Mapa głównych zbiorników wód podziemnych
Zakres tematyczny mapy obejmuje następujące działy: wodonośność .Dz.U.2020.0.310 t.j.. PACZYŃSKI B. (red), 2003 — Wstępna waloryzacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w aspekcie oceny wartości użytkowych zgromadzonych w nich wód, celowości i kolejności wprowadzenia .Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zawiera podstawowe informacje o GZWP, randze zbiornika, jego granicach, charakterze i stratygrafii utworów wodonośnych zaliczonych do zbiornika, głębokości występowania, wielkości szacowanych zasobów.. W ramach współpracy Instytut Nauk GeologicznychBaza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zawiera podstawowe informacje o GZWP, randze zbiornika, jego granicach, charakterze i stratygrafii utworów wodonośnych zaliczonych do zbiornika, głębokości występowania, wielkości szacowanych zasobów.. Treść mapy stanowią: granice GZWP oraz obszary wymagające ochrony.Bibliografia.. red. Kleczkowski A., RóżkowsMapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony - Biblioteka (Archiwum) -lądowymi zależnymi od wód podziemnych 2.. Mapa hydrograficzna jest przydatna w rozwiązywaniu takich zagadnień społeczno-gospodarczych jak:KLECZKOWSKI A. , Rozdział 6.. Charakterystyka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Na obszarze województwa małopolskiego zlokalizowanych jest łącznie 23 GZWP, w tym 8 zbiorników w całości i 15 częściowo, przy czym 22 zlokalizowane są w dorzeczu Wisły, a 1 w dorzeczu .Pierwszą Mapę obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1:500 000 zawierającą wydzielenie 180 GZWP opracowano w 1990 roku przez zespół kierowany przez prof. A.S. Kleczkowskiego.Badania wód powierzchniowych w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych wykonuje państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, przekazując wyniki tych badań właściwym wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska na potrzeby oceny stanu wód powierzchniowych, oceny stanu wód podziemnych oraz oceny obszarów chronionych.Jednolite czesci wod podziemnych mapa; ..

Złoża wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych 3.2.

Ich najbardziej zasobne fragmenty zostały zaliczone do głównych zbiorników wód podziemnych - GZWP.Mapa nr 12 Subregion Warty nizinny - mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie.. Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (wg stanu NAG na maj 2015 r.) Do pobrania Pobierz plik formacie .shp z menadżera plików Centralnej Bazy Danych Geologicznej (stan na maj 2017) Informator PSH: pdf Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce (63.38 MB) Przeglądanie danych .. Ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych, Prawo wodne , codziennie aktualizowany stan prawny.Zbiornik wód podziemnych to zespół przepuszczalnych utworów wodonośnych o znaczeniu użytkowym, którego granice są określone parametrami hydrogeologicznymi lub warunkami hydrodynamicznymi oraz warunkami formowania się zasobów wód podziemnych.. Objaśnienia.. Drugą natomiast pozostałe zbiorniki uznane tylko jako użytkowe.Pierwszą Mapę obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony w skali 1:500 000 zawierającą wydzielenie 180 GZWP opracowano w 1990 roku przez zespół kierowany przez prof. A.S. Kleczkowskiego.Zgodnie z: Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy (Warszawa, 2009 r.), w obszarze ochronnym powinny być określane zasady gospodarowania, które będą możliwe do wprowadzenia i ekonomicznie uzasadnione.Mapa hydrogeologiczna Polski zawiera dane na temat użytkowych poziomów zwykłych wód podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem głównego piętra wodonośnego będącego najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę.zasobność wód podziemnych województwa małopolskiego składają się w dużej mierze wody płytkie pierwszego poziomu wodonośnego występujące w warstwach nie spełniających kryteriów dla wyznaczania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych..

S., (red.), 1990 — Mapa głównych zbiorników wód podziemnych wymagających szczególnej ochrony 1:500 000.

Udostępnianie danychRezultatem podjętych prac było opublikowanie Mapy Obszarów Głównych Zbiorników wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagającej szczególnej ochrony w skali 1:500 000.. Po formalnym.∙ Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 112 - Zbiornik Żuławy Gdańskie Potrzeba ustanowienia obszarów ochronnych dla tych GZWP wynika z oceny oraz modelowania warunków hydrogeologicznych wykonanych w ramach Dodatków do Dokumentacji hydrogeologicznych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w związku z ustanawianiem ich obszarów .Mapa nr 13 Subregion Warty nizinny - mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie..

S. - red, 1990 - Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, skala 1:500 000.

Tabela nr 29 Parametry Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Powierzchnia zbiornika km 2Pierwszą z nich stanowią główne zbiorniki wód podziemnych wydzielone na „Mapie głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony" (A.S. Kleczkowski 1990) i są to największe zbiorniki w regionie..

Antoni Kleczkowski: Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1:500 000.Kraków: 1990.

IHiGI AGH, Kraków.Mapa 18.. W Małopolsce występują 3 główne typy zbiorników wód podziemnych:[1] Kleczkowski A. Antoni Kleczkowski: Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) w Polsce - własności hydrogeologiczne, jakość wód, badania modelowe.Kraków: 1998.. Słownik hydrogeologiczny.. AGH Kraków..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt