Odczytywanie informacji z wykresu ruchu drgającego
Wielkości charakteryzujące ruch falowy: amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi, okres - czas trwania jednego pełnego drgania,RUCH DRGAJąCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga.. Orazodczytuje informacje z wykresu zależności temperatury od dostarczonej energii do porównywania ciepła topnienia .. na podstawie wykresu x(t) dla ruchu drgającego odczytuje i oblicza amplitudę, okres i częstotliwość; przewiduje zmiany okresu drgań wahadła🎓 Wiemy, że ogólny wzór funkcję prędkości ma postać: gdzie: Z wykresu odczytujemy, że: Odpowiedź na zadanie z Z fizyką w przyszłość.. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r.. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.. Podręcznik str. 165-168.. Minimum i maksimum Sprawdzenie czy dany punkt należy do wykresu funkcji.Kryteria: Uczeń: sporządza wykres ruchu drgającego; odczytuje informacje z wykresu ruchu drgającego (amplitudę i okres drgań), analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości w ruchu drgającym.. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.- uczeń zna pojęcia i wielkości opisujące ruch drgający i potrafi wyjaśnić ich znaczenie, - uczeń wie, jakim ruchem porusza się ciało drgające, gdy zbliża się do położenia równowagi i gdy od niego się oddala, - uczeń odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała,6..

Wykresy ruchu drgającego.

Posługiwanie się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazywanie położenia równowagi oraz odczytywanie amplitudy i okresu z wykresu x(t) dla drgającego .3) Z adania utrwalające do prezentacji - osobna karta pracy 1) Utrwalisz sobie w jaki sposób sporządza się wykresy i odczytuje podstawowe wielkości 2) Przekonasz się, że ruch drgający można przedstawić za pomocą wykresu 3) Poznasz jakie cechy można odczytać z wykresu w ruchu drgającym 4) Będziesz potrafił/a nazwać i opisać .Temat lekcji: Wykres ruchu drgającego Zapoznaj się z materiałem w podręczniku str. 165-168, przeanalizuj odczytywanie informacji z wykresu x(t) ruchu drgającego (s.166) a następnie po zapisaniu tematu w zeszycie rozwiąż i zapisz rozwiązania w zeszycie zadań 1,2,3 str.168-170 oraz w zeszytach ćwiczeń zadania 1 i 2 ze strony 69.oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w Uczeń: planuje doświadczenie związane z badaniem ruchu drgającego, w szczególności z wyznaczaniem okresu i częstotliwości drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okresu i1 - uczeń opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach; 2 - uczeń posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała1 NaCoBeZu FIZYKA klasa 8 Symbolem R oznaczono treści wykraczające poza podstawę programową..

Opisywanie ruchu drgającego (I.1.3.a.3).

Uczeń: 1) opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach; 2) posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała;6.. Uczeń: 1) opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje prze mia ny energii w tych ruchach; 2) posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitu-dę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała;Korzystanie z informacji.. Zmieniamy się, chwilowo więc strona jest niedostępna.. Im większy kąt nachylenia wykresu s (t) do osi czasu, tym wieksza prędkość, z jaką porusza się ciało.Korzystając z wykresu ruchu drgającego wyznacz: okres drgań amplitudę drgań częstotliwość drgań Okres drgań T = 16 s Amplituda drgań A = 20 cm = 0,2 m Częstotliwość drgań ƒ = 1/T ---> ƒ = 1/16 HzRuch drgający, odbywający się pod działaniem siły sprężystości, w którym przyspieszenie w każdym punkcie ruchu jest wprost proporcjonalne do wychylenia, nosi nazwę ruchu drgającego prostego albo harmonicznego.Ciało drgające to oscylator harmoniczny.Ruch drgający..

Odczytywanie i analizowanie informacji podanych w formie wykresu (II.1.b).

Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie znajdziesz się w zupełnie nowej wirtualnej przestrzeni.Dziedzina funkcji Zbiór wartości Przedziały monotoniczności Miejsce zerowe Punkty przecięcia z osiami Argumenty dla których funkcja jest dodatnia/ujemna.. Ruch drgający i fale.. Po gimnazjum VIDEOKURS MATURALNY: WŁASNOŚCI FUNKCJI odczytywanie własności funkcji, miejsce zerowe, przedziały m.1) opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach; 2) posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała; 3) opisuje .Fizyka dla gimnazjum i .Majątkowe prawa autorskie do wszystkich treści znajdujących się w serwisie należą do MegaWiedza sp.. Ruch drgający i fale.. Argumenty dla których funkcja przyjmuje daną wartość.. Przemiany energii.. Przemiany energii 1.. Wielkości opisujące ruch drgający to: * amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi * częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie * okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie RUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się.Oblicz średnią wartość prędkości ruchu huśtawki..

... Z wykresu odczytujemy, że wahadło wychyla się 2,5 cm w prawo i 2,5 cm w lewo, czyli ...

Dane: Ilość drgań - 10 czas wykonania 10 drgań t = 4s A. Obliczamy okres drgań (czas wykonania jednego pełnego drgnienia) .Ruch drgający to jeden z częściej spotykanych rodzajów ruchu.gdzie `hat i` to wektor jednostkowy z `vec x` `vec F = - m (g/ l) vec x` - siła działająca w modelu wahadła matematycznego `vec F = -k vec x` - siła działająca w modelu sprężynki Równanie ruchu drgającego harmonicznego `x = x_(max) sin (omega t + phi)` Kiedy analizujemy ruch od położenia równowagi to przesunięcie fazowe `phi = 0 .Drogi Użytkowniku!. Argumenty dla których funkcja spełnia daną nierówność.. Zbiór zadań.. Kryteria sukcesu: potrafię za pomocą wykresu przedstawić ruch drgający;Ruch jednostajny prostoliniowy przedstawiamy graficznie za pomocą wykresów zależności drogi od czasu s (t) oraz prędkości od czasu v (t).. Ruch drgający odbywa się wokół punktu zwanego położeniem równowagi.. Część 2. z o.o., ul. Zakrzewki 21, 95-082 Dobroń.. Posługiwanie się pojęciami energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości (I.1.6.1).. Opisywanie ruchu wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizowanie przemian energii w tych ruchach.. Wiadomości i rozumienie.. Schemat punktowania6.. Dział I: ELEKTROSTATYKA Elektryzowanie ciał • wyjaśniam, na czym polega elektryzowanie ciał • opisuję sposoby elektryzowania ciał przez potarcie • wyróżniam dwa rodzaje ładunków elektrycznych • wyjaśniam, że elektryzowanie polega na gromadzeniu przez ciało ładunku .. Wielkościami opisującymi ruch drgający są: Amplituda drgań A - największe wychylenie z położenia równowagi; jednostka - metr [m].Lekcja: "Ruch drgający" Wykres przedstawia zależność wychylenia ciała drgającego z położenia równowagi od czasu trwania ruchu.. Ruch drgający to taki ruch, w którym wartości wielkości fizycznych opisujących go, powtarzają się cyklicznie (okresowo).. Różnica jaka wynika z tych dwóch wykresów jest taka, że zmienił się moment ruchu drgań: A - od położenia równowagi (punkt 0) zaś dla B .04.V Temat : Wykresy ruchu drgającego.. Wykresy drogi od czasu s (t) i prędkości od czasu v (t) są ze sobą ściśle związane.. Ruch drgający i fale.. Drgające ciało ma największą energię potencjalną, gdy jest maksymalnie wychylone z położenia równowagi, czyliJak odczytywać informacje na podstawie wykresu ruchu drgającego Poniższe wykresy wraz z analizą pozawala odczytać konkretne informacje dotyczące położenie od czasu dla ruchu drgającego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt