Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 2013
Do oceny sytuacji finansowej gmin wykorzystano wskaźniki: dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, samodzielności finan-Czytaj więcej o Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016 » Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Aktualizacja: 2016.10.04 14:22Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Chełmiec: pl: dc.title.alternative: Indicator analysis as a method of assessing the financial situation of local government units on the example of Chełmiec: pl: dc.type: masterThesis: pl: dc.date.updated: 2013-12-20T11:00:23Z WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach.. Od 2008 roku Ministerstwo Finansów pu-blikuje opracowania pod nazwą: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowejSytuacja finansowa samorządów w Polsce a nowe zasady limitowania zadłużenia - spojrzenia makroekonomiczne .. Ocenie poddano płaszczyzny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego istotnie wpływające na możliwości finansowania zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim: sytuację dochodową .Przystępując do pracy nad Rankingiem Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, Zespół Badawczy wybrał siedem wskaźników, które najpełniej opisują kondycję finansową samorządów terytorialnych..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.

Najgorzej sytuacja wyglądała w przypadku udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem miast metropolii (tj. Warszawy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy,- Wskaźniki dla metropolii (12 miast na prawach powiatu) - Wskaźniki dla województw.. Jerzy Rutkowski ∗ Streszczenie: Cel - celem niniejszego opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w kontekście obowiązującej od 2014 roku formuły .służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. Na stronie resortu finansów opublikowano wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010.Do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorial-nego wykorzystywany jest zestaw powiązanych ze sobą logicznie wskaźników.. Wskaźniki te dotyczyć będą również nadwyżki operacyjnej w samorządach we wspomnianym okresie.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2015-2017 opis I-II _Wskaźniki _JST _2015-2017 _opis.pdf 0.09MB Załącznik III .Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 20II-20I3 (2014).

Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich IV.. W pracy 5 wskaźników zostało wyłączonych z analizy ze względu na silną wzajemną korelację.ników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest katalog opracowany przez Ministerstwo Finansów.. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.. Występują bowiem ścisłe związki mię-Celem artykułu jest ocena finansowych uwarunkowań działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2013-2018.. Ministerstwo Finansów przygotowuje cyklicznie wskaź-niki dla jednostek samorządu terytorialnego, mogących stanowić 9Kosek -Wojnar M. Surówka K.,Finanse samorządu terytorialnego, Kraków 2002, s. 8385.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.. Warszawa: Ministerstwo Finansów.Resort Finansów opracował zestaw wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016.. Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przez JST decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ .Ministerstwo Finansów prezentuje zestaw wska źników wyliczony dla jednostek samorz ądu terytorialnego w latach 2015-2017, który mo że by ć pomocny przy ocenie sytuacji finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz mo żliwo ści zaci ągania zobowi ąza ń, czy podejmowaniu decyzji o charakterze rozwojowym.Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej samorządów..

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 Warszawa 2015 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowoFinanse i Prawo Finansowe, Journal of Finance and Financial Law, III (2), 141-143.. Wskaźniki do decyzji JST i badań naukowych.. Wskaźniki dotyczą również nadwyżki .jednostek samorządu terytorialnego z 2011 roku i 2014 roku, można zauważyć, że w 2011 roku liczba obliczanych wskaźników była większa.. Pierwszy tego typu katalog dotyczył latW artykule przedstawiono stosowane przez samorządy narzędzia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a wśród nich powszechnie używaną analizę wskaźnikową, oraz zaprezentowano autorski model służący do analizy i zarządzania długiem publicznym ujęty w postaci równania macierzowego U x E = K, w którym za .skaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego .. w latach 2009-2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2012..

1 Ministerstwo Finansów prezentuje zestaw 20 wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki dla gmin .. Wskaźniki dotyczą też nadwyżki operacyjnej w JST w tym samym okresie.Czytaj więcej o Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012 » Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2010-2012 Aktualizacja: 2013.07.31 07:25czących jednostek samorządu terytorialnego, szeroki zakres przetworzonych danych finansowo-ekonomicznych, dostarczają przede wszystkim opraco-wania Ministerstwa Finansów.. Podstawy wyodrębnienia finansów samorządu terytorialnego Wyodrębnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST) należy wiązać przede wszystkim z przesłankami ustrojowymi.. Wstęp II.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.. W obecnej, trzeciej już edycji badania, wykorzystano te same kryteria oceny, które pojawiły się w poprzednim dokumencie.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 - 2009>>Zagadnienie oceny gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest bar-dzo szerokie, dlatego analizie poddano wybrane dziedziny tego obszaru proble-mowego.. W nowej perspektywie głównym celem wykorzystania środków w Polsce ma być wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjo- .. Ministerstwo Finansów, Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorząduopracowanie „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013", które pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycji finansowej pod względem możliwości zaciąganiaMinisterstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Pozwalają one m.in. na ocenę sytuacji finansowej JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.znalazła szerszego zastosowania w analizach finansowych jednostek samorządu terytorialnego2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt