Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego wzór
2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., poz. 553, z późn.. ze prowadzi Pani odrębne gospodarstwo domowe tj. utrzymuje sie Pani sama.. za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, oraz: ukończyłem/am 26. rok życia;*Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo oszustwa określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Oświadczenie o źródle uzyskanego dochodu dla członków rodziny do 26 roku życia.. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn.. Świadomy/a odpowiedzialności karnej.. Po ślubie zamierzamy z przyszłym mężem utrzymywać się z darowizny otrzymanej na przyjęciu weselnym, ponieważ po ślubie nie dostaniemy pieniędzy na utrzymanie od rodziców.OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO .. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn.. Nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców / opiekunów prawnych oraz spełniam jedną z przesłanek określonych w art. 179 ust..

nr 4 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami: zał.

Po ślubie zamierzamy z przyszłym mężem utrzymywać się z darowizny otrzymanej.E-dokument: Przykłady i wzory rozmaitych pism takich jak umowy, podania, wnioski czy oświadczenia.. : Regulamin świadczeń dla studentów: zał.. zm.), tj.:*** Oświadczenie składają studenci, którzy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i jednocześnie spełniają jedną z następujących przesłanek: a) ukończyli 26 rok życia, b) pozostają w związku małżeńskim, c) mają na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust.. kiedy młode małżeństwa mieskają z jednymi z rodziców.. W mojej ocenie nie oznacza to koniecznosci mieszkania osbno.. nr 1 Oświadczenie studenta: zał.. Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.. zm.), oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.. Czasami prowadzą wspólne gospodarstrwo domowe a czasami nie.student składa oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, a oprócz tego spełnia inne ustawowe warunki, co pozwala mu uwzględnić we wniosku jedynie siebie, ewentualnego współmałżonka i dzieci, z wyłączeniem rodziców i rodzeństwa.OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U..

zm.) - „Kto w celuOświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami.

zm.) - „Kto, w celu osiągnięciaOświadczenie o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami.. Wiarygodno ść podanych w o świadczeniu danych stwierdzam własnor ęcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialno ści karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego za zło żenie nierzetelnego o świadczenia dotycz ącego okoliczno ści maj ących istotne znaczenie dla udzielenia kredytu.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego - wzór do wypełnienia przez US (pdf).. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.Prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami / opiekunami prawnymi.. Wzór nr 6 - oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (1) Wzór nr 7 - oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i .Podobne stanowisko prezentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, który w wyroku z 27 listopada 2009 r. stwierdził, że przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie .OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U..

Oświadczenie studenta/doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.

Nr 88, poz. 553 z późni.. z 1997r., Nr 88, poz.553, z późn.. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.. O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW.. nr 5 (dla studenta) Oświadczenie studenta o dochodach .nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców spełniam jeden z następujących warunków, o których mowa w art. 88 ust.. oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (załącznik nr 12 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r. lub załącznik nr 13 do zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 r.);Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa.. Pliki do pobrania, edycji i druku.. Dane osobowe Imię i nazwisko Numer albumu PESEL Obywatelstwo Telefon Miejsce zamieszkania Kierunek Semestr studiów Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.. OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK, iż kto składając 4, pkt 2 Ustawy.oświadczamy, że prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe..

Wzór nr 5 - oświadczenie o dochodzie uzyskanym.

(odpowiedzi: 1) Dzień dobry.. Zapisany wniosek należy podpisać podpisem zaufanym.OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.. Wniosek należy wypełnić na komputerze i zapisać.. Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym .oświadczenie do stypendium w zwiększonej wysokości (Składać mogą tylko studenci studiów stacjonarnych) oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami PoradnikiWzór nr 4 - oświadczenie o dochodzie utraconym.. Z ŻADNYM Z RODZICÓW.. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania .OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO .. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.. Pliki do pobrania, edycji i druku.. zm.) - „Kto, w celu osiągnięciaOŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTAWA DOMOWEGO 1.. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 .OŚWIADCZENIE STUDENTA/DOKTORANTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1), oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych orazoświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami wnioskodawcy, jeżeli nie wykazuje dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia lub pozostaje w związku małżeńskim lub ma na swoim utrzymaniu dzieci lub osiągał w 2016 r. do nadal dochód nie mniej niż 930,35 zł miesięcznie i nie prowadzi .OŚWIADCZENIE.. nr 3 Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego: zał.. nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego: zał..Komentarze

Brak komentarzy.