - testy zawodowe.. CZERWIEC PRAKTYKA A.30 .Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien byćW ramach zawodu zdobędziesz 2 kwalifikacje: kwalifikacja AU 22 - OBSŁUGA MAGAZYNÓW ; kwalifikacja AU 32 - ORGANIZACJA TRANSPORTU; Jako posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK LOGISTYK będziesz bez trudu mógł : dokonać wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań,Na kierunku Technik Logistyk uzyskasz 2 kwalifikacje w zawodzie: Kwalifikacja 1: Obsługa magazynów Kwalifikacja 2: Organizacja transportuKształcenie w zawodzie technik logistyk zapewnia osiągnięcie dwóch kwalifikacji w ramach których uczeń zdobędzie wiedzę na temat: Obsługa magazynów - kwalifikacja SPL.01..

5. powiĄzania zawodu technik logistyk z innymi zawodami 8.

( Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych ).KWALIFIKACJE W ZAWODZIE; ZALOGUJ SIĘ .. TECHNIK LOGISTYK - CZERWIEC 2009 Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy) Zakład Produkcyjny „Młyn Polski" zużywa 90 ton ziarna pszenicy i 60 ton ziarna żyta w ciągu 30 dni.. Zakład musi dokonać wyboru jednego spośród pięciu dostawców .Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 5 lat.Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki, j. polski.. Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni.. Testy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.. STYCZEŃ TEST A.30 2014r.. CZERWIEC TEST KWALIFIKACJA A.30 A.30 2014r.. Wyniki, klucze i odpowiedzi.Technik Logistyk - KKZ.. CZERWIEC PRAKTYKA AU.32 2019r.. Wyniki, klucze i odpowiedzi.PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK W programie nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: język angielski, których nauka będzie odbywać się na poziomie rozszerzonym.Technik logistyk - tytuł zawodowy nadawany w Polsce absolwentom szkół kształcących w zawodzie technik logistyk, po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.. Realizujemy podstawy programowe MEN.. 8. korelacja programu nauczania dla zawodu technik logistyk z podstawĄ programowĄ ksztaŁcenia ogÓlnego 9.. Obsługa magazynów K2 - SPL.04.. Mocne strony technikum w zawodzie technik logistyk:Logistyk może pracować m.in. w charakterze specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji, etc.. Zarobki Logistyka Ogromne zainteresowanie zawodem logistyka w dzisiejszych czasach podyktowane jest nie tylko możliwościami ciekawej pracy, rozwoju, ale również i .Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik logistyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownię środków transportu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, makiety środków .uzasadnienie potrzeby ksztaŁcenia w zawodzie technik logistyk 7.. Symbol cyfrowy zawodu: 333107 Egzaminy: K1 - SPL.01.. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie W zawodzie technik logistyk wyodrębniono dwie kwalifikacje.. STYCZEŃ TEST AU.22 2019r.. CZERWIEC PRAKTYKA AU.22 2019r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt