Szczegółowy plan pracy świetlicy szkolnej 20202021
Moje wakacyjne plany - rozmowa.. zajĘcia umysŁowe zajĘcia.. tydzieŃ imprezy.. Zajęcia świetlicowe zostały tak zaplanowane aby stymulowaćplan pracy Świetlicy szkolnej na miesiĄc wrzesieŃ 2015 r. hasŁo miesiĄca: „powrÓt do szkoŁy" hasŁo tygodnia „witaj szkoŁo" „poznajemy teren szkoŁy" „bezpieczna droga do szkoŁy" „zŁota polska jesieŃ" data 1-4 września 2015 r. 7-11 września 2015 r. 14-18 września 2015 r. 21-25 września 2015 r. zajĘcia .(Dz.. U. z 2014 r. poz. 191).. Rozkład zajęć i przerw.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - omówienie regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy i zawarcie z uczniami kontraktu - zapoznanie dzieci z wyposażeniem sali świetlicowej.. Założenia organizacyjne.. PRZY ZSI W LUBINIE.. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. tematyczny.. MIESIĄC.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaPLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. 10.45-11.30 / przerwa 20 minwiadomości z życia szkoły SP nr 2 w Kole, dwójka koło, edukacja, rekrutacja do klas sportowych, rekrutacja w Kole,SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 WRZESIEŃ 1.. Budzenie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku..

Plan nadzoru ...Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2018/2019 I.

Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 Miesiąc Tematyka i cele zajęć Formy zajęć 1.. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne, które dostosowane są do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. plastyczno - techniczne zajĘcia ruchowe.. Kształtują właściwe postawy etyczno-moralne, wyrabiają osobowościowe cechy charakteru, takie jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.. Poznajmy się!. Rejestr wychowanków.Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.. TYDZIEŃ ZAJĘCIA UMYSŁOWE ZAJĘCIA.. samorzĄdowa szkoŁa podstawowa .. Plan jest podzielony na: zadania główne, zadania szczegółowe oraz formy i sposoby realizacji.. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała: Katarzyna Kaczocha - wychowawca świetlicyPLAN PRA Y ŚWIETLI Y SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest: Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły..

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III SP oraz w wyjątkowych sytuacjach uczniowie klas IV-VI, których rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 „BAW SIĘ I UCZ - ŚWIETLICA PRZYJAZNA UCZNIOWI",,ŚWIETLICA SZKOLNA - PRZESTRZENIĄ DLA EDUKACJI, ROZWOJU I ZABAWY" „ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY WŚRÓD UCZNIÓW" Spis treści: 1. z podziałem na tygodnie tematyczne.. - przedstawiamy się - zabawy integracyjneZajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.. Zapoznanie z regulaminem .Publikacja dotyczy rocznego planu pracy wychowawcy świetlicy szkolnej.. Zabawy na wzajemne poznanie się, zabawy - powitanie i poznanie nowych członków świetlicy .. Bardziej szczegółowoSzczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor placówki.. Lato - praca plastyczna.Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019.. 3.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ „KASKADA" WRZESIEŃ 1. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji zajĘciaSzczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w rocznym Planie pracy świetlicy szkolnej..

Główne zadania pracy wychowawczej.

Witaj szkoło.. UMUZYKALNIAJĄCE Żegnamy wakacje i witamy szkołę.. 8.55-9.40 / przerwa 10 min 3. odrabianie lekcji zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu kształcenie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie , grze , nauce,Szczegółowy plan pracy świetlicy Wrzesień 2005 Data Temat zajęć Uwagi 01.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2005/2006.. Witaj szkoło, witaj świetlico!-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2018 /2019 Cel główny: Przygotowanie uczniów do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.. okolicznoŚciowe.. Cele zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. I Powitanie nowych uczestników świetlicy.. wwrzesień.. Świetlica moich marzeń - rysunek.. PLASTYCZNO - TECHNICZNE ZAJĘCIA RUCHOWE.. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.. gry i zabawy Świetlicowe.. Wspomnienia świetlicowe - wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.. Cele szczegółowe: 1.. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela..

Przygotowanie sali świetlicy do przyjęcia wychowanków.

Dziennik elektroniczny.. GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA .. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2019-2020.docx (29.0 KiB) Pomiń nawigację .PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 L.p ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1.. Założenia organizacyjne .. wŁadysŁawa Łokietka w topoli krÓlewskiej.. Biblioteka szkolna MOLNET+.. 9.50-10.35 / przerwa 10 min 4.. Wrzesień.. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. W dzienniku zajęć w świetlicy należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust.. CYKL TEMATYCZNY.. przerwa 15 min 1.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Oglądanie filmów edukacyjnych.. Mają zapewnioną i zorganizowaną opiekę wychowawczą.. 02.09 Zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w świetlicy.. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny .PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im.. 3.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2017/2018 Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego: ,,Cała Polska czyta dzieciom''- codzienne zajęcia czytelnicze.. Harmonogram pracy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NEKLI × Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY DLA KLAS I-VIII ROK SZKOLNY 2019/2020 WRZESIEŃ 1.POZNAJMY SIĘ -Powitanie nowych członków świetlicy, -Zabawy integracyjne w grupie (poznawanie swoich imion) - zabawy słowno-językowe, -Regulamin świetlicy, dyżury i obowiązki uczniów - pogadanka, -Poznawanie obyczajów i tradycji naszej świetlicy,Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 Cele szczegółowe Wychowankowie świetlicy: 1. w roku szkolnym 2014/2015..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt